Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Organisationen ska präglas av öppenhet och demokrati. Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna. Vi ger ut flera tidningar och en mängd informationsmaterial om synskador, synskadade och de frågor som vi driver.

Synskadade medlemmar och medlemmar som är föräldrar till barn med synskador fattar besluten inom organisationen. Vi välkomnar också stödjande medlemmar, men de har ingen rösträtt. 

Vi har ett principprogram ("Vår värld och Vision: Makten över våra liv"), stadgar, ett etiskt program och en jämställdhetsvision som kongressen antagit. Verksamhetsinriktning och långtidsbudget fastställs av varje kongress, som också väljer förbundsstyrelse, granskningsutskott, revisorer och valberedning.

Synskadades Riksförbund bildades 1889 under namnet De Blindas Förening. År 1976 ombildades det till Synskadades Riksförbund.

Organisationens uppbyggnad

Synskadades Riksförbund är en ideell förening med treplansorganisation. Det finns ett riksförbund, 23 distrikt och 129 lokalföreningar. Därtill finns 11 branschföreningar av synskadade som har beviljats inträde. Vi bedriver också ett aktivt internationellt samarbete.

Organisationsrådet är, tillsammans med kongressen, SRF:s högsta beslutande organ. Organisationsrådet granskar årligen förbundsstyrelsens arbete. Kongressen genomförs vart tredje år. Mellan kongresserna ansvarar förbundsstyrelsen inför medlemmarna för verksamheten.

Distriktens högsta beslutande organ är representantskapet eller medlemsmötet, och i lokalföreningarna är det årsmötet/medlemsmötet.