Rätten till färdtjänst regleras i Färdtjänstlagen från 1997. Enligt färdtjänstlagen är det kommunen som bestämmer både vem som har rätt till färdtjänst och vilken kvalitet färdtjänsten ska ha, om inte kommunen har överlåtit detta på den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Generositeten och kvaliteten varierar stort mellan olika delar av landet, och har generellt sett blivit sämre under de senaste årtiondena.

Antalet färdtjänsttillstånd har minskat sedan färdtjänstlagen kom till i slutet av 1990 talet. I Sverige finns ungefär 285 000 färdtjänstberättigade.

På senare år har SRF sett att allt fler synskadade har svårare att få rätt till färdtjänst. Ett antal personer som är helt blinda har fått avslag på sina ansökningar om tillstånd. Anledningen är att våra svårigheter att orientera oss enligt domstolarnas tolkning inte räcker för rätt till färdtjänst. Den 31 mars 2023 redovisade myndigheten Trafikanalys ett regeringsuppdrag, som undersökt om de villkor som behöver uppfyllas för att få färdtjänsttillstånd idag behöver förändras. Utredningen har gjorts utifrån förutsättningarna för nuvarande lag. Det betyder att färdtjänst ses som ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken.

Trafikanalys slår fast att utvecklingen, där allt färre färdtjänsttillstånd beviljas, behöver förändras. För att få tillstånd till färdtjänst idag ska personen ha en funktionsnedsättning som gör att man har ”väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel”.

För att få tillstånd till färdtjänst enligt Trafikanalys förslag ska en person ha en funktionsnedsättning som gör att man har ”väsentliga svårigheter att förflytta eller orientera sig på egen hand eller svårigheter att självständigt anlita befintlig kollektivtrafik.”.

Skillnaden ligger i att rätten till färdtjänst, enligt det nya förslaget, ska bedömas utifrån hur en person klarar av en resa med kollektivtrafik från start till mål, det vill säga ur ett hela resan-perspektiv. Alla moment av orientering och förflyttning ska vägas in. Om någon svårighet finns ska personen få färdtjänsttillstånd.

Det finns många utmaningar att lösa när det gäller färdtjänsten. SRF:s uppfattning är att utredningens förslag löser problemen med synskadades rätt till färdtjänst. Ingen av de personer som vi har kännedom om, som fått avslag på sin ansökan om färdtjänst, hade fått det om utredningens förslag hade varit lag idag. Därför vill vi att regeringen ändrar lagen så fort som möjligt.