Det kan vara en produkt särskilt framtagen för synskadade, en anpassning av en konsumentprodukt, men kan också vara en konsumentprodukt som i sig ökar oberoendet och självständigheten för den synskadade på ett påtagligt sätt.

Det finns ingen definition av hjälpmedel i lagstiftningen. I hälso- och sjukvårdslagen anges att regionen, och i vissa fall kommunerna, ska erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Syncentralen ansvarar för utprovning och förskrivning av hjälpmedel för privatlivet och skolan, kontakta din syncentral.

SRF anser att i ett samhälle för alla ska ingen behöva ha kostnader för de hjälpmedel man behöver för att delta i samhällslivet på lika villkor som andra och att rätt till träning, stöd och service måste ingå vid all förskrivning av hjälpmedel. Här kan du läsa SRF:s hjälpmedelspolicy.

I patientlagen från 1 januari 2015 stärks rätten till information om vilka hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning. Brukare som är missnöjd med det hjälpmedel som regionen tillhandahåller, har rätt att vända sig till ett annat landsting för att få sitt behov utrett. Läs mer: 1177.se/patientlagen

Arbetshjälpmedel kan vara exakt samma produkter, men är specifikt avsett för arbetslivet. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan ansvarar för dessa.

Här finns en europeisk lista på hjälpmedel (på svenska).