Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-01-26
Tid: 09:05 – 11:30
Plats: Mellringevägen 120B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Sandra Johansson
Fredrik Sterner
David Lindberg
Cecilia Ramstedt
Roger Alexandersson
Birgitta Karlsson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult

§113 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet.

§114 Godkännande av dagordning
Beslut:
- att godkänna dagordningen.

§115 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Birgitta Karlsson.

§116 Föregående mötesprotokoll 2015-12-14
Beslut:
- att godkänna protokollet och lägga till handlingarna.

§117 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Charlotte gav information om att SRF Örebro län fått godkänt att få pengar för addmenestrativt stöd ifrån riksförbundet.
Beslut:
Att godkänaa rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
Charlotte berättade att hon har fått från
skatteverket att vara deklarationsombud.

Anjonerar oss 09:35 för fika.
Åter till mötet 09:45.

§118 Kansliet
Olga har ökat arbetes träning tid på kansliet.

Leif berättade att han undersöker en mall för bra It plattform. Att göra det mer effektivt om man vill utnyttja exempelvis punktskrift maskin på kansliet.

§119 Lokalföreningarna
Första styrelsemötena är Bergslagen den 20 februari, Karlskoga den 21 februari Sydnärka den 15 mars och Örebro den 19 mars.

Lena, Charlotte, Kristina Johansson och HRF träffade social förvaltningen i Karlskoga. De diskuterade betydelsen med syn och hörselinstruktörer.

Diskuterade hur vi ska göra med information ut till lokalföreningarna angående att skicka ut motioner.
Beslut:
att år 2016 se till att bestämma i december när man ska ha årsmötet och då se till att meddela medlemmarna detta.

§120 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Protokollet från RFF skickas till SRF kansli.
Cecilia lämnade information från Rådsmöte.
Tillgänglighetsgruppen ligger vilande tillsvidare, i väntan på en ny handikappkonsulent i tjänst. Cecilia har diskuterat ledstråk med SWECO som har uppdraget att lägga sådana på USÖ.

§121 Rapporter
Ove rapporterade om buss utropen. E säger att det är svårt att få ordning på utropen men de arbetar med detta.

Projekt Kännbart har bett Cecilia att vara med i deras referensgrupp eftersom hennes synpunkter är värdefulla där. Cecilia frågar, på deras inbjudan, om SRF Örebro län vill vara representerade där genom henne.
Beslut:
Att Cecilia representerar även SRF Örebro län i Projekt Kännbarts referensgrupp.

Ove informerade om ett möte med Yvonne Nordlund angående en ansökan om ett Arvsfondsprojekt för att skapa spel relaterade till funktions nedsättningar.

§122 Arbetsgivaransvar
Diskuterade om de olika arbetsuppgifterna Charlotte och Leif ska göra. Beslut:
Att se till dela upp och hjälpa till mer i styrelsen på olika arbetes uppgifter.

§123 Studier
Cecilia berättar om att hon arbetar med att ordna en Kulturgrupp.
Beslut:
Att Cecilia bokar in ett möte med ABF med styrelsen.

Cecilia frågade om SRF är intresserade av att göra en utställning på "Torget" hos ÖLM för att visa allmänheten mer om hur det är att leva med en synskada.
Cecilia ska boka "Torget" och vi ska planera för detta.

§124 Inkomna skrivelser
Inbjudan till Kick off på anhörigcentrum.
Fredag den 29 januari klockan 14:00- cirka 15:30 i Anhörigcentrum, Brolyckans matsal.
Ove, Sandra och Charlotte har anmält sig att medverka.

§125 Åtgärdslista
Vi beslutar att lägga till ledsagning på åtgärdslistan.
Vad gäller för ledsagare vid olika evenemang?
Kan det vara ett hinder för våra medlemmar att inte ha ledsagare när de vill besöka evenemang? Kan SRF ordna gemensam ledsagare vid t ex teaterbesök, som stannar till dess alla åkt hem?
Åtgärdslistan behöver uppdateras.

§126 Övriga frågor
- Informatörsutbildning
Varje distrikt inbjuds att skicka max två representanter var till Riksförbundets informatörsutbildning. I utbildningen ingår två utbildningstillfällen och deltagarna ska kunna medverka i höstens kampanj.
Beslut:
att Cecilia och Roger representerar Örebro län.

- Jimmy Pettersson har kontaktat Ove för att få ett uppföljningsmöte med styrelsen om traineeprojektet.

Ska vi delta på Syninstruktörernas konferens i Örebro?

§127 Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir hos ABF den 24 februari kl.9:00-12-12:00.
Då får vi även information och diskussion med ABF om hur vi kan jobba med studier.
Kansliet kallar även våra studieombud till detta möte.

§128 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.