Protokoll


Art: Styrelsemöte 
Datum: 5 oktober 2023
Tid: 16:30 – 20:00
Plats: Brukarhuset, Örebro.

Närvarande: 
Dan Wakman, ordförande 
Sandra Johansson, sekreterare 
Anna-Lena Rosqvist, vice sekreterare
Anders Eng
Agneta Elfving, Arbetsledare
Kai Marjeta

Adjungerade: 
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet 
Margareta Rydemalm, ombud ABF 
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande:
Chivan Omar, vice ordförande/vice arbetsledare


§ 77.   Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.               

§ 78.   Godkännande av dagordningen 

Beslut:
-       att godkänna dagordningen.           

§ 79.   Utse protokolljusterare  

Beslut: 
-        att välja Anna-Lena Rosqvist.       

§ 80.   Genomgång av föregående mötesprotokoll från 8 augusti.

Beslut: 
-       att godkänna protokollet.      

§ 81.   Kansli och personal 

·      Rapport nya hemsidan.

Leif berättade att det har varit strul med den nya hemsidan. Han har inte kommit in och kunna redigera. SRF.nu kommer lanseras den 9 oktober.  

·      Rapport arbetsmarknadsträff på Almåsa.

Agneta och Chivan har varit på arbetsmarknadsträff. Agneta gav information om det som hände och vad de gjorde under de två dagarna.

Agneta har kollat med utbildning om layouten för personalen på kansliet. Beräknas börja i slutet av oktober eller början av november och då kommer detta hållas via teams.

§ 82. Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl) 

·       Inbjudan till webbinarier om rehab projektet, Bilaga 1.

Åtgärd: Flera från mötet är intresserade att vara med torsdag den 19 oktober.

·       Svar på vår skrivelse på tidtabellerna på busshållplatserna, Bilaga 2.

Åtgärd: Har fått svar och de ska åtgärda.    

·       Besök hos studieförbunden, Bilaga 3.

Åtgärd: Information om olika platser studieförbunden har sina lokaler med hörselslinga.

·       Punktskriftkurs för barn och föräldrar, Bilaga 4.

Åtgärd: Kommer ta med detta i Synvinkeln.

·       Information till David Artursson och till distriktet on SRF-s internationella utvecklings samarbete, Bilaga 5.

Åtgärd: För kännedom.

·       ABF- minskat anslag till studieförbunden, Bilaga 6.

Åtgärd: För kännedom.

·       Från Funktionsrätt - Två nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkända, Bilaga 7.

Åtgärd: För kännedom.

·       ABF inbjudan till pedagogiskt stärkande föreläsningar (via Teams), Bilaga 8.

Åtgärd: Fanns många intresserad av att delta i de olika ämnena.

·       Välkommen till en dag om globalt arbete för inkludering och alla likas rättigheter Bilaga 9.

Åtgärd: För kännedom.

·       Ordförandebrev nr 2, 2023, Bilaga 15.

Åtgärd: Niklas Mattsson har skickat ut ett brev via mail på 7 sidor till samtliga i styrelsen.  

·       Med punktskriften genom skolåren Bilaga 16.

Åtgärd: För kännedom.

·       Gemensam debattartikel om ledsagning, Bilaga 17.

Åtgärd: Roger kommer skicka till Nerikes allehanda.

·       Erbjudande - Gå två betala för en, Bilaga 18.

Åtgärd: För kännedom.

§ 83.    Ekonomi  

a.    Ekonomisk rapport  

Charlotte gav information om rapporten.

Beslut: 
-       att godkänna kassarapporten.        

b.    Skrivelse regionens föreningsbidrag 2024, Bilaga 10

Flera föreningar står under skrivelsen som Roger har skrivit.  

Beslut: 
-       att godkänna.

c.    Ekonomisk rapport 100 års jubileum, Bilaga 11.

 Beslut: 
-       att godkänna rapporten. 

§ 84 Medlemsveckan 9–15 oktober

-       Kampanjbrev 2, Bilaga 13.

Åtgärd: För kännedom.

