Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum : 6 mars2023
Tid : 16.30 – 20.30
Plats : Brukarhustet, Örebro

 

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande
Alexander Puolakanaho, ledamot

 

125 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

126 Godkännande av dagordningen
Beslut:
- Att godkänna dagordningen

127 Utse protokolljusterare
Beslut:
- Att välja Kai Marjeta till justerare.

128 Genomgång av föregående mötesprotokoll från 6 februari:
Beslut:
- Att godkänna protokollet.

129 Kansli och personal
En kort information från Agneta Elfving att man kollar upp en ny arbetsstol åt Roger Alexandersson.

Anders Eng önskar att protokoll och verksamhetsberättelser skickas till Arkivcentrum i Örebro för säkrare bevaring

130 Inkomna skrivelser (För kännedom via mail)
Funktionsrätt - Välkommen till digitalt möte med Utredningen
om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet. Bilaga 1. Åtgärd:  Roger Alexandersson medverkar på mötet.
IIris Förvaltning - Information om synkunskap. Bilaga 2. Åtgärd: Informationen skickas till Karin Hjalmarsson på Riksförbundet.
Nominering till Brukarhusets styrelse, Bilaga 3. Åtgärd: Roger Alexandersson ska fundera på om han ska gå med i Brukarhusets styrelse.
Medlemslistor och GDPR, Bilaga 4. Åtgärd: Läggs till handlingarna.
Digitalt café om psykisk hälsa12 mars, Bilaga 5. Åtgärd: Läggs till handlingarna.
Fråga om deltagande vid lansering av
Patientföreträdare utbildning, Bilaga 6. Åtgärd: Läggs till handlingarna.
Inbjudan att lämna förslag på framtida inriktning för SRF -
inför nästa års kongress, Bilaga 7. Åtgärd: Ta med frågan till distriktets årsmöte i april.
Sök resestipendium från Lars Norrmans fond, Bilaga 8. Åtgärd: Ta med till nästa Brukarråd på Syncentralen.
Chans att delta, Bilaga 11. Åtgärd: Ta med informationen till nästa nummer av Synvinkeln.
131 Årsmöte 2023
Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse:

Styrelsen diskuterade om och hur medlemsstatistiken skulle presenteras i verksamhetsberättelsen. Man beslutade att slå ihop alla åldersgrupper så den nya åldersfördelningen blir 0–65 år.

Anders Eng föreslog att texten om aktiviteten ”Möte i mörker” bör vara mer utförlig. Efter diskussion i styrelsen kom man fram till att justera texten så att det blir mer tydligt om aktivitetens innehåll.

Agneta Elfving föreslog att formatet i texten om Brukarrådet ändras från tabellform till brödtext så det blir lättare för personer som använder skärmläsare att förstå innehållet.

Verksamhetsplan:

Verksamhetsplanen har skickats ut till styrelsen innan styrelsemötet.

Styrelsen hade inget att lägga till eller ändra i verksamhetsplanen.

Budget:
Charlotte gick igenom budgeten. Styrelsen hade inget som man ville justera eller ändra.

Agneta kontaktar Ali Reza för att höra med honom om han kan ställa upp som mötes ordförande på årsmötet.

Kansliet ska undersöka hur mycket det kostar att ha årsmötet på Best Western i Askersund.

Motion: Medlemsmöten i distriktet för daglediga.

Efter en omröstning ställde sig styrelsen bakom motionen.

Beslut:
- Att styrelsen föreslår att bifalla motionen.

Motion: Medlemskap i Funktionsrätt Örebro län.

Efter en omröstning ställde sig tre ledamöter bakom förslaget. Två avslog och en ledamot la ner sin röst.

Beslut:
- Att styrelsen föreslår att motionen behandlas på årsmötet.

Ordförande Dan Wakman reserverar sig mot beslutet att föreslå årsmötet att gå med i Funktionsrätt Örebro län.

132 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte gick igenom kassarapporten. Leif föreslog att man har kassarapporten även i PDF-format så att det blir läsbart för alla.

