Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information om en fysisk person, som direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av personens

  • namn
  • adress
  • personnummer
  • e-postadress
  • ID-nummer
  • IP-adress
  • eller andra faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.

Vilka personuppgifter samlar SRF in?
Synskadades Riksförbund behöver spara information om dig i olika sammanhang. Det handlar oftast om namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, kontonummer, kort- och betaltjänstinformation och personnummer. Uppgifterna samlas in i samband med att du kontaktar oss, exempelvis genom e-post, telefonsamtal, när du anmäler dig till någon av våra kurser, registrerar dig som givare, ansöker om att bli medlem eller liknande.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss, men det är nödvändigt för att vi ska kunna ta emot och administrera ditt ärende. Vi kan också komma att uppdatera vissa av dina uppgifter från offentliga register, till exempel SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss, innebär besök som du gör på vår webbplats att vi från din webbläsare tar emot och sparar information om typ av enhet, webbläsare, operativsystem som används för besöket, använt IP-nummer, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata. De uppgifterna sparas dock anonymiserat, och går därför inte att koppla till dig som person. Vi använder i vissa fall även annonseringsverktyget Google Ad Words.

Hur och för vilka ändamål behandlar SRF personuppgifter? Vilken rättslig grund vilar behandlingen på?
De uppgifter vi samlar in används som sagt för att registrera och administrera din anmälan, gåva eller kontaktförfrågan. Den rättsliga grunden för det är i de allra flesta fall att en avtalsmässig relation upprättats mellan dig och Synskadades Riksförbund. Dessutom sker behandlingen delvis också på den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig, då det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att behandla vissa personuppgifter (bland annat enligt bokföringslagen).

De personuppgifter som vi samlar in och sparar kan även användas för att skicka nyhetsbrev och andra digitala utskick samt för att utföra marknadsundersökningar. De kan också användas för övriga marknadsföringsändamål (exempelvis erbjudanden från oss eller externa organisationer och företag som har koppling till Synskadades Riksförbund).

För rapporter, nyhetsbrev, marknadsundersökningar, marknadsföring, erbjudanden och andra utskick stycke är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla våra gåvo- och bidragsgivare relevant information och förmånliga och nyttiga erbjudanden som har koppling till vår verksamhet. Därigenom kan vi förbättra upplevelsen och nyttan av att vara givare till SRF. Uppgifter som vi samlar in och lagrar i anonymiserad form från den använda enheten, som alltså inte är knutna till dig som person, kan användas för analys och statistik. Syftet är att ge oss bättre kunskap om hur srf.nu används, och hur vi kan utveckla och förbättra webbplatsen. Behandlingen av sådana uppgifter kan också användas för profilering och segmentering. Det innebär att användarens personliga egenskaper bedöms i syfte att analysera och förutsäga preferenser, intressen och beteenden. Målet är att kunna ge personligt anpassade erbjudanden och annan kommunikation.

Som registrerad har du alltid rätt att när som helst meddela oss att du inte vill ta emot marknadsföring, eller att dina uppgifter annars används för direktmarknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring.

Vem kan vi lämna ut personuppgifterna till?
Personuppgifterna behandlas av Synskadades Riksförbund rikskansli, men kan i vissa fall lämnas ut till distrikt och/eller lokalföreningar som tillhör vår organisation. Uppgifterna kan även lämnas ut till och behandlas av företag/organisationer som vi samarbetar med och/eller anlitar för utförande av olika tjänster. Det kan exempelvis avse drift och underhåll av tekniska plattformar, tryckerier samt marknadsanalys. Synskadades Riksförbund förbinder sig att ingå så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller lagkrav på sekretess och säkerhet etc, med leverantörer. Du kan få information om vilka avtal Synskadades Riksförbund har ingått genom att kontakta oss.

Vi lämnar också ut personuppgifter till myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag. Anonymiserade uppgifter som alltså inte går att koppla till en specifik person, kan också lämnas ut till externa mottagare (exempelvis för statistisk analys).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Om du har skänkt pengar, gett en minnesgåva, deltagit i någon av våra aktiviteter eller liknande gallrar vi normalt ut dina personuppgifter inom 36 månader. Undantag gäller för sådana uppgifter som måste sparas enligt exempelvis bokföringslagen. Om du vill få dina uppgifter raderade utöver detta måste du i kontakta oss och meddela det.

Om cookies (webbkakor)
När du använder srf.nu lagras så kallade cookies på din dator. En cookie är en liten textfil som ger oss information om din användning av vår webbplats. Vi kan till exempel se vilka undersidor du har gått in på och om du har klickat dig in på srf.nu från en annan webbplats. Vi använder informationen bland annat för att utveckla och förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. Vi använder den också för analys och statistik, samt för att kunna anpassa och skapa relevant riktad kommunikation till dig. Vår webbplats innehåller även så kallade tredjepartscookies från webbanalys- eller statistikverktyg (exempelvis Google Analytics).

Dina rättigheter och ditt samtycke
Om vi behandlar personuppgifter om dig och det grundar sig på ditt lämnade samtycke, har du rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke. Du har också alltid rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring.

Du har också rätt att kostnadsfritt på begäran få tillgång till och en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar (registerutdrag), samt rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade. När vi fått dina personuppgifter från en extern källa, har du rätt att veta varifrån uppgifterna kommer. Du har också rätt att när som helst, i de fall och under de förutsättningar som anges i dataskyddsförordningen, begära att vi raderar dina personuppgifter.

Har du fler frågor?
Det är Synskadades Riksförbund som ideell förening, som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vill du ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter? Mejla oss på info@srf.nu eller ring oss på 08-39 90 00.