Protokoll

Art: Styrelsemöte
Datum: måndag 7 december 2020
Tid: 16.00 – 17.50
Plats: Telefonmöte

 

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Mikael Näsström
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Erik Johansson, trainee
Margareta Rydemalm SRFs, ombud i ABF
Leif Stockhult, kansliet
Charlotte Åkerlind, kansliet

Frånvarande:
Margaret Lennartsdotter
Agneta Elfving, förbundsstyrelsen

 

§ 92 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 93 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
att godkänna dagordningen.

§ 94 Utse protokolljusterare

BESLUT:
att välja Chivan Omar.

§ 95 Föregående mötesprotokoll 20 okt. 2020

BESLUT:
att godkänna protokollet.

§ 96 Ekonomi

Ekonomisk rapport
Den senaste kassarapporten var utsänd via e-post, att övriga inkomster var på 100 tkr beror på pengar från Tillväxtsverket för Charlottes och Leifs korttidspermittering är uppsatta där. Vi har även fått 2.800 kr från Länsstyrelsen för telefon kurserna som påbörjades i några lokalföreningar före Corona.

BESLUT:
att godkänna rapporten.

 

Övriga ekonomiska frågor
Alla distriktets medlemmar får ett julkort från oss.

Charlotte skriver dessa förhand, det är 310 julkort.

§ 97 Kansliet

Under jul och nyår är kansliet stängt mellan 18 december och 10 januari.

Erik slutade sin praktiktjänst på kansli den 30 november. Det blev 14 månader på kansliet, han tackade de övriga i kansliet för en lärorik tid, nu väntar arbetslöshet och utredning om sjukersättning.

§ 98 Rapport ombudsman

Det hade varit teamsmöte med landets övriga ombudsmän, man hade tagit upp om kampanjen för fler syn-och hörselinstruktörer, det ska tas fram ett material om relationen mellan kommuner och regioner i frågan. Arbetsmarknadsfrågan var också uppe på mötet. Distriktets arbetsgrupp i syn-och hörselinstruktörsfrågan har haft telefonmöte med politiker och tjänstemän i Ljusnarsberg och Hallsbergs kommun, som lyssnade med intresse, men inga löften gavs. Man tog upp att små kommuner kanske kunde samverka. Nu står Karlskoga kommun på tur, där HRF hänger med.

BESLUT:
att godkänna rapporten.

§ 99 Lokalföreningarna

Örebro och Karlskoga har ringt runt till sina medlemmar. Det är sämre aktivitet i Sydnärke och Bergslagen, när pandemi släpper sitt grepp måste distriktet stödja dessa lokalföreningar.

§ 100 Rådet funktionshinderfrågor RFF

Anders rapporterade från RFFs telefonmöte den 27 okt.

Bland annat informerade Arbetsförmedlingen hur man arbetar med arbetslösa med någon form av funktionsnedsättning. I länet består den gruppen av 1800 personer.

Det kom också upp om ensamåkning i färdtjänsten, antalet resor har under hösten ökat, det av brist på bilar p.g.a. ensamåkningen. Man ansåg att de som är på dagligverksamhet kunde ha samåkning, de träffas samman i sin verksamhet, vilket FUBs representant

inte gillade.  Man nämnde att man fått två skrivelser från SRF angående rehabkedjan och abonnemangsavgifterna. Anders ansåg att man inte var klar över vilka brister det är i rehabkedjan. Nu kom mötet att diskutera detta med hur rehabiliteringen fungerar, vad är syncentralens roll? Vad är syninstruktörernas roll?

BESLUT:
att vi jobbar vidare med frågan i Brukarrådet och vår styrelse.

§ 101 Rapporter

Leif meddelade att det nya medlemsregistret PRISMA är igång. Lite fel och brister var det som i alla nya datasystem.

§ 102 Studier

Bokcirkeln är pausad p.g.a. Corona. Den kan förhoppningsvis komma igång under våren.

§ 103 Inkomna skrivelser

Ombuden till kongress skall vara anmälda sista februari. Vill någon hoppa av så meddela det före detta datum.   

                                                                                                                        § 104 Arbetsutskottet

Delar av AU samt Agneta har haft telefonmöte om tre kongressmotioner som SRF Göteborg önskade att vårt distrikt skulle ställa sig bakom. Vi beslöt att inte göra det. Motivering finns i minnesanteckningar som alla i

styrelsen fått i sin mailbox.

§ 105 Synskadades Stiftelse

Stiftelsens ordförande Agneta Elfving och dess kassör Inger Lundqvist har aviserat att de vill dra sig tillbaka, deras mandattid går ut i maj 2021. Ove önskade att styrelsen funderade på lämpliga ersättare.

§ 106 Verksamhetsplan 2021

Chivan föreslog att vi redan nu borde kontakta partier om att till valet 2022 skall finnas tillgänglig information för synskadade.

Anders förslog att vi i maj har en heldag och bjuder in distriktets medlemmar till att diskutera motionerna och de nominerade till förbundsstyrelsen samt till förbundsordförande, som skall behandlas på kongressen i juni 2021. 

§ 107 Åtgärdslistan – se bilaga

Vi tog inte upp åtgärdslistan denna gång.

§ 107 Övriga frågor

Leif tog upp att Margaret Lennartsdotter avsagt sig uppdraget som ledamot i distriktsstyrelsen. Ove ansåg det inte behövdes något fyllnadsval före årsmötet. Ingen annan i styrelsen hade någon annan uppfattning så det blev beslutet.

§ 108 Nästa möte

BESLUT:
att nästa styrelsemöte blir onsdagen den 20 januari 2021.

§ 109 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat