Lagen som tillkom 1994 syftar till att personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar ska ges förutsättningar att så långt som möjligt leva som andra. Lagen är uppbyggd så att den enskilde måste ”kvala in” i en av lagens tre personkretsar. Därefter kan den enskilde söka en av lagens tioinsatser. Endast en av dessa tio insatser är ledsagarservice. En annan är personlig assistans för den med mer grundläggande behov. Trots att ledsagarservice i förarbeten uttryckts som en insats för den som inte har så omfattande behov som den som söker personlig assistans har det blivit allt vanligare att synskadade inte anses kvala in i personkrets för att de inte har svårigheter som motsvarar personlig assistans. Därmed är många synskadade nu istället hänvisade till Socialtjänstlagen och erhåller inte längre förutsättningar att leva som andra så som var avsikten när lagen tillkom

Läs lagen här: (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Svensk författningssamling 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2022:1253 - Riksdagen