Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: måndag 17 augusti 2020
Tid: 15.30 – 17.50
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen  120 C Örebro. Med anledning av Corona-pandemin var mötet i Leif Eriksson-rummet där rekommenderat avstånd var möjligt att hålla.

 Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Margaret Lennartsdotter (var med per telefon)
Mikael Näsström
Chivan Omar
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexanderson ombudsman
Agneta Elfving SRFs förbundsstyrelse
Erik Johansson trainee
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Leif Stockhult kansliet
Charlotte Åkerlind kansliet 

Frånvarande:
Sandra Johansson 

§ 41 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 42 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 43 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Mikael Näsström. 

§ 44 Föregående mötesprotokoll 15 juni 2020

BESLUT:
-       att godkänna protokollet. 

§ 45 Ekonomi

Charlotte rapporterade att de första 7 månaderna av 2020 har 58% av budgeten för utgifter används. 62% av budgeten för inkomster har vi fått bl. a från riksförbundet samt lönebidrag som kommer månadsvis.

Vi har idag 400 tkr på våra konton, att ansöka om bidrag från stiftelsen blir inte aktuellt.

BESLUT:
-       att godkänna rapporten. 

§ 46 Kansliet

Korttidspermitteringen är förlängd till 11 november.
Alla i kansliet arbetar hemifrån. Eriks praktiktjänst är förlängd till 30 november. 

§ 47 Rapport ombudsman

Det blir en nystart för kampanjen om fler syn- och hörselinstruktörer. Det blir ett telefonmöte den 19 augusti med deltagare från hela landet.

Det är ett nytt poddradio program på gång. Anders tog upp att det bör gå att höra programmet på gamla hederliga telefoner. En del av våra medlemmar har inte tillgång till datorer eller smartphone.

BESLUT:
-       att Roger kontakter förbundet om möjlighet att lyssna via gamla hederliga telefoner. 

§ 48 Lokalföreningarna

Örebro skall köra bingo. Nya gruppen ska ha några utomhus aktiviteter. Vad övriga lokalföreningar har på schemat var oklart. Agneta berättade att riksförbundet betonar det viktiga att åtminstone lokalföreningarnas styrelser träffas under den förmodade Coronahösten.

Leif berättade att 20 - 30 medlemmar i distriktet inte har betalat medlemsavgift. De flesta finns i Örebro och Sydnärke.

BESLUT:
-       att Charlotte tar kontakt med styrelserna och tar upp att det är viktigt att de träffas. 

§ 49 Rådet funktionshinderfrågor RFF

Anders rapporterade att RFFs referensgruppsmöte den 12 augusti var inställt. Nästa RFF- möte är planerat till 2 september. RFFs fördelningsgrupp har 4 möten de kommande två veckor.  Det blev en diskussion om abonnemangsavgiften på hjälpmedel, en fråga som varit aktuell det senaste året.  

§ 50 Rapporter

Öppen telefon på onsdagar är igång, men i onsdags den 12 augusti var det tekniska problem, samtalet kom inte fram. Men det ska förhoppningsvis fungera kommande onsdagar. 

Mikael har för avsikt att få till en vandring i Kilsbergen för synskadade. Det bli aktuellt till våren 2021. 

§ 51 Studier

Margareta tog upp att vi bör försöka få igång en bokcirkel. Flera i styrelsen nämnde tänkbara boktitlar. Vi kunde inte enas om någon titel.

BESLUT:
-       att Margareta och Charlotte spanar efter lämplig boktitel. En notis om cirkeln kommer i SYNvinkeln. 

§ 52 Inkomna skrivelser

Ove tog upp att syntolkningsutbildningen på Fellingsbro
folkhögskola skall få halverat anslag från Region Örebro län, det blir en distansutbildning. Skall vi agera i denna fråga, eller är det något för riksförbundet?

BESLUT:
-       att Agneta tar med frågan  till nästa förbunds styrelsemöte. 

§ 53 Arbetsutskottet

Har ej haft möte. 

§ 54 Åtgärdslistan – se bilaga 

§ 55 Övriga frågor

Mikael tog upp att han gjort ett akutbesök på USÖ för svår smärta i ena ögat, besöket kostade 400 kronor han har också en abonnemangsavgift på 65 kronor. Han önskad göra en delbetalning på denna summa. Det sa Regionen nej till. Man tillåter ej delbetalning på summor under 500 kronor. 

Agneta tog upp om det finns intresse att göra en special visning för synskadade på utställningen om Marilyn Monroe. Intresse fanns, vi gör en notis i kommande nummer av SYNvinkeln  

§ 56 Nästa möte

BESLUT:
-       att nästa styrelsemöte blir tisdag den 22 september kl 15.30 i Leif Eriksson rummet.  

§ 57 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 
SRF Örebro Län
Adress: Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro
E-post: orebro.lan@srf.nu
Telefon: 0760-05 39 96
Hitta snabbt