Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2020-01-21
Tid: 13.35 – 18.20
Plats:   Mellringevägen 120B
 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Chivan Omar
Dan Wakman 

Adjungerade:
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet, lämnad mötet vid § 114
Agneta Elfving FS
Margareta Rydemalm SRFs ombud ABF
Erik Johansson Praktikant kansliet 

Frånvarande:
Roger Alexanderson Ombudsman 

§ 106 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 107 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 108 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Margaret Lennartsdotter 

§ 109 Föregående mötesprotokoll 10 december 2019

BESLUT:
-       att godkänna protokollet. 

§ 110 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport

Kassarapporten från december var ej färdigställd, men ekonomin är på plussidan.

b)   Övriga ekonomiska frågor

Anders frågade om distriktet betalar fika till studiecirkeln om SRFs 130 åriga historia,

BESLUT:
-       att distriktet står för dessa kostnader.

-       Projektansökningar

Riksförbundet har beviljat följande projekt; körsång 12 tkr, travaktivitet 16 tkr,  poddradio 12 tkr, Det blev avslag på kvinnokonferens i Almåsa. Det går att söka pengar från Synskadades stiftelse på nationell nivå till en kvinnokonferens. På den punkten på dagordningen blev diskussion om någon liknande aktivitet, för männen i distriktet. Det nämndes om en helg i Ånnaboda med matlagning och uteaktiviteter, inget beslut togs vi får fundera vidare.

Ett mail från David Artursson om ledarhundsverksamheten i Örebro län. Styrelsen diskuterade frågan om ledarhundar. Krister Ahlzen, Kumla har visat intresse att försöka få igång någon form av ledarhundsverksamhet i Örebro län. Hur många ledarhundsförare det finns i länet har styrelsen inte kännedom om. Lions club har skänkt pengar till ledarhundsverksamhet, dessa X kronor finns på

skuldkonto i distriktet.

BESLUT: 
-       att ombudsman svarar på mailet.     

§ 111 Kansliet

Det kommer att vara en personalkonferens den 25 och 26 februari i Enskede/Almåsa. Charlotte och Leif åker. Dag två skall arbetsledaren närvara. Leif berättade att det kommet direktiv från Riksförbundet hur och i vilka sammanhang vi måsta använda SRF loggan.

Agneta tog upp om det viktiga att svara på mail i tid, Det som var aktuellt gällde ett möte som syncentralen kallat till angående upphandling av nya hjälpmedel. Berörda hade inte svarat i tid. Hon uppmanade alla i styrelsen att bättra sig. 

§ 112 Rapport ombudsman

Ombudsman var ej närvarande, men Anders tog upp den angelägna frågan att få fart på arbetet med ledsagarenkäten. Ombudsman har fått uppgiften att informera lokalföreningarnas styrelse. Vi lägger frågan om ledsagarenkäten på åtgärdslistan. På denna punkt i dagordningen kom det upp en diskussion om syn-och hörselinstruktörerna Riksförbundet skall i nära framtid ha en kampanj för att fler kommuner skall anställa denna yrkesgrupp. Vad deras arbetsuppgifter är var helt klart för alla i styrelsen.

BESLUT:
-       att till nästa styrelsemöte bjuda in någon syn och hörselinstruktör.
-       att Anders kontaktar vederbörande.   

§ 113 Lokalföreningarna

Charlotte berättade att flera lokalföreningar har årsmöten

i nära framtid. Sydnärke och Bergslagen har sviktande verksamhet, i Bergslagen har möten ställts in, medlemmar dyker inte upp, medelåldern är hög. Distriktet måste hjälpa dessa föreningar mer.  

§ 114 Rådet för funktionshinderfrågor

Anders hade varit på möte med fördelningsgruppen den 17/1.

Syftet med mötet var att ta fram förslag till nya riktlinjer för fördelningen av verksamhetsbidrag. Idag är det stora skillnader om jämför verksamhetsbidrag per medlem. Den som ligger högst har 1158 kronor, den lägsta 42 kronor. Förslaget till nya riktlinjer är inte färdigt, det blir fler möten. Nästa RFF-möte är den 17/2. 

§ 115 Rapporter

Det var inget att rapportera denna gång. 

§ 116  Studier

Den 27 januari börjar studiecirkel om SRFs 130 åriga historia, 5 träffar är inplanerade. ABF planerar starta en punktskriftskurs i februari. Deltagaravgiften är 800 kronor.   

§ 117 Inkomna skrivelser

-       Redovisning/svar på rådslag om stadgar

Den 9 januari träffades arbetsutskottet samt Sandra och

Charlotte för att svara på frågorna i distriktets namn.  Svaren har sänts till övriga styrelseledamöter per e-post. Agneta var kritisk till att inte flera fick vara med och delge sina synpunkter på frågorna, som förbundsstyrelseledamot, hade hon en del att tillföra. 

§ 118 Arbetsutskottet

Har ej haft möte. 

§ 119 Årsmöte

Tid och plats: Två datum blev föreslagna den 18 eller 25 april,

Förstahands val av plats, Åkerby, andrahands val Fellingsbro, tredjehands val Karlskoga folkhögskola. Förslagsvis mellan

11 och 16, i tiden ingår lunch.

Mötesordförande: Kandidater till ny förbundsordförande vill

gärna besöka distriktens årsmöten. Agneta sände ett mail till

Niklas Mattson, han svarade direkt att förslagna datum inte passade. Då återstår att fråga Karin Hjalmarsson eller Alireza G Alipour.

Underhållning: Förslag kom att bjuda in musikanterna Jens och Ralf från Karlskoga, som har spelat för lokalföreningen i nämnda stad.

Verksamhetsberättelse: Anders har gjort ett förslag, men som

måste kompletteras med vissa fakta som kansliet kan bistå med. Förslaget skall diskuteras på nästa styrelsemöte.      

§ 120 Åtgärdslista

Se bifogad fil 

§ 121 Övriga frågor

Mikael ansåg att vi bör inbjuda polisen till ett möte för att höra vad de tänker göra åt att cyklister i allt större omfattning använder Örebros trottoarer som cykelbanor. Det blev en diskussion om det lämpliga att bjuda in polisen, flera var tveksamma.

BESLUT:
-       att Mikael och Roger gör en skrivelse till polisen. Utifrån deras svar får vi se hur vi kan gå vidare.

Margaret hade besökt ögonklinken på USÖ. Tillgänglighet var inte bra, det gällde båda ute och inne. Ledstråk och markeringar var bristfälliga. Det blev en diskussion om våra erfarenheter av tillgängligheten på USÖ.

BESLUT:
-       att Dan som arbetar på USÖ skall undersöka lite mer om tillgängligheten på USÖ. Dan förslog att vi synskadade bör göra ett studiebesök i nya H-huset dit ögonklinken kommer att flytta till hösten. Det är kick-off inför årets anhörigdag den 29 januari.

BESLUT: 
-       Att Charlotte och/eller Sandra går. 

 § 122 Nästa möte

Det blir tisdag den 18 februari 2020. 

§ 123 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Justeras

 

 

Ove Nilsson                              Margaret Lennartsdotter         

Ordförande                               justerare

 

Vid protokollet

 

Anders Eng

Sekreterare