-       Kampanjebrev 3, Bilaga 14.

Åtgärd: För kännedom.

Diskuterade att vi måste synas och olika sätt att visa upp oss. Ringa till personer, uppdatera hemsida regelbundet och göra skrivelser. Låta de känna sig trygg och att de får synas när de kommer på våra aktiviteter.

Ögats dag blir i kortare form på grund av ingen kan komma för att föreläsa om gula fläcken.

Dagen på Sprida kommer bli av den 11 oktober.  

§ 85  Arbetsgrupper 

a.    Coach grupp:  

Inget för närvarande.

b.    Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman:

Roger gav information på de olika platserna han varit och de möten han har haft med olika berörda partners.

Roger håller på att skriva en skrivelse om Vita käppens dag. Att se till uppmärksamma den dagen.

Hemtjänst plattformen kommer skickas till Socialförvaltningen.

c.    Rehabgruppen/Brukarråd:  

Brukarrådet den 4 oktober berättades att de tvungen spara in mycket pengar på Syncentralen. Berättade om att de kommer se till att starta Cosmic journalsystemet. 

d.    Digitala gruppen. 

 Möte på måndag den 9 oktober.

e.     Kultur och studiegruppen. 

Inget planerat.

f.     Ungdomsgruppen

Inget för närvarande.

g.    100 års skriften.

Diskuterade de olika händelserna under kvällen och kostnaderna.

h.    Nya medlemmar

Fredag den 20 oktober kommer Dan och Charlotte delta på Karlskogas dag för nya medlemmar från 2020.

i.      Medlemsdagen

Lördag den 18 november klockan 13:00-17:00 kommer vi ha medlemsdagen i Brukarhuset i Leif Eriksson rummet. Temat under dagen vara ha samtalsgrupper där vi kommer diskutera frågor. Axel Jakobsson kommer underhålla.                 

§ 86   Rådet för funktionshinderfrågor (RFF

Anders gav information från deras senaste möte om bland annat hur många av arbetssökande på arbetsförmedlingen som har funktionsnedsättning. Cirka 1600 har funktionsnedsättning men då vet man inte hur många av dem som har en synnedsättning.

-       Träff i frågan om medlemskap i Funktionsrätt.

Diskuterade att ha en träff för ordförande och då eventuellt ta upp frågan om medlemskap i Funktionsträff.

§ 87    Kundforum - Länstrafiken 

-       Länstrafiken.

Agneta gav information från det senaste mötet. Bland annat under möte diskuterade hur bokning från beställningscentralen går till samt vad personalen ska tänka på när de bokar.

§ 88    Stiftelsen

Gav information om att vi ska vara sparsam med att ansöka om pengar.           

§ 89    Lokalföreningarna 

Från 1 januari kommer Charlotte inte kunna göra något i bokföringsprogrammet för lokalföreningarna. Det kommer bli en avgift för varje lokalförening om man ska vara uppkopplad till Visma. Det är för att man inte ska kunna vara många föreningar på samma konto. Kansliet ska undersöka om det finns något bättre alternativ.  

§ 90    Arbetsutskottet 

Haft ett AU- möte om regionsbidragets skrivelse.     

§ 91    Övriga rapporter 

·      Anders var med på mötet för Inspirations träffen. Han gav information om vad de pratade om och tankar om förändring i framtiden.            

§ 92    Övriga frågor 

·      Inställd ledarhundsträff, Bilaga 12.

Isabell har skickat epost där hon meddelar att hon inte kan vara med på en ledarhundsträff på grund av personliga skäl.

·      Förfrågan från HRF, Bilaga 19.

De vill komma och prata på ett styrelsemöte för att diskutera ett samarbete om behovet av syn- och hörselinstruktörer i länet.  

Åtgärd: Vi ska undersöka.         

§   93  Nästa möte 

Beslut: 
-       att nästa styrelsemöte blir onsdag den 15 november klockan 16:30-20:00 i Brukarhuset, Örebro.                  

§ 94    Mötets avslutning  

Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.