Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-03-23
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Fredrik Sterner
Roger Alexandersson
Birgitta Karlsson
David Lindberg
Cecilia Ramstedt
Sandra Johansson, har anmält att hon måste lämna mötet tidigare.

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Margareta Rydemalm, valberedning

§144 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet.

§145 Godkännande av dagordning
Beslut:
-Vi beslutar att flytta "Årsmöte" till punkt 6 och förskjuta efterkommande punkter en siffra. Med den ändringen godkänner vi dagordningen.

§146 Utse protokolljusterare
Beslut:
-att välja Fredrik Sterner.

§147 Föregående mötesprotokoll 2016-01-26 och 2016-02-24
Beslut:
-Vi godkände båda protokollen.

§148 Ekonomi
a. Kassörens rapport har skickats ut.
Vi diskuterade kostnader för telefon och porto. Kan vi minska antalet "Synvinkeln" som skickas ut i svartskrift till förmån för Skiva och e-post?
Vi fortsatte att prata om vem, förutom Charlotte, som ska kunna deklarera skatt mm o betala ut löner.
Beslut:
- att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor.
Vi väntar med att göra några större förändringar i IT-miljön på kansliet tills vi beslutat om vi ska anställa en ombudsman eller göra andra förändringar inom en snar framtid. Vi behöver dock skrivarna nu. Inbjudan till personalkonferens för Charlotte och Leif har inkommit samt en inbjudan att delta på seniorfestivalen med en monter.
Vi diskuterade om behoven av en ombudsman/verksamhetsledare, alla är positiva till det. Några styrelseledamöter kommer troligen att söka tjänsten.
Beslut:
- att köpa in nya skrivare för punktskrift och svartskrift med nödvändiga tillbehör till kansliet.
- att Charlotte och Leif åker på personalkonferens 26-27 april.
- att delta på Seniorfestivalen med en monter.
- att Ove och David börjar undersöka vilka möjligheter vi har och kontaktar Gunilla Thomsson för en diskussion med styrelsen.

§149 Årsmöte
Det är viktigt att alla lämnar in texter från sina områden och att vi alla läser
handlingarna uppmärksamt, så att allt blir rätt.
- Syntolkningstillfällen ska stå med i Verksamhetsberättelsen.
- Ledsagare och ledsagarbank ska stå med i verksamhetsplanen.

Valberedningen kommer att föreslå att styrelsen blir 5 personer för nästa period. Två av sittande ledamöter avser att sluta med styrelsearbetet men fortsätta på andra sätt i SRF. Inga nya personer har hittats som vill ta ett styrelseuppdrag.
Till studieorganisatörer föreslår valberedningen sittande personer.
Valberedningen har drabbats av avhopp pga hälsoskäl.
Beslut:
- Att det ska finnas röstsedlar med siffror och storstil och punktskrift på årsmötet.

Sandra och Margareta lämnar mötet.

§150 Kansliet
Olcay, som praktiserat på kansliet sedan hösten, slutar den 31 mars.
Hon har skött sina arbetsuppgifter mycket bra, enligt personalen.

§151 Lokalföreningarna
Alla lokalföreningar har haft årsmöte, förutom Sydnärke som ska ha sitt den 2 april.

§152 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Nästa möte är den 5 april.

§153 Rapporter
David rapporterar från organisationsrådet den 3 mars.
Hela SRF ska jobba med en informationskampanj riktad mot allmänheten.
Temat handlar om synskadades säkerhet i trafikmiljön. Vi vill bl a att vår vita käpp ska bli mer känd. Vi vill också förklara varför tysta fordon behöver ha varningsljud som inte går att stänga av och varför vi gillar riktiga övergångsställen.
I samband med kampanjen ger SRF en informatörsutbildning i två steg dit alla distrikt får skicka två deltagare.
Cecilia Ramstedt och Roger Alexandersson har fått privilegiet att gå utbildningen för Örebro län. Sedan ska de jobba tillsammans med distrikt och lokalföreningar i kampanjen.

§154 Studier
Vi kan ha en processutbildning för styrelsen genom ABF.

Roger kollar med SPRIDA och FUNKA på hjälpmedelcentralen om de vill hjälpa oss och om vi kan vara där när vi ska ha vår dag om smarta telefoner.

§155 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§156 Åtgärdslista
Styrelsen behöver gå igenom och uppdatera listan.

§157 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§158 Nästa styrelsemöte
Nästa möte hålls i Brukarhuset den 8 april kl.9-12.

§159 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.