Syftet var inte att ge oss nya rättigheter utan att tydliggöra vad redan befintliga rättigheter innebär för människor med funktionsnedsättningar. Den lägger även fast samhällets ansvar för våra rättigheter och tydliggör handikapprörelsens rätt att vara delaktig i beslutsfattande och hur konventionen efterlevs.

Sverige har ratificerat konventionen vilket innebär att den nu är juridiskt bindande. Det innebär i sin tur att alla Sveriges lagar, förordningar och annan nationell normering ska stämma med de krav som konvention ställer. Detsamma gäller hur lagarna tillämpas. Om staten inte uppfyller sina åtaganden enligt konventionen kan enskilda anmäla dem till FN-kommittén som bevakar konventionen.

Använd konventionen!

I och med att Riksdagen har antagit konventionen blir den också ett starkt redskap för oss att använda i vårt intressepolitiska arbete. 

FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning finns här (pdf).