Vi tycker att synskadade ska ha samma möjligheter som seende att delta i samhället och leva självständiga liv. Vi vill ha rätt till ett skyddsnät som gör att ingen behöver låsas in i sitt hem, och som undanröjer hinder i vardagen och samhället för den som inte ser.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Organisationen ska präglas av öppenhet och demokrati. Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna. Vi ger ut flera tidningar och mycket informationsmaterial om synskador, synskadade och de frågor vi driver. Vi finns framför allt i Sverige, men verkar också internationellt bland annat genom samarbeten med systerorganisationer runtom i världen.

Besluten inom organisationen fattas av synskadade medlemmar, och medlemmar som är föräldrar till barn med synskador. Vi välkomnar också stödjande medlemmar, men de har ingen rösträtt. Vi har ett principprogram, stadgar, ett etiskt program och en jämställdhetsvision som kongressen antagit och som styr vårt arbete. Verksamhetsinriktning och långtidsbudget fastställs av varje kongress, som också väljer förbundsstyrelse, granskningsutskott, revisorer och valberedning.

Synskadades Riksförbund bildades 1889 under namnet De Blindas Förening, och 1976 ombildades det till Synskadades Riksförbund.

Organisationens uppbyggnad

Synskadades Riksförbund (SRF) är en ideell förening som är organiserad i tre plan: ett riksförbund, drygt 20 distrikt och drygt 120 lokalföreningar. Dessutom finns det över tio branschföreningar av synskadade som har beviljats inträde, till exempel Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening (SKKF) och Persisktalande synskadade i Sverige.

Tillsammans med kongressen har vi ett organisationsråd som följer upp organisationens arbete med tätare intervall. Kongressen genomförs nämligen vart tredje år. Kongressen och organisationsrådet utgör tillsammans SRF:s högsta beslutande organ, som årligen granskar förbundsstyrelsens arbete. Inom distrikten är representantskapet eller medlemsmötet det högsta beslutande organet, medan det i lokalföreningarna är årsmötet/medlemsmötet.