Varmt välkomna till ordförandenytt nummer 2/2024! Våren närmar sig och ljuset är på väg tillbaka. Det ger nya krafter till fortsatt påverkan för synskadade i vårt samhälle. Det är också årsmötestider och allt vad som följer med dessa möten. I detta nummer berättar vi bland annat om punktskriftskurser och vad som händer i vårt europeiska påverkansarbete.

Trevlig läsning!
Niklas Mattsson
Förbundsordförande

2024 års medlemsavgift

Nu har förfallodagen för årets medlemsavgift passerat och många har betalat, men det finns några som har missat eller glömt. Så jag vill bara lite vänligt påminna er som inte ännu betalat att det är hög tid att göra det. Ni vill ju inte gå miste om allt vad medlemskapet i SRF innebär.

European Blind Unions (EBU) generalförsamling

Vi var en delegation från SRF som hade det stora nöjet att få delta på EBU:s generalförsamling, i Lissabon, den 11–14 februari. Vår delegation bestod av 11 personer, sex som var utsedda till ombud och Maria Thorstensson som har innehaft uppdraget som generalsekreterare i EBU-styrelsen. I gruppen ingick också fyra ledsagare.

Elva personer, några med vit käpp, uppställda framför kameran i konferensliknande miljö.

Under den senaste mandatperioden har EBU drabbats av att tre styrelseledamöter avlidit: Presidenten, förste vice presidenten och generalsekreteraren. Wolfgang Angermann från Tyskland har därför gått in som tillförordnad president, och Maria Thorstensson blev utsedd till ny generalsekreterare.

EBU har i år 40-årsjubileum, och det uppmärksammades på olika sätt under generalförsamlingen. Inledningsvis hälsades vi välkommen av den portugisiska synskadeorganisationen ACAPO. Sedan var det en del formaliteter samt rapporter från styrelsen och kassören. Vi fick också information om synskadades situation i Ukraina via en videolänk.

Annat som avhandlades var bland annat att fastställa en strategisk plan för mandatperioden. Några stadgeändringar gjordes. Här fanns ett förslag som byggde på en resolution från senaste generalförsamlingen. Förslaget innebar tydliga tidsbegränsningar av möjligheten att bli omvald till olika styrelseuppdrag. På initiativ från Sverige stoppades dock dessa begränsningar, och den enda posten som nu fick begränsad tid var presidentposten, där man endast kan bli omvald en gång. Ytterligare ett par smärre stadgeändringar gjordes, bland annat för att möjliggöra ett EBU-kontor utanför Frankrike.

Därefter följde val till EBU-styrelsen. Ingen presidentkandidat fanns så sent som en vecka före generalförsamlingen, men sedan lanserade Finland Tytti Matsinen, som varit ledamot i styrelsen de senaste fyra åren. Hon valdes nu till ny EBU-president. Till första vice president valdes Barbara Martin Muñoz, Spanien, och till andra vice president nyvaldes Kevin Kelly, Irland efter omröstning mot Sinan Tafaj, Albanien. Maria Thorstensson omvaldes som generalsekreterare, och till kassör nyvaldes Roland Studer, Schweiz.
Ytterligare åtta "ordinarie" styrelseledamöter utsågs genom omröstning bland tolv kandidater. Det skedde en stor föryngring i EBU-styrelsen efter den här generalförsamlingen.

Den 25 mars kl.17:00-18:30 bjuder delegationen som var på EBU:S generalförsamling in till ett webbinarium via Teams för att dela med sig om vad som hände under generalförsamlingen och berätta om vilka beslut som fattades, den nya styrelsen och hur EBU:s planer för de kommande fyra åren ser ut. Det kommer att finnas utrymme för frågor. Länk till seminariet i vårt kalendarium.

Punktskriftskurs

Intresset för att lära sig punktskrift är större än någonsin; så nu kör vi så det ryker. Den 5–8 februari genomfördes den första punktskriftskursen för året med endast ett avhopp pga. influensa.

Deltagarna får lära sig punktskrift från grunden och när alfabetet sitter blir uppgifterna med tiden mer utmanande. Ett givet inslag under kursen är att presentera vilka möjligheter tekniken ger oss med att läsa på displayer eller skriva på skärm. Vi varvar inlärning med ”lagom” fysiska aktiviteter, allt utifrån vad man själv förmår. Blir du nyfiken och vill veta mer, så kontakta Lena Nisula Wester: punktskrift@srf.nu eller på telefonnummer 08-39 91 70.

Förbundsstyrelsens möte 1-2 februari

På förbundsstyrelsens möte den 1–2 februari behandlades bland annat en hel del handlingar till kongressen. Det var exempelvis förslaget på nya stadgar, verksamhetsinriktning och jämställdhetsstrategi. Dessa kan man nu skriva motioner på.

