Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 8 augusti 
Tid: 16:30 – 19:30
Plats: Mellringevägen 120 B, Örebro

Närvarande: 
Dan Wakman, ordförande 
Sandra Johansson, sekreterare
Chivan Omar, vice ordförande/vice arbetsledare  
Anna-Lena Rosenqvist, vice sekreterare 
Anders Eng, ledamot
Agneta Elfving, arbetsledare
Kai Marjeta, ledamot 

Adjungerade: 
Roger Alexanderson, ombudsman,
Leif Stockhult, kansliet  
Margareta Rydemalm, kulturombud  
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet) 

Frånvarande:

 

60.   Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.               

61.   Godkännande av dagordningen
Beslut: 
- att godkänna dagordningen            

62 Utse protokolljusterare 
Beslut: 
- att välja Chivan Omar.                        

63.   Genomgång av föregående mötesprotokoll från 8 augusti.
Beslut:
- att godkänna protokollet.             

64.   Kansli och personal
Rapport från kanslipersonalkonferens

De var på konferans på Almåsa måndag den 28 augusti till tisdag den 29 augusti. Det var cirka 30 personer som deltog. De fick information om bland annat egen vård, prisma, medlems veckan samt dela erfarenheter bland personaldeltagarna.

Dan, Anders och Agneta ska ett teams möte inspiratörerna onsdag den 27 september.

Efter jubileet så ska vi gå igenom personalens önskningar om utbildningsplatser.

47. Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl)
SRF Örebro län 

Slutkonferens VägVisaren, 11 oktober, Bilaga 1.
Åtgärd: Roger har anmält sig att delta. Roger ska kontakta Ove om han vill delta samt skriver ihop text och lägger ut detta i Synvinkeln.

Hemsida och infomail till SFF, Bilaga 2.
Åtgärd: Kommer skicka ut inbjudan i Synvinkeln.     

Tillgänglig ledsagare för 100-årsfirandet. Bilaga 3.
Åtgärd: Är inte i behov.

Välkommen utställare på Anhörigdagen 4 okt, Bilaga 4.
Åtgärd: Vi är anmälda.  

65      Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Charlotte gav information om olika betäckningar i protokollet.

Beslut:
- att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
Diskuterade hur vi ska göra om det blir avanmälningar och behöver fylla ut platser. Om vi ska bjuda in Kajs extra ledsagare som då betalar 1000 kronor. Men vi ska kolla med 2 andra synskadade först.

Beslut:
- att vi frågar de synskadade först men om de avböjer kommer vi fråga Kajs ledsagare om hon vill komma.

Finns möjlighet att söka från Synskadades Stiftelsen för Ögats dag. Agneta och Charlotte återkommer med mer information.

Syntolkning Revy Götskoj
Frågan var om vi ska betala syntolkningen för revyn. Vi brukar betala 5000 kronor.

Beslut:
- att Charlotte ska kolla Kristina angående finanserna om arvode för syntolkning.

66 Medlemsveckan 9- 15 oktober
Charlotte har haft möte med Specsavers om tider för lokal. Vi ska ha 3 olika träffar på en timma var om RP (Retinitis pigmentosa), Gula fläcken och möjligtvis glaukom. Varje timma ska handla om varsin ögonsjukdom.

Ska ha nytt möte den 12 september för att se hur långt de har kommit i planeringarna.

Charlott återkommer senare med kostnaderna och planerna för dagen.

Besök på Sprida tisdag den 10 oktober.

Det kostar 900 kronor att hyra lokalen. Maxantal deltagare är 15 personer. Minsta antal deltagare 5 personer.

Goalball kostnaderna för hallen inte dyr. Chivan återkommer med mer information.

 

66 Arbetsgrupper
a) Coach grupp: 
Behövde ställas in på grund av för få anmälda samt att arbetsförmedlingen också ställde in.

Börja med att ha ett möte med Iris hadar och prata om samarbete.

b) Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman:
Har e-postat mellan ombudsmännen angående kommande teams möten och diskuterat försöka ha kortare möten.

Nästa möte är14 september.

Har varit i Kopparberg på möte (kolla de två personer som var där). Kollade sig för hur det såg ut med ledstråk, cykelbana samt annat i samhället. Fundering att arbeta med detta på distans på grund av det långa resor till Kopparberg.

Det som ligger på förslag är Hällefors. Nu under hösten att diskutera tänkbar rutt att göra i Hällefors för att göra en inspektion hur det ser ut i samhället.

Sydnärke rullar det på med råden. Kommer återkomma med några saker som ska undersökas.

 I slutet av september är det rådet i Askersund. Flera saker exempelvis växter som växer upp vid gatorna.

c)Rehabgruppen/Brukarråd:  

Har haft referensgrupps möte via teams. Var inte så många frågor.

Brukarrådet är måndag den 2 oktober 14:00-16:00.

d)Digitala gruppen. 

Onsdags träffarna fortsätter, både på ABF och föreningarnas hus.

Diskuterade olika sätt att ge information om Iphone och Smartphone.  

e) Kultur och studiegruppen.
Ska åka till Nostalgibyn lördag den 16 september.

f) Ungdomsgruppen
Gav information om Boda Borg. Lokalföreningen bjuder på inträdet.

g)100 års jubileum.

Gav information om upplägget för jubiléet. Kostnader och vilka lokaler vi kommer utnyttja samt underhållningen.

Anders läste upp den skrift han ska läsa som handlar om SRF Örebro läns 100 åriga historia.

h) Nya medlemmar
Karlskoga kommer ha en träff för nya medlemmar i september.

i)Medlemsdagen

Kansliet tittar på ett datum i november för medlemsdagen. Vi funderar på ämne att ta upp.    

67   Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Bordlägger till nästa möte.

68    Kundforum - Länstrafiken
 Bordlägger till nästa möte.

69    Stiftelsen
Ska ha möte den 20 september.

70    Lokalföreningarna
SRF Bergslagen:

Var tvungen ställa in sista styrelsemöte på grund av sjukdom. Har problem med representanter till styrelsen.             

71    Arbetsutskottet
Diskuterade minnesskriften och beslutade att redigera stavfel, storlek och layouten och tillägg i skriften.                   

72    Övriga rapporter
Webbseminarium om webbtillgänglighet
Roger har varit kontakt med Henrik Götesson och han sa vi kan lyssna på detta möte i efterhand.            

73    Övriga frågor
Dan har ett förslag gällande dokumentet Egen vård som Leif skickade ut. Att vi försöker göra en övning till nästa gång.                   

74 Nästa möte
Beslut: 
- att nästa styrelsemöte blir torsdag den 5 oktober klockan 16:30.                      

75    Mötets avslutning 
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.