Allmänt
Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data på alla sätt vi kan. 

I detta dokument beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Dessa regler gäller när du kontaktar oss. Vi och Synskadades Riksförbund är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vår policy gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss som givare, medlem, förtroendevald eller bara intresserad av vår verksamhet. Vårt medlems- och givarregister finns hos Synskadades Riksförbund. 

Synskadades Riksförbund och varje förening respektive distrikt är självständigt ansvarig, och därmed personuppgiftsansvarig, för den behandling av personuppgifter som sker i riksförbundet, den egna föreningen respektive i distrikt och vice versa. 

Personuppgifter vi samlar in
Vi och Synskadades Riksförbund inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress. Synskadades Riksförbund kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. 

Vi och Synskadades Riksförbund registrerar personuppgifter i samband med:
a)    när du ansöker om medlemskap
b)    när du registrerar dig som givare
c)    När du blivit månadsgivare
d)    När du beställer en valpkalender
e)    Vid anmälan eller beställning av tjänst eller service som erbjuds via våra olika kanaler
f)      När du kontaktar oss via webbplatsen, e-post, brev eller via telefon
g)    När du ger en gåva via vår webbplats, sms, Swish eller genom annan kanal eller app
h)    Om du skriver på ett upprop eller annan namninsamling
i)      Ditt besök på vår webbplats eller via någon app, förutsatt att du godkänt våra cookies, se mer under rubriken ”Om cookies”
j)      Om du är kandidat eller blir förtroendevald
k)    Vid anställning och/eller praktik 

Hur vi använder insamlad information
Vi och Synskadades Riksförbund behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

a)    Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar eller rätta felaktiga uppgifter;
b)    Skicka ut medlemstidningar och/eller nyhetsbrev
c)    Genomföra medlemsundersökningar
d)    Genomföra analyser och marknadsundersökningar
e)    För att skicka till och ta emot information från dig via SMS, e-post, app, telefon eller post
f)      När du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra verksamheten, t ex kurser, konferenser eller för att uppfylla redovisningskrav
g)    För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer
h)    I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer och avstämningsunderlag
i)      I vår verksamhetsuppföljning kan personuppgifter förekomma i interna rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar 

Information som kan lämnas ut 
Vi delar med oss av information när vi exempelvis skickar ut våra medlemstidningar, då gör vi det via ett tryckeri som adresserar tidningen. Vi delar med oss av information i samband med betalservice. Riksförbundet sköter det centrala medlems- och givarregistret. Vi har tillgång till medlemsregistret endast avseende våra egna medlemmar. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.  

Om cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. 

Rättslig grund, lagring och borttagande av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till oss och Synskadades Riksförbund ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter som finns i din ansökan samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. 

Samtycke är när du uttryckligen sagt att vi får behandla sina uppgifter och förstått vad det betyder. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Om vi använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken ”Så kontaktar du oss”. 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi och Synskadades Riksförbund kommer härefter att lagra dina personuppgifter i upp till 3 år.  Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Dina rättigheter och val
Du har möjlighet och rätt att påverka din information och vad som sparas. Vi och Synskadades Riksförbund kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken ”Så kontaktar du oss”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). 

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag. 

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi och Synskadades Riksförbund saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. 

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om det gäller rättelse, radering eller registerutdrag, är du välkommen att kontakta oss på:

Synskadades Riksförbund, 122 88 Enskede
E-postadress: dataskyddsansvarig@srf.nu
Telefonnummer: 08-39 91 00