Har du i ett arbetsrelaterat sammanhang upplevt eller bevittnat ett missförhållande gällande rikskansliet eller förbundsstyrelsen? I så fall kan du använda dig av vår visselblåsarfunktion.

Du som vill använda dig av visselblåsarfunktionen på SRF:s hemsida, kommer till en extern leverantör där du kan göra din anmälan. Detta för att garantera att din anmälan förblir anonym. Den externa leverantören kontaktar därefter vår förbundsjurist Anna Quarnström som utreder om något missförhållande skett.

Länk till visselblåsarfunktionen. Följ de olika stegen i tjänsten.

Vad är ett missförhållande?

Ett missförhållande är till exempel sådant som kan vara en uppenbar fara för människors hälsa och säkerhet eller som kan skada miljön. Det kan också handla om ekonomiska oegentligheter, jäv, mutor, oetiskt handlande, förtroendemissbruk eller lagbrott.

Grunden för att du ska omfattas av det lagstadgade skyddet för visselblåsare är att antingen att din anmälan gäller ett arbetsrelaterat missförhållande som har ett allmänintresse eller att det strider mot svensk lagstiftning eller EU-rätten.

Vad räknas inte som ett missförhållande?

Allmänna synpunkter, klagomål om exempelvis ledarskap eller om du är missnöjd med ett beslut räknas inte som missförhållanden. Du kan alltså inte använda visselblåsarfunktionen till sådant.