Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: tisdag 22 september 2020
Tid: 15.30 – 17.50

Plats: Brukarhuset, Mellringevägen  120 C Örebro. Med anledning av Corona-pandemin var mötet i Leif Eriksson-rummet där rekommenderat avstånd var möjligt att hålla.

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Mikael Näsström
Chivan Omar
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexanderson ombudsman
Agneta Elfving SRFs förbundsstyrelse
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Charlotte Åkerlind kansliet

Trainee:
Erik Johansson

Frånvarande:
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Leif Stockhult kansliet 

§ 58 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 59 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-        att godkänna dagordningen. 

§ 60 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-        att välja Chivan Omar. 

§ 61 Föregående mötesprotokoll 17 aug. 2020

BESLUT:
-        att godkänna protokollet. 

§ 62 Ekonomi

a)    Ekonomisk rapport

Kassarapport var skickad på e-post.

    BESLUT:
-        att godkänna rapporten.

b)    Övriga ekonomiska frågor

-          Projektansökningar 2021

Projekten som var godkända 2020, körsång samt travskola blir flyttade till 2021. Styrelsen diskuterade vad mer projekt vi kan söka till 2021. Vi kom fram till att ansöka om att ånyo få bidrag till fortsättningskvinnokonferens på Almåsa samt att ansöka om bidrag till vandring i Kilsbergen med övernattning, där vi har fokus på hur man som synskadad rör sig med käpp i naturen.

BESLUT:
-          att: Charlotte och Mikael skriver ansökan. 

§ 63 Kansliet

Charlotte går upp i heltidsarbete och Leif till 25% den 1 november.

Vi skall överta ett rum från föreningen ILCO i Brukarhuset,dock har denna förening svårt att tömma rummet, trots påstötningar. I detta rum skall Roger och Erik sitta.

Leif hade skickat ut en lista på de som inte betalt medlemsavgifter 2018, 2019 och 2020. Vad bör göras?

BESLUT:
-          att lokalföreningarna i Örebro samt Sydnärke tar beslut om vilka som ska strykas som medlemmar,

Karlskoga och Bergslagen har redan rensat sina listor. 

§ 64 Lokalföreningarna

Lokalföreningarnas styrelse har möte, de flesta på telefon. Örebros har haft fysiska träffar. Nya gruppen skall försöka med fikaträffar en gång i månaden, även ha ett programmakeri i höst. Bingo är också igång i

Örebro. Lokalföreningen i Örebro ansvarar i år för Vita käppens dag 15 oktober. 

§ 47 Rapport ombudsman

Roger skall på ombudsmannautbildning den 29 september till 1 oktober.

Det har varit utbildning via Microsoft teams om LSS och rättighetsprojektet.

Roger arbetar med en kongressmotion om att slippa medlemsavgift om man blir medlem sent på året. Man betalar först kommande nytt år.

Kampanjen angående syn- och hörselinstruktörer fortgår, något nytt fanns inte att rapportera i denna fråga.    

§ 66 Rådet funktionshinderfrågor RFF

Fördelningsgruppen har haft fyra möten och fördelat regions belopp för verksamhetsbidrag för 2021 på 2,8 mkr till 43 olika föreningar. Beloppet har inte höjts sedan förgående år, som brukligt är, detta p.g.a. regionens dåliga ekonomi. Förslaget är att SRF Örebro län får 182 tkr samma belopp som 2020.

RFF hade möte den 2 september via telefon. Det var information från Regionens fastighetsservice som bl.a. är inblandade i tillgängligheten på regionens fastigheter. MFD, Myndigheten för delaktighet, informerade om sin verksamhet. Man hade beslutat att avgiften på s.k. snarkapparat som är 100 kronor i månaden skall ingå i abonnemangsavgiften på 65

kr/mån. Nästa RFF möte är 27 oktober, rapporterade Anders. 

§ 67 Rapporter

Charlotte rapporterade från möte med Länsstyrelsen om betalningssystem. Före Corona hade Dan, Leif, Ove, Roger och Charlotte besökt Karlskoga samt Bergslagen och berättat om betalningssystem sedan blev det som bekant stopp för fler lokalförenings besök. Banker är igång med nya betalningssystem, man hade önskemål om att synskadade bör deltaga i någon form av testgrupp, vilket vi kan ställa upp med.

Erik redovisade ledsägarenkäten för Örebro kommun. Totalt hade 89 svarat av 111 möjliga. Det var inte så många som hade ledsagning, och efterfrågan på ledsagning var mycket liten. Se bilaga.       

§ 68 Studier

Fyra personer har anmält intresse att delta i en bokcirkel. Men målet är att få några till deltagare innan man drar igång bokcirkeln. 

§ 69 Inkomna skrivelser

Anders har skrivet ett förslag till kongressmotion angående förbundsjuristen. Styrelsen diskuterade motionen, vi var inte helt överens, några ändringar kan göras, ett nytt förslag lämnas till nästa styrelsemöte. 

§ 70 Arbetsutskottet

Har haft telefonmöte, man beslutade om användare av det nya medlemsregistret PRISMA. Leif blir superanvändare med alla rättigheter till registret. Roger och Charlotte blir användare med begränsade rättigheter.

Det blir organisationsråd samt arbetsgivarekonferens den 23 till 25oktober. AU beslutade att Anders åker.    

§ 71 Åtgärdslistan – se bilaga 

§ 72 Övriga frågor

Det var inga den här gången. 

§ 73 Nästa möte

BESLUT:
-          att nästa möte blir tisdag den 20 oktober 2020. 

§ 74 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.