Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 12 juni 
Tid: 16:00 – 18:00
Plats: Sollidens kursgård, Långbyn 217, Örebro,

Närvarande: 
Dan Wakman, ordförande 
Sandra Johansson, sekreterare  
Anna-Lena Rosenqvist, vice sekreterare 
Anders Eng, ledamot
Agneta Elfving, arbetsledare
Kai Marjeta, ledamot 

Adjungerade: 
Leif Stockhult, kansliet  
Margareta Rydemalm, kulturombud  
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet) 

Frånvarande: 
Chivan Omar, vice ordförande/vice arbetsledare, anmält förhinder 
Roger Alexanderson, ombudsman, anmält förhinder

 

25.   Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomMEN och öppnade mötet.    

26   Godkännande av dagordningen
Beslut: 
- att godkänna dagordningen   

27 Utse protokolljusterare 
Beslut: 
- att välja Agneta Elving.                         

28.   Genomgång av föregående mötesprotokoll från 2 maj.
Beslut:
- att godkänna protokollet.             

29.   Kansli och personal
Viktig information om nya SRF.NU, Bilaga 1.
Åtgärd: Läggs till handlingarna.

Agneta berättar att lönerevisionen är klar. Det kommer bli retroaktivt från i maj, betalas ut med lönen i augusti förhoppningsvis.   

Kansliet stänger den 3 juli och är tillbaka den 7 augusti. Roger Alexandersson har tänkt ha 4 veckors semester, men har inte bestämt vilka veckor.  

Onsdag den 21 juni kommer Agneta och Dan ha en träff med personal och Chivan hemma hos Agneta.

30. Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl)
SRF Örebro län 

Intervjuförfrågan- Upplevelser av belysning i den offentliga miljön. Bilaga 2.
Åtgärd: Läggs till handlingarna.

Anhörigdagen 4 oktober. Bilaga 3.
Åtgärd: Charlotte har anmält oss.

Livesyntolkning som sker utomhus. Bilaga 4.
Åtgärd: Läggs ut på hemsidan. Diskuterade undersöka syntolkning runt om i länet.  

Föreningsbidrag till de länsövergripande funktionshinderorganisationer 2024.
Åtgärd: Är inskickat och klar.

Intresseanmälan för ”Levande bibliotek”. Bilaga 6.
Åtgärd: Läggs till handlingarna.

 

31      Ekonomi 
Ekonomisk rapport 
Charlotte har sänt ut kassarapport fram till sista maj. Danskurs och Leos lekland är två utgifter som inte är budgeterade.

Övriga ekonomiska frågor
Dan, Ove och Charlotte har varit på Skyllbergs skytteklubb och noterade att vårt material inte så bra.

Har sökt pengar för utrustning till elektronskytte, medlemsveckan (ögats dag, äldre dagen och goalball9.

Det finns även möjlighet att söka pengar från stiftelsen i Stockholm för material till elektronskytte.

Har även sökt från stiftelsen i Stockholm till 100 års jubileet.

32     Arbetsgrupper
Coach grupp: 
Agneta och Charlotte kommer anordna en arbetsmarknadsdag den 24 augusti i Leif Erikssons rummet. Målgruppen är synskadade som är arbetssökande. På programmet kommer det att finnas synskadade som berättar hur de fått arbete samt arbetsgivare om att ha en synskadad anställd. Arbetsförmedlingen, syncentralen kommer att delta

Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman:
Roger skulle kolla hur det går med ledsagarservice på de större sjukhus. Han kommer återkomma om detta efter ombudsmannaträffen. Har skickats ut minnesanteckningar, se bilaga. Agneta kommer att delta i gruppen. 

Ledfyrarna på sjukhuset är planerats att bytas ut.  

Rehabgruppen/Brukarråd:  
Har haft brukarrådet den 15 maj. En ledamot fattades tyvärr.  Nästa referensgrupps träff är via teams den 21 augusti och brukarrådsmöte är tisdag den 12 september.

Digitala gruppen. 
Kurs i smarta telefoner var fredag den 9 juni och lördag den 10 juni. Henrik Leander var där och undervisade i både iphone och android telefoner. Han var duktig lärare och kursen blev uppskattad från de som deltog.  

Diskuterade om att ha en uppföljning med att fortsätta utbildning inom telefon.

Kultur och studiegruppen. 
Sista inför sommaruppehåll är fredag den 16 juni på Militärmuseum i Sannahed klockan 14:00.

Ungdomsgruppen, Dan informerade
Har inte hänt något.

100 års jubileum.
Ska ha teams träff måndag den 19 juni klockan 17:00.

Nya medlemmar, inget nytt att rapportera om. 
Inget att notera.

Medlemsvecka
Medlemsveckan den 9 -15 oktober. Anders har pratat med Per Kjellman från Sprida angående en grupp aktivitet. Han ska återkomma om vilken dag under vecka 41 han kan vara med.

Måste se över de aktiviteter vi ska ha under medlemsveckan och vilka dagar vi ska ha. Agneta och Kai försöker få kontakt med läkare till Ögats dag. Dan tar kontakt med Petra Hedlund, på ögonkliniken.  

33   Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Hade referensgrupps möte den 25 maj.

Har haft informationsdag för de som går socionom utbildning.

Nu vill RFF veta vilka frågor de olika funktionshinderorganisationer arbetar med i de olika brukarråden. Rådet ska göra en inventering av de olika brukarråden. Nästa möte är måndag den 19 juni.

34      Kundforum - Länstrafiken
Inget att rapportera pga. mötet ställdes in.  

35     Stiftelsen
Hade möte onsdag den 7 juni.

36      Lokalföreningarna
Örebro kommun har haft hälsodag fredag den 12 maj, som blev uppskattad.

Karlskoga har korvkalas fredagen den 30 juni kl. 17.00 på Nickkällan.

Askersund har haft styrelsemöte med den nya styrelsen.

Bergslagen har sin sommaravslutning den 1 juli hos Inger Gustavsson i Hällefors.

37      Arbetsutskottet
Har inte haft något möte.  

38      Övriga rapporter
Organisationsrådet
Agneta gav information från organisationsrådet. Verksamhetsberättelse, ekonomi och motioner gicks igenom under dagen. En skrivelse som ett litet antal distrikt skickat till FS togs upp. Jeanette Kjölner informerade om medlemsveckan vecka 41.

Åtgärder på USÖ
Ledfyrarna är på gång.

Politiker möte
Rapport har skickats ut.

39      Övriga frågor
 Inget att notera.

40     Nästa möte
Beslut:
- att nästa styrelsemöte blir tisdag den 8 augusti klockan 16:30- 19:30.

41      Mötets avslutning 
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.