Har du i ett arbetsrelaterat sammanhang upplevt eller bevittnat ett missförhållande gällande rikskansliet eller förbundsstyrelsen? I så fall kan du visselblåsa genom att kontakta personalansvarig (HR). Du väljer själv om du vill anmäla muntligen, skriftligen eller anonymt via vår visselblåsarfunktion. Väljer du att vara anonym får du en inloggning till din anmälan. All kommunikation sker sedan inom den säkra kanalen.

Rosa illustrerad megafon

Vad är ett missförhållande?

Ett missförhållande är till exempel sådant som kan vara en uppenbar fara för människors hälsa och säkerhet eller som kan skada miljön. Det kan också handla om ekonomiska oegentligheter, jäv, mutor, oetiskt handlande, förtroendemissbruk eller lagbrott.

Grunden för att du ska omfattas av det lagstadgade skyddet för visselblåsare är att antingen att din anmälan gäller ett arbetsrelaterat missförhållande som har ett allmänintresse eller att det strider mot svensk lagstiftning eller EU-rätten.

Vad räknas inte som ett missförhållande?

Allmänna synpunkter, klagomål om exempelvis ledarskap eller om du är missnöjd med ett beslut räknas inte som missförhållanden. Du kan alltså inte använda visselblåsarfunktionen till sådant.

Så anmäler du

Länk till visselblåsarfunktionen. Följ de olika stegen i tjänsten.