Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-08-09
Tid: 09:15 – 12:00
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Roger Alexandersson
David Lindberg
Cecilia Ramstedt
Sandra Johansson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult

§37 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§38 Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.

§39 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja David Lindberg.

§40 Föregående mötesprotokoll 2016-05-04
Beslut:
- vi godkänner protokollet.

Minnesanteckningar från olika möten
Beslut:
att till kommande protokoll bifoga inkomna minnesanteckningar som bilaga.

§41 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Har gjort ett avrop till synskadades stiftelse i Örebro län på 400 000 kronor och delbetalning på 200 000 kronor direkt.
Inskickat ansökan om region Örebro. Bidraget på det ansökta bidraget för regionen var på 285 000 kronor.

b. Övriga ekonomiska frågor
Diskuterade SRF Örebro läns ekonomi angående kostnader för porto och utskick.

Charlotte ska kolla igenom hur vi använt pengar förgående år.

§42 Kansliet
- Ny hemsida
Har fått en fråga från SRF riks om vi vill vara med på deras nya hemsida som kommer vara tillgänglig den 1 september.
Beslut:
Att vi går med i deras hemsida.
Beslut:
Att Leif ska skicka en länk så samtliga får se på deras nya hemsida och alla får se vad man tycker om den.

Ove ska ha utvecklings samtal med de anställda på kansliet.

§43 Lokalföreningarna
Planerar att ha en träff den 1 september 13:00-17:00 att bjuda in alla medlemmar i länet angående start för kampanjen.

§44 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Inget möte.

§45 Rapporter
Har varit på resa till Karlstad den 22 juni.

Teater Nolby utanför Karlskoga har varit syntolkad.

§45 Studier
Roger ska åka på punktskriftskurs för handledare.

Fredrik åker på riks valberednings kurs.

§46 Inkomna skrivelser
Kansliet har fått anteckningar från resegruppen.

§47 Åtgärdslista
- Datum för Smartphonedagen den 8 november klockan 17:00-19:00 (Roger)
- Oskarsrevyn i Stockholm (Ove och Birgitta)
- SRFs Informationskampanj Biblioteksturné (Cecilia och Roger)
- Utställning på Länsmuseumet 15 -31 oktober (Cecilia)
- FSDB-dagen 22 september (Ove och Charlotte)
- Medlemsdag den 17 september (David och Birgitta)
- Ögats dag 1 november (Ove och Inger Gustavsson)
- Ringa till kommunen och fråga om vad som ska hända i kommunen (Roger).

§48 Övriga frågor
Ska kalla in frivilliga arbetare för verksamheten. Tänker ha en träff den 30 augusti klockan 14:00-16:00.

§49 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte onsdag den 7 september klockan 9:00.

§50 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.