Vår vision

Ett samhälle för alla är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar är delaktiga på lika villkor och möts med respekt, oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle som tar tillvara människors olikheter är ett rikt samhälle.

I ett samhälle för alla ska ingen behöva ha kostnader för de hjälpmedel man behöver för att delta i samhällslivet på lika villkor som andra.

Så här vill vi ha det!

Synskadades Riksförbunds definition på hjälpmedel
Med hjälpmedel menar vi de produkter som en människa behöver för att kompensera för sin funktionsnedsättning och så långt möjligt kunna:

 • utöva sina fritidsintressen
 • genomgå en utbildning
 • utföra ett arbete
 • delta i det kulturella och politiska samhällslivet

Lag om rätt till hjälpmedel

För detta krävs:

 • Individens behov ska stå i centrum
 • Riktlinjer och regelverk ska vara lika över landet.
 • Hjälpmedel ska förskrivas med utgångspunkt i att människor ska kunna leva och delta i alla miljöer och situationer i det dagliga livet.
 • Hjälpmedelsgaranti med högst en månads väntetid.
 • Beslutad åtgärd ska kunna överklagas

Ett värdigt bemötande

För detta krävs:

 • Tydlig information om de hjälpmedel som finns, i format som är tillgängliga för alla.
 • Förskrivaren av hjälpmedel ska ha god utbildning på och kunskap om de hjälpmedel som finns samt god kompetens för utprovning och träning
 • Rätt för varje individ att träna i tillräcklig omfattning för att behärska sitt hjälpmedel och rätt till uppföljning och repetition om det krävs.

Tillgång till hjälpmedel

För detta krävs:

 • Avgiftsfria hjälpmedel inklusive service, underhåll och försäkring
 • Avgiftsfri förskrivning, anpassning, utprovning och träning

För konsumentprodukter som ska synskadeanpassas måste ofta högre grundkrav ställas.

För detta krävs:

 • En skattning av grundproduktens värde och
 • Ett system för prisreduktion motsvarande merkostnaden.

Samordning

För detta krävs:

 • Formaliserat samarbete mellan berörda parter

Pedagogiskt stöd

För detta krävs:

 • Närstående och/eller personal måste om det behövs involveras i förskrivning, träning och uppföljning
 • Förskrivning av hjälpmedel måste kunna ske som stöd i träning av färdigheter som led i den personliga utvecklingen.