Synskadades Riksförbund (SRF) anser att regionerna ska ta ett ökat ansvar när det gäller att bedriva en god habilitering och rehabilitering för att minska det digitala utanförskapet. En Novusundersökning från 2022 visar att sex av tio medlemmar i SRF som är över 65 år inte använder e-legitimation. Det innebär stora svårigheter i att självständigt läsa digital post, sköta bankärenden, e-handla eller ha kontakt med vården.

En obligatorisk del i den grundläggande rehabiliteringen

Färdigheter i att använda digital teknik behöver ses som lika självklart som träning i orientering och förflyttning eller att kunna sköta sitt hushåll. Det ska ingå som en del i individens habiliterings- eller rehabiliteringsplan vid regionernas syncentraler och synenheter. Det är inte realistiskt att kommunerna ska bedriva sådan rehabilitering.

Utbildning i relevanta konsumentprodukter ska ingå i habiliteringen eller rehabiliteringen

Hjälpmedel är i dag en del av vanliga konsumentprodukter, som smarta telefoner, smarta klockor och smarta hem. Som synskadad är det viktigt att få utbildning i att kunna använda dessa produkter. Det går att göra samma saker som den som ser, men det görs på ett helt annat sätt. Därför går det inte att fråga personer i sin omgivning eller att delta i utbildningar för personer som ser.

Systematisk träning och kontinuitet

Habiliteringen och rehabiliteringen ska ske systematiskt och metodiskt. Den ska ha stöd i forskning så långt det är möjligt. Det ska gå att få kontinuerlig träning så länge det behövs. Det ska även gå att få telefonsupport på distans.

Dokumenterade kunskaper hos utbildaren

Utbildning i att använda digital teknik ska ges av en person med dokumenterad pedagogisk kompetens. Det ska vara meriterande att använda synhjälpmedel för att klara det dagliga livet. Om syncentralen inte har sådan kompetens ska utbildningen ges av en extern aktör med samma kompetenskrav.

Kartläggning och fokus på möjligheter

Habiliteringen och rehabiliteringen ska inledas med en kartläggning. Fokus ska ligga på vad personen redan kan och vad hen behöver utveckla för att kunna leva så självständigt som möjligt. Efter kartläggningen ska personen få reda på vilka möjligheter goda digitala färdigheter kan ge. I vissa fall kan motiverande samtal behövas.

Nationell samverkan

Gruppen som använder skärmläsare och förstoringshjälpmedel är relativt liten. Därför tror vi på SRF att nationell samverkan kring digital habilitering och rehabilitering skulle vara framgångsrikt. Det gäller bland annat möjligheten till support för den enskilde och stödmaterial till vårdgivare för en god digital habilitering och rehabilitering.

Nationell utbildningsplattform

Vi föreslår att staten eller Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram en utbildningsplattform som såväl syncentraler som enskilda personer kan använda. Plattformen skulle kunna bestå av poddar, videor och praktiska övningar där viktiga moment förklaras på ett pedagogiskt sätt. Sådana material finns på engelska för skärmläsarna Jaws och NVDA, men marknaden har inte haft förmåga att ta fram liknande material på svenska.

Nationell supportfunktion

Det ska finnas en nationell supportfunktion som individen kan vända sig till via telefon. Med tanke på hur pass få individer som använder skärmläsare och förstoringsprogram går det inte att ha en supportfunktion i varje region. Den ska i stället drivas av regionerna gemensamt eller av staten och ha en nära samverkan med syncentralerna.