Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum : 2 maj2023
Tid : 16.30 – 18.30
Plats : Brukarhustet, Örebro

 

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande
Anna-Lena Rosqvist, ledamot

 


7.   Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.      

8   Godkännande av dagordningen
Beslut:
- att godkänna dagordningen   

9 Utse protokolljusterare 
Beslut:
- att välja Anders Eng.                        

10.   Genomgång av föregående mötesprotokoll från 6 mars.
Beslut:
- att godkänna protokollet.             

11.   Kansli och personal
Alla lönerapporter för april har kommit in. Lönesamtal kommer senare pga att löneförhandlingarna inte kommer förrän tidigast i juni.  

Anders undrar vad lönen för personalen ligger på. Agneta säger alltid bra att jämföra med andra verksamheter för att se att vi lägger normal lönesättning för personalen. Hon återkommer med information.              

12.    Rapport årsmötet 2023
Diskuterade olika saker att tänka på till nästa års årsmöte. Bland annat att se till att läsa igenom dagordningen ordentligt innan för den ska vara korrekt. Agneta och kansliet ordnar det på en arbetsplatsträff, APT.

Att se till vara med och hjälpa innan samt efter årsmötet slut.  

Att fördela punkterna inom styrelsen så en inte är föredragande utan man tar någon/några punkter var.  

Anders undrade hur vi ska hantera en åter remissa av motion.  

Beslut:
- att bjuda in Martin Östlund för att ge honom information om diskussionen om Funktionsrätt.     

13. Inkomna skrivelser (För kännedom via mail)


Påminnelse, inbjudan att lämna förslag på framtida inriktning för SRF inför nästa kongress . Bilaga 1. 
Åtgärd:  Den har behandlats. 

SBF, Inbjudan och erbjudande till Föreningarnas dag den 6/6 i stadsparken. Bilaga 2. 
Åtgärd: Den har gått vidare till SRF Örebro kommun lokalförening.  

14      Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Charlotte har inte skrivit någon kassa rapport. Hon skickar ut den så fort den är klar. 

Övriga ekonomiska frågor
Bidrag för kostnader gällande administrativt stöd. 

Kan söka organisationsstöd och verksamhetsstöd. 

Beslut:
- att ansöka om bidrag för medlemsveckans aktiviteter.
- Att kontrollera om vi kan söka bidrag för ny färgskrivare samt ny kontorsstol till Roger.

15     Arbetsgrupper
Coach grupp: 
Agneta berättade att hon, Charlotte och en SIU-konsulent från arbetsförmedlingen haft ett teamsmöte där man bland annat börjat prata om en arbetsmarknadskonferens 24 augusti.  

Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman: Roger Alexandersson rapporterade om att han ska vara med på ett gruppmöte där de ska bland annat prata om väntetiderna på ögonvården. 
                   Tillgängligheten på USÖ arbetar kommunala råden med.  

             Har varit på referensgruppsmöte i Hallsberg i april.  

             Har inte fått någon återkoppling från uttalandet.      

             Den 12-14 juni har Roger fysiskt möte med ombudsmän i   

              Almåsa. 

Rehabgruppen/Brukarråd:  
Anna-Lena Rosenqvist är ny i Rehabgruppen/brukarrådet. Har referensgruppsmöte onsdag den 3 maj och Brukarrådet måndag den 15 maj.  

Digitala gruppen. 
Fredag och lördag 9 till 10 juni kommer vi att ha en kurs i att använda sin smarta telefon enligt projektbidrag vi fått. Kommer dela upp dagarna med först Iphone och sedan androidtelefoner. 

Kultur och studiegruppen.
Maggan informerade om att det kommer att bli en aktivitet i juni. Förslag finns på att besöka Sannahed och ev. militärmuseet där. hösten.  

Ungdomsgruppen, Dan informerade
Till lördag 15 april hade vi bjudit in 40 familjer med hjälp av syncentralen till en information/lekdag på Leos Lekland. 13 familjer anmälde sig, men tyvärr så blev några barn sjuka så det kom 10 familjer. Det blev väldigt lyckat så vi funderar på att söka bidrag för en aktivitet nästa vår. Vi ska kolla på brukarrådet om de kan hjälpa till med utskick till tonåringar för en aktivitet på Boda Borg som NYA-gruppen ska ha. 

100 års jubileum.
Dan informerade om att han och Charlotte har skrivit en inbjudan som kommer skickas ut tillsammans med nästa Synvinkel.  

Förslag är att alla betalar 200 kronor i egenavgift. Alla lokalföreningar har tagit beslut om att bidra med 200 kronor/deltagande medlem och ledsagare för att inte distriktet ska behöva stå för hela kostnaden. Dessutom kommer vi att söka pengar frön stiftelsen i Stockholm samt vår egen stiftelse.          

Nya medlemmar,
inget nytt att rapportera om.   

16   Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Rådet hade möte 18april. Då tog man upp vår skrivelse om större text på tidtabellerna vid busshållplatserna. Ännu ingen åtgärd. 

17      Kundforum - Länstrafiken
Agneta gav information och vill vi ska meddela henne om vi får höra eller själv upplever problem när vi åker.  

Leif vill att man ska påpeka att det inte går att boka arbetsresor i appen. Det vore bra om den funktionen kunde komma snart.  

18     Stiftelsen
Haft sitt årsmöte. Det är fortsatt samma personer i styrelsen. Nästa möte är planerat i juni.  

19      Lokalföreningarna
Lokalföreningarna har beslutat att bidra med 200 kronor per medlem för 100 års jubileet samt 200 kronor för danskurs den 7 maj. 

20      Arbetsutskottet
Har inte haft något möte.  

21      Övriga rapporter
Inget att rapportera.  

22      Övriga frågor
Skyttet i Skyllberg. 

Dan och Charlotte ska tillsammans med Ove åka ner och prata med dem i Skyllbergs Skytteförening  

Facebook. 

Sandra funderade på om hon kunde lägga ut sådant som angår bara lokalföreningen i Örebro.  

Beslut:
- att lägga upp allt som rör någon del av SRF Örebro län.

23     Nästa möte
Beslut:
- att nästa styrelsemöte blir måndag den 12 juni.

Återkommer med plats i inbjudan.

24      Mötets avslutning 
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.