Ett annat beslut som togs var att uppdra åt ordförande och kanslichef att upphandla en utredare för att göra en organisationsutredning.
Som vanligt tittade vi också på förutsättningarna för några av våra distrikt. Vi var också överens om att vi ännu en gång ska utlysa vårt Ögonvårdspris. Detta brukar delas ut på kongressen. Det är alltså nu tid för nomineringar av pristagare.

Ombudsmannaträff

Den 12–13 februari samlades 21 av distriktens ombudsmän på Almåsa för en av årets två utbildningar. Första dagen låg fokus på kommunikation. De fick prova att skriva både pressmeddelande och insändare. Utbildningspasset hölls av vår pressekreterare Amanda Schulin. Dagen fortsatte med sociala medier samt genomgång av material som distrikten kan beställa.

Dag två var det vår intressepolitiska avdelning som arrangerade grupparbete om LSS och färdtjänst. Detta handlade om att i möjligaste mån prata med en gemensam röst när vi uppvaktar politiker.

Valpkalendern 2024

Antalet beställningar av kalendrar från kansliet har aldrig varit så många och vi är glada över att den fortsätter vara så efterfrågad och omtyckt. Vi har också fått samtal som visar att syntestet på kalenderns baksida lett till att man upptäckt förändringar i gula fläcken och fått hjälp.

Möte om Sveriges dialog med FN-kommittén för personer med funktionsnedsättning den 31 januari 2024

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har bjudit in Sverige till dialog med FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning den 11–12 mars 2024. Syftet är att granska Sveriges kombinerade andra och tredje rapport som lämnades till FN-kommittén i november 2019. Funktionsrätt Sverige har ansvarat för samordningen av en alternativ rapport. SRF har deltagit i detta arbete.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall bjöd in till dialog med civilsamhället inför granskningen. Vid mötet deltog Niklas Mattsson och Cecilia Ekstrand. Camilla Waltersson Grönvall kommer att leda delegationen och hon informerade om Regeringskansliets förberedelser. Flera departement är involverade. Den största delen av mötet ägnades åt organisationernas medskick inför dialogen. SRF lyfte problem som handlar om våld mot barn med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa bland barn med synnedsättning, försämringar inom färdtjänst, ledsagning och svårigheter inom arbetsmarknaden.

Vi tog även upp att undantaget i skollagen som tillåter skolor att neka barn att börja fortfarande finns kvar. Vi hoppas att regeringen kommer att stärka samordningen och arbetet med rekommendationerna som kommer till Sverige efter granskningen.

Kongresshandlingar och kallelse

Nu har vi skickat ut kallelse till kongressen som äger rum den 17--20 oktober i Göteborg. Det är alltså dags för distrikten och branschföreningarna att utse sina kongressombud. Anmälningen är öppen från 1 april till sista maj.

Vi har också skickat ut en hel del handlingar till organisationen. Det som skickats ut är motionsupplaga av handlingarna som kommer beslutas om på kongressen. Så nu väntar vi på massa intressanta motioner från er.
All information, dokument och handlingar till kongressen finner ni på kongressidan på vår hemsida.

Beredningsutskott

Inför kongressen behöver förbundsstyrelsen och organisationsrådet utse ett beredningsutskott. Beredningsutskottet ska bestå av sju ledamöter, varav en sammankallande. Utskottets uppgift är att förbereda och ta fram förslag på beslut gällande arvode för valberedning, val av valberedning och uttalanden. Det är endast kongressombud som kan utses att ingå i beredningsutskottet.

Ordförandekonferens om ledsagning och färdtjänst

Förbundsstyrelsen bjuder in ordförandena för att diskutera arbetet kring ledsagning och färdtjänst. Syftet med mötet är att riksförbundet informerar om hur de tänker kring arbetet med dessa frågor. De vill också ha in synpunkter och idéer om hur vi ska arbeta för att nå bäst resultat.
Konferensen äger rum över Teams den 19 mars kl.17:00-18:30.

Några siffror från vårt medlemsregister

Siffrorna nedan är per den 25 februari 2024.

 • Antalet medlemmar: 5.906
  Synskadade: 4.407 Stödjande: 1.499
 • Antal medlemskap: 6.221
  Antalet nya medlemskap 2023: 313
  Synskadade: 214 Stödjande: 99

Viktiga datum under mars

 • 5 mars Förbundsstyrelsemöte (vision och framtidsspaning)
 • 11–12 mars Möte med FN-kommittén
 • 12–13 mars Förbundsstyrelsemöte
 • 18–21 mars Punktskriftskurs
 • 19 mars Ordförandekonferens, digitalt, om ledsagning och färdtjänst
 • 21 mars Motionsskrivarkurs inför kongressen, digitalt
 • 25 mars Webbinarium om European Blind Unions senaste generalförsamling