Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2020-02-18
Tid: 15.30 – 18.40
Plats:   Mellringevägen 120B
 

Närvarande:
Dan Wakman Vice ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Chivan Omar 

Adjungerade:
Roger Alexanderson Ombudsman
Charlotte Åkerlind Kansliet
Erik Johansson Praktikant kansliet 

Frånvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Leif Stockhult Kansliet
Agneta Elfving FS
Margareta Rydemalm SRFs ombud ABF 

Information från syn och hörselinstruktörer

Ingela och Liselotte som är syn och hörselinstruktörer i Örebro

kommun besökte vårt styrelsemöte. Under nästan en timmes tid fick vi möjlighet att ställa frågor om deras arbete och verksamhet. Det var bra att styrelsen fick inblick hur man arbetar, för under våren skall SRF på alla nivåer driva en kampanj för att fler kommuner anställer syn och hörselinstruktörer.     

§ 124 Mötets öppnande

Vice ordförande Dan Wakman hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 125 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 126 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Chivan Omar. 

§ 127 Föregående mötesprotokoll 21 januari 2020

BESLUT:
-       att godkänna protokollet. 

§ 128 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport

Kassarapporten från december var nu utskickad det visade sig att distriktet går med 41 tkr i underskott 2019. Vi sökte förmodligen för litet belopp från stiftelsen.

BESLUT:
-       att godkänna rapporten. 

b)   Övriga ekonomiska frågor

Unga med synnedsättning har ansökt om ekonomiskt stöd från vårt distrikt. Ansökan är på 10 tkr.

BESLUT:
-       att skicka ansökan vidare till stiftelsen. 

Danske Bank tar ut en extra avgift om fler skall ha tillgång till distriktets konto, vilket inte är bra. Charlotte är inte nöjd med hur bankens kontakter är med vår förening. Vi har tidigare diskuterat att byta bank, nu är frågan ånyo aktuell.

BESLUT:
-       att Charlotte undersöker möjligheten att byta bank.  

Till Leif Erikssons minne har det inkommet 5825 kronor. Dessa pengar skall gå till ledarhundsverksamhet i Örebro län. Krister Ahlzen, Kumla har visat intresse att försöka komma igång med någon form av ledarhundsverksamhet.  

§ 129 Kansliet

Leif Stockhult är sjukskriven från 10 februari till 15 mars. En ny dator är nu inköpt till Leif Stockhult. 

§ 130 Rapport ombudsman

För cirka 1 år sedan kom ett erbjudande att ombudsmannen

 i Älvsborgs län, Mikael Strömberg, ville träffa distriktet för att diskutera medlemsutveckling, flera kontaktförsök har gjorts, nu har vi fått kontakt. Får han reda på tidpunkt för mötet kommer han.

BESLUT:
-       att vi föreslår lördagen den 9 maj klockan 10-15.

Vi kommer även att bjuda in lokalföreningarnas styrelser. 

Den 19 februari blir det DEST-träff i föreningarnas hus

Örebro. Vivian Emanuelsson från Riksförbundets valberedning kommer att informera om deras arbete inför kongressen. 

Den 9 mars är det riksträff i Enskede angående kampanjen om

syn och hörselinstruktörer.

BESLUT:
-       att Roger och Chivan åker.-        

 § 131 Lokalföreningarna

Nu är det årsmötes tider, Bergslagen har haft sitt, nu kommer de på rad, Örebro kommun sist den 14 mars

Anders föreslog att ett referat från varje lokalförenings årsmöte skrivs i SYNvinkeln. Lite kortfattat om verksamheten, vilka som sitter i deras styrelser. Ingen i styrelsen protesterade mot förslaget, men det blir först i april numret.  

§ 132 Rådet för funktionshinderfrågor

Den 17 februari var RFF-möte. Det som tog längst tid på mötet var utförlig genomgång av nya patientavgifter samt abonnemangsavgifter på hjälpmedel. Man beräknar att få in 23 mkr på hjälpmedelsavgifter.

Fördelningsgruppen presenterade förslag till nya riktlinjer av fördelning av verksamhetsbidrag. Hur stora förändringar är svårt att säga i dags läget, men förhoppning är att det går att få lite mer jämn fördelning.

På mötet presenterade Glaukomföreningen sin verksamhet.

I landet har man 3000 medlemmar, i länet cirka 100 medlemmar. Glaukomföreningen är inte representerade i syncentralens brukarråd. Styrelsen ansåg att det är en fördel om de finns i brukarrådet.

BESLUT:
-       att vi i brukarrådet tar upp att Glaukomföreningen bör var med.-        

Margaret tog upp att hon har svårt att läsa texten i kallelser till vårdinrättningar i länet, texten är för liten. Om kallelser och samt ibland medföljande papper om provtagning m.m. kom det som e-post finns stora möjligheter att förstora texten till läsbarhet. Hon hade kontaktat sjukhuset men det är tydligen svårt att få Utskicket på e-post.

BESLUT:
-       att lyfta frågan till RFF. Anders gör ett förslag till skrivelse, som vi behandlar på nästa styrelsemöte.  

§ 133 Rapporter

Erik rapporterade att arbetsgruppen för arbetsmarknad skall den 12 mars träffa Per-Arne Blomberg, AF-syn. 

§ 134  Studier

Studiecirkeln ”Ur historien mot framtiden” har planer på att besöka Synskadades museum, Enskede, men man saknar minibusschaufför. Charlotte kan tänka sig att vara chaufför. Margaret föreslog att vi bör starta en studiecirkel om Inlandsbanan.

BESLUT:
-       att Margaret skriver texten till intresseanmälan om den tilltänkta studiecirkeln i SYNvinkeln. 

§ 135 Årsmöte 2020

Årsmötet blir lördagen den 25 april på Åkerby kursgård, utanför Nora.Till årsmötet kommer Karin Hjalmarsson som är en av kandidaterna till ny förbundsordförande. Styrelsen började diskutera förslaget till verksamhetsberättelse, men då fler styrelseledamöter inte läst förslaget var det ingen idé att fortsätta. Vi tar upp förslaget till verksamhet-

berättelse på nästa styrelsemöte. Anders tog upp att i förra årets bokslut redovisades styrelsens arvoden endast i en klumpsumma, han vill se hur arvoden är fördelade.

BESLUT:
-       att bokslutet redovisar hur arvoden är fördelade.   

§ 136 Inkomna skrivelser

Utdelning av hederstecken (25 år som förtroendevald i SRF). Agneta Elfving bör var kandidat, kanske också Kristina Johansson, ingen kunde säga hur det låg till.

BESLUT:
-       att undersöka om de är kvalificerade.        

§ 137 Arbetsutskottet      

Har ej haft möte. 

§ 138 Åtgärdslista

Se bifogad fil 

§ 139 Övriga frågor

Unga med synnedsättning har årsmöte den 6-8 mars i Västerås. Någon från vårt distrikt var välkommen.

BESLUT:
-       att  om Chivan Omar, vår yngsta styrelseledamot,  har möjlighet, bör han åka.  

Sommarresa 2020, det kom upp ett gammalt förslag om att besöka fågelsjön Tåkern samt Vadstena, kanske kan vara lämpligt resmål i år. 

 § 140 Nästa möte

Det blir onsdag den 18 mars 2020. 

§ 141 Mötets avslutning

Vice ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 
SRF Örebro Län
Adress: Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro
E-post: orebro.lan@srf.nu
Telefon: 0760-05 39 96
Hitta s