Protokoll


Art: Styrelsemöte 
Datum: 12 december 2023
Tid: 16:30 – 20:00
Plats: Brukarhuset, Örebro.

Närvarande: 
Dan Wakman, ordförande 
Chivan Omar, vice ordförande/vice arbetsledare, via teams
Sandra Johansson, sekreterare 
Anna-Lena Rosqvist, vice sekreterare, via teams
Anders Eng, ledamot
Agneta Elfving, arbetsledare, via temas avslutade 17.50
Kai Marjeta, ledamot, anmält förhinder

Adjungerade: 
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet, anmält förhinder
Margareta Rydemalm, ombud ABF 
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet) 


§ 114.   Mötets öppnande  

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet             

§ 115.   Godkännande av dagordningen  

Beslut: 
- att godkänna dagordningen med ett tillägg från Anders på övriga frågor.          

§ 116.   Utse protokolljusterare   

Beslut: 
- att välja Agneta Elfving.         

§ 117.   Genomgång av föregående mötesprotokoll från 15 november

Beslut: 
- att godkänna protokollet med redaktionella ändringar.  

§ 118.   Kansli och personal 

- Kansliets öppettider under julen och nyår

Kansliet har julstängt mellan den 21 december till 7 januari. Kommer skicka ut mejl till medlemmar att kansliet har jul stängt.

Har inte haft medarbetar träff på grund av att riks mallar har tagit tid att få. Planeras ha i januari.  

§ 119.    Ekonomi   

a.    Ekonomisk rapport   

Charlotte gav information om utgifter som kommer komma i slutet av detta år.

Beslut: 
- att godkänna kassarapporten. 

b.    Övriga ekonomiska frågor

Anders Eng var tvungen ta emot arvodet för att själv skänka det till stiftelsen.

Alla bidragsansökningar är inskickade. Väntar på svar.  

§ 120   Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)

Anders berättade att hälso- och sjukvårdsnämnden har aviserat ta bort kostnadsfria glasögon för synnedsatta barn som behöver styrka 6 dioptrier.

Rådet för funktionshinderfrågors referensgrupp tog upp denna fråga om kostnadsfria glasögon den 22 november. De ställer sig bakom att inte ändra på nuvarande villkor.
Rådet har möte måndag den 18 december.

§ 121. Kundforum

Det nya systemet för att beställa serviceresor samt arbetsresor fungerar inte bra. Väldigt lång telefontid då man bokar via telefon. Har även stått om detta i tidningen.

Efter den 1 januari höjs avgiften för serviceresor med 10 %.

Pratade om att bemötandet från chaufförerna måste bli bättre.

§ 122    Stiftelsen 

Har fått en ekonomisk rapport att marknadsvärdet är bättre på börsen.

§ 123    Lokalföreningarna  

Alla lokalföreningar har haft sina julbord förutom Sydnärke som kommer ha sin lördag den 16 december.

Förslag att fråga Karlskoga och Sydnärkes ordförande om de vill vara med på något av våra möten under kommande år.

§ 124    Arbetsutskottet

Har skrivit julbrev. Leif och Roger kommer skicka ut julbrevet till alla medlemmar i länet.

§ 125. Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl)  

SRF Örebro län  

- Information om det smarta armbandet xBand. Bilaga 1 
Åtgärd: att Roger bjuder in och gör ett podd avsnitt där de får berätta om xBand.  

- Utvärdering av medlemsveckan. Bilaga 2. 
Åtgärd: Dan och Charlotte har svarat på frågorna och skickat in.

- QR-kod i en del av våra brev som medföljer valpkalendern. Bilaga 3  
Åtgärd: För kännedom 

- Förslag på förändring av glasögonbidraget till unga, Bilaga 4 
Åtgärd: För kännedom 

- Inbjudan: 2024 års punktskriftskurser på Almåsa. Bilaga 5 
Åtgärd: Ta med i Synvinkeln.

- Ordförandenytt nummer 3 ( Bifogas som enskild fil )
Åtgärd: För kännedom.

§ 126  Arbetsgrupper  

a.    Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman: 

Roger ger information om vad som händer i det politiska runt om i länet, Bilaga 7.
Nästa möte torsdag den 14 december.

b.    Rehabgruppen/Brukarråd:   

Gav muntlig rapport om vad som hände på brukarrådet.
Syncentralen har minskat sina telefontider. Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9:00-12:00. Torsdag stängt.

c.     Digitala gruppen.  

Fredag den 1december och lördag den 2 december var det en kurs om telefoner. Det kom totalt 4 personer.

Diskuterade hur vi ska göra nästa år med upplägg och hur vi gör så det kommer fler.

d.    Kultur och studiegruppen.  

Ska kolla upp att ha syntolkad visning. Återkommer med aktiviteter nästa år.

ABF har ekonomisk kris men kommer behålla sina lokaler.

e.    Coach gruppen.

Chivan och Charlotte har haft möte gällande synskadade arbetslösa.
Planerar en inbjudan om en dag i detta område.        

Förslag göra frågor angående arbete för synskadade som kan vara på syncentralen.                       

f.       Ungdomsgruppen 

 Planerar ha en fika för unga i april - maj.                      

g.    Nya medlemmar 

Stabilt uppåt. Antalet medlemmar är nu 310.

§ 127    Övriga rapporter  

Dan gav rapport från den 8 december då var SRF på Örebro universitetssjukhus vid ögon. Hade ett bord med information om SRF.

Dan och Charlotte har varit på Hällefors folkhögskola i Örebro. Där fick de träffa ukrainare. Dan berättade om att vara synskadad samt svarade frågor de ställde.         

§ 128   Övriga frågor  

- Minnesskriften

Diskuterade summan för att skicka minnesskriften till alla medlemmar. Finns 4 medlemmar som hört av sig och vill ha skriften.

Beslut:  
- att vi skickar till de 4 som önskar minnesskriften.

- att vi skickar med i julbrevet ett meddelande om att de som önskar minnesskriften får kontakta kansliet.

- Projektförfrågan: Färgade QR-koder, Per Anders Öhrn 

Per Anders Öhrn frågade Leif om han vill ha en läs kamera. Den finns nu på kansliet.

Han visade en QR-kod med färg som kan kopplas till en app. Han frågade om vi ville att  han ska jobba med detta för oss.

Beslut:  
- att vi avslår erbjudandet.

§ 129  Nästa möte  

Beslut: 
- att Agneta och Dan planerar tillsammans med kansliet och kommer ge förslag på nästa års planerade möten.                     

§ 130    Mötets avslutning   

Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.