Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum : 6 februari 2023
Tid : 16.30 – 19.30
Plats : Brukarhustet, Örebro

 

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande
Alexander Puolakanaho, ledamot

 

106 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

107 Funktionsrätt kommer och informerar
Anders Eng började med att berätta varför man bjudit in Funktionsrätt Örebro län.

Karl-Arne Löthgren och Nahryin Jakob informerade om organisationen, dess verksamhet samt fördelarna med att vara medlem. Man berättade bland annat att 33 patientföreningar är medlemmar i Funktionsrätt Örebro län. De föreningar som inte är medlemmar ännu är HRF, Hörselskadades Riksförbund och SRF. HRF har ansökt om medlemskap som kommer tas upp vid Funktionsrätt Örebro läns årsmöte i april.

Efter informationen ställde styrelsen frågor och sen tackade Karl-Arne och Nahryin för sig.

Styrelsen kommer att lägga fram ett förslag gällande medlemskap i Funktionsrätt Örebro län. Detta förslag kommer att tas upp vid distriktets årsmöte i april.

108 Godkännande av dagordningen
Sandra la till en punkt under övriga frågor.

Beslut:
- att godkänna dagordningen

109 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Sandra Johansson till justerare.

110 Genomgång av föregående mötesprotokoll från 29 november:
Beslut:
- att godkänna protokollet.

111 Kansli och personal
Agneta gick kort igenom kartläggningen av arbetsmiljön på kansliet.

Bland de åtgärder som gjorts har Roger fått ett höj- och sänkbart skrivbord. Leif har fått en ny arbetsstol och Charlotte har fått en ny arbetsdator.

Efter en diskussion om digital säkerhet föreslog Dan att man byter lösenord till Dropbox för att öka säkerheten. Övriga i styrelsen höll med.

112 Inkomna skrivelser (För kännedom via mail)


Deltagande i Referensgruppen för länets Råd för
Funktionshinderfrågor, Bilaga 1. Åtgärd: Läggs till handlingarna.
Personer som vill delta i intervju om teknikutveckling
sökes! Bilaga 2. Åtgärd: Skicka informationen till US Mitt.
information om ledarhundsverksamheten, Bilaga 3. Åtgärd: Läggs till handlingarna.
Anhörigcentrum - Vårens program Anhörigcentrum,
Bilaga 4. Åtgärd: Lägg till informationen i nästa nummer av Synvinkeln.
Rehabprojektet, Bilaga 5. Åtgärd: Ta med informationen till nästa möte i Brukarrådet.
Inbjudan till heldagskonferens 31 mars, Bilaga 6. Åtgärd: Läggs till handlingarna.
Inbjudan rundabordssamtal diskriminering –
civilsamhälle, Bilaga7. Åtgärd: Charlotte och Roger anmäler sig till aktiviteten.
Syntillgänglighetsdag, Bilaga 8. Åtgärd: Läggs till handlingarna.
Funktionsrätt – Föreningskonferens 15 feb, Bilaga 10. Åtgärd: Läggs till handlingarna.
113 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte gick igenom den sista kassarapporten för 2022. Hon berättade att 81 % av intäkterna kommit in. Resultatet landade på minus 78 897 kronor.

Eftersom stiftelsens ekonomi inte är lika stabil som förut så föreslår Charlotte att man tänker till när man lägger budgeten. Ett förslag som kom upp var att man samverkar mer med lokalföreningarna.

Beslut:
- att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
-  Beviljat stöd till digitalprojekt

Charlotte informerade att man blivit beviljat 40 000 kr från Riksförbundet.

114 Arbetsgrupper
Coach grupp: Man funderar på att göra en heldagsaktivitet under våren.
Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman: Roger har varit på möte med ombudsmännen. Under mötet medverkade även Jimmie Pettersson och Anna Qvarnström. Man tog upp utropen på tågstationer. Anna pratade om utredningarna kring färdtjänst och LSS. Ledarhundsverksamheten togs även upp. Roger medverkade i ett repotage på SVT gällande tillgängligheten på USÖ. En artikel har publicerats i KT-kuriren.
Rehabgruppen/Brukarråd: Sandra informerade att alla möten för referensgruppen och brukarrådet under 2023 är inbokade.
Digitala gruppen: Bidraget på 40 000 kronor som beviljats från Riksförbundet kommer att användas under året. Ove fortsätter med sin kurs i iPhone-lärande. En liknande kurs i Android är inplanerad.
Kultur och studiegruppen: Den 24 februari har man bokat in en visning av Alfred Nobels museum på Björkborn i Karlskoga.
Ungdomsgruppen: Inget nytt att rapportera om.
100 års jubileum: Dan gick igenom ett preliminärt program samt mat och dryck. Man har även diskuterat musikunderhållningen.
Nya medlemmar: Man funderar på att ha en aktivitet till hösten under medlemsveckan.
115 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Anders informerade från mötet som ägde rum den 4 december. Där fick man information från sköldköretelföreningen. Man tog också upp att Regionen fick rätt angående ärendet om abonnemangsavgiften för hjälpmedel.

116 Kundforum - Länstrafiken
Agneta informerade från mötet i december.

Agneta ska ta upp Sandra Johanssons resa från Karlskoga till Glanshammar där hon först fick åka till Hällefors. Agneta ska också ta upp ett annat ärende gällande en färdtjänstresa där en olycka inträffade.

117 Stiftelsen
- Digital ansökning Iris Förvaltning ”SRF Stiftelsen STH”

Leif informerade att Iris förvaltning har tagit över SRF Stiftelsen.

Iris informerade hur man går till väga vid en digital ansökan. Man skapar ett konto antingen med bank-ID eller lösenord. Det ska också vara möjligt att ansöka per telefon.

Det kommer anordnas Teams-möten framöver där Iris kommer lära ut hur man ansöker digitalt.

118 Lokalföreningarna
Årsmöten 2023; Karlskoga 25 februari, Bergslagen 4 mars, Sydnärke

15 mars, Örebro 16 mars

119 Arbetsutskottet
Arbetsutskottet ska ha ett möte där man ska lägga en budget.

120 Årsmöte 2023
- Verksamhetsplan för 2023

Man diskuterade plats. Flera förslag togs upp men inget beslutades.

Årsmötet äger rum den 22 april. Handlingarna ska vara färdiga till nästa styrelsemöte.

121 Övriga rapporter
- Workshop medlemsvärvning

Charlotte informerade att hon och Roger medverkade vid workshopen. Där gick man igenom medlemsveckan som äger rum i oktober.

122 Övriga frågor
Sandra informerade att Risbergska skolan vill att vi kommer tillbaka och pratar om synnedsättningar med deras elever. Man ska planera in ett återbesök framöver.

123 Nästa möte
Beslut: 
- att nästa styrelsemöte blir måndag 6 mars klockan 16.30 – 20.30.

 
124 Mötets avslutning
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.