Beslut:

Att godkänna kassarapporten.
Övriga ekonomiska frågor
Lokalhyra på Föreningarnas Hus. Fråga från lokalföreningen SRF Örebro kommun
Charlotte och Sandra informerar att det är lokalföreningen SRF Örebro kommun som står för kostnaden för lokal på Föreningarnas Hus, även om det är en distriktsaktivitet. Man har beslutat att godkänna kostnaden för den senaste aktiviteten men framöver får distriktet stå för kostnaden. Charlotte föreslog att man kan vara på biblioteket på Kulturkvarteret kostnadsfritt.

133 Arbetsgrupper
Coach grupp: Agneta informerade att man ska satsa på en heldagsaktivitet med Arbetsförmedlingen.
Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman: Roger Alexandersson rapporterade från ombudsmannamötet den 6 mars. Där presenterades den nya pressekreteraren Henrik Persson. Man tog bland annat upp den nya verksamhetsinriktningen och tillgängligheten på betalkortsterminaler. Roger skickar ut minnesanteckningarna från mötet. Det har varit två TV-repotage om tillgängligheten på USÖ. Det andra reportaget tog Regionen initiativ till. Fastighetsskötaren har antecknat våra synpunkter. Roger skickar ut anteckningarna. Agneta informerade om en debattartikel i NA som handlade om abonnemangsavgiften.
Rehabgruppen/Brukarråd: Man har haft möte den 6 mars. Protokoll kommer skickas ut till styrelsen.
Digitala gruppen. Man ska ha möte framöver. Planen är att boka in lärare för både iPhone och Android. Träffarna ska ske både under våren och hösten.
Kultur och studiegruppen. Inget nytt att rapportera.
Ungdomsgruppen, Dan informerade att Alicia Pettersson eventuellt kan medverka i arbetsgruppen. Den 15 april har man bokat in en aktivitet på Leos lekland i Örebro.
100 års jubileum. Dan informerade om musiken. Dan tar med sig låtarna till nästa styrelsemöte där man får rösta på det bandet man vill ha till jubileet.
Nya medlemmar, inget nytt att rapportera om. Styrelsen föreslår att man har en aktivitet för nya medlemmar vartannat år.
134 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Man hade möte den 16 februari. Där fick man information från EKSAM och en rundvandring gjordes på Centrum för hjälpmedel i Örebro. Carina Dahl tog upp tillgängligheten på USÖ.

Förbättra läsbarheten på tidtabellerna vid busshållplatserna, Bilaga 9. Åtgärd: Anders tar upp frågan vid nästa möte.
SMS, Bilaga 10. Åtgärd: Agneta kollar upp ärendet innan man går vidare med frågan.
135 Kundforum - Länstrafiken
Agneta tog vid det senaste kundforumet upp Sandras färdtjänstresa från Degerfors till Glanshammar som gick via Hällefors. Hon tog även upp frågan om uppdateringar av appen Serviceresor samt miljöaspekten när man skickar ut flera fordon än vad som behövs till en och samma adress.

136 Stiftelsen
Val av ordförande till stiftelsen
Beslut:
- Att styrelsen föreslår att Agneta Elfving väljs om till ordförande.

137 Lokalföreningarna
SRF Karlskoga/Degerfors:

Vid årsmötet den 25 februari  valdes samma ledamöter in i styrelsen som för  2022. 30 personer medverkade vid årsmötet.

SRF Bergslagen:

Vid årsmötet den 3 mars valdes Ture Larsson, Chivan Omar och Rut Carlsson in i styrelsen. 7 personer medverkade vid årsmötet.

SRF Sydnärke

Den 15 mars kommer årsmötet äga rum.

SRF Örebro kommun:

Den 16 mars kommer årsmötet äga rum.

138 Arbetsutskottet
Den 2 mars planerade arbetsutskottet budgeten för 2023.

139 Övriga rapporter
 Roger Alexandersson informerade att han har börjat kontakta de olika tillgänglighetsråden i alla 12 kommunerna. 

140 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

141 Nästa möte
Beslut:
- Att nästa styrelsemöte blir måndag den 3 april klockan 16.30-19.30 på Brukarhuset.

142 Mötets avslutning
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.J