Först vill jag tacka för alla glada tillrop efter första utgåvan. Så roligt att ni uppskattade vår information. Jag fick också några frågor om bilder som inte var beskrivna. Det är så att det inte finns några bilder i brevet, men vi har gjort avgränsningar mellan varje ny rubrik, dessa läses som bild av skärmläsarna. Anledningen till detta är att vi försöker göra detta lättläst för så väl blinda, synsvaga som seende. Det beror på en bugg hos Microsoft och vi har påpekat detta för dem.

Jag önskar er trevlig läsning.

Niklas Mattsson
Förbundsordförande

 

Förbundsstyrelsemöte den 7-8 september

Förbundsstyrelsen hade möte den 7--8 september och vi behandlade frågor som verksamhetsplan och budget för år 2024 och medlemsuppföljning. Vi talade också, som vanligt nu mera på våra möten, om förutsättningarna för distrikten. Denna gång var det SRF Stockholm Gotland, SRF Västmanland och SRF Sörmland som stod på dagordningen.

Träff med Sveriges Radio och Radiosportens nya chef

Förbundsordföranden Niklas Mattsson och handläggaren Henrik Götesson har träffat Radiosportens nya chef Tobias Rosvall och diskuterat hur Radiosportens kommentering av matcher och annan sport ska kunna förbättras. Vi anser att fokus ska ligga på vad som händer på planen, snarare än på sådant som inte har med själva matchen att göra. Direktreferat av en goalballmatch eller blindfotbolsmatch hade också varit spännande. Tyvärr fick vi inte heller denna gång några löften om att sända alla matcher i webradion, men de planerar för att börja sända mer sport digitalt i alla fall. 

Nordiskt samarbete

Den 30--31 augusti träffades två representanter från de fem synskadeorganisationerna i Norden på ett möte i Oslo. Vi träffas årligen för att utbyta erfarenheter och se hur vi kan agera tillsammans för att

påverka för synskadades möjligheter i de fem länderna. Denna gång lyftes frågor om bland annat public service, FN-konventionen och valhemlighet för synskadade. Vi fick också rapporter från det europeiska arbetet och arbetet i World Blind Union, WBU.

Kanslistträff på Almåsa 28-29 augusti

Den 28--29 augusti genomfördes en kurs för all administrativ personal i våra distrikt och lokalföreningar.

Träffen som hölls på Almåsa hade i stort sett deltagare från samtliga distrikt. Fokus på träffen var höstens medlemsvecka och medlemsregistret, Prisma, men innehöll även ett pass i egen vård som leddes av Lars Karlström.

SRF:s ridläger

20 barn deltog på SRF: s ridläger den 15--17 september på Örebro fältrittklubb med övernattning på Scandic hotell. Yngsta deltagaren var 7 år och den äldsta 14 år. Barnen fick rida både ute i skogen på snåriga stigar, skritta, trava och rida slalom i paddocken. Några kunde t.o.m. galoppera. 

Barnen fick också smaka, känna och lukta på hästens mat. De fick testa att packa hö och fördela ut till hästarna som alla ska äta olika mycket. Innan man rider så måste man göra i ordning hästen genom att borsta, rykta och kratsa hovar.

Bästa lägret någonsin, sa en av deltagarna!

Nya hemsidan

Arbetet med den nya hemsidan går nu in i slutfasen och förväntas publiceras i oktober, lite försenat på grund av att tekniska plattformen för förvaltning inte är på plats än. Utbildningar av administratörer har genomförts med goda resultat och tester pågår för fullt och en utvecklingslista är påbörjad för den fortsatta vidareutvecklingen av hemsidan.

Digitalt möte med Aurora Lindberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Syftet med mötet var att gratulera Aurora Lindberg till tjänsten som ny generaldirektör för myndigheten från 1 juni efter Fredrik Malmberg, som gått vidare till Institutet för mänskliga rättigheter. Aurora har tidigare varit verksamhetsområdeschef för Kunskapsutveckling på myndigheten. Vi ville också passa på att informera om SRF:s aktuella skolfrågor. Vi lyfte de frågor som vi har i verksamhetsinriktningen och hur vi arbetar med dessa.

Kongressen 2024

SRF:s kongress äger rum den 17--20 oktober 2024 i Göteborg.

Den 30 april är sista datum för att skicka in motioner. Alla medlemmar har möjlighet att skicka in en motion om något ni vill att vår organisation ska prioritera under nästa kongressperiod. Mer information om detta kommer framåt.

Det är en del kongresshandlingar, så som dagordning, arbetsordning och förutsättningar, som ska upp på förbundsstyrelsens möte i oktober. Även resultatet av arbetsgruppernas arbete med stadgar och intressepolitiskt program är med på dagordningen, på förbundsstyrelsen oktobermöte. 

Ny pressekreterare

Vi ser fram emot att hälsa vår efterlängtade kommunikatör med pressansvar välkommen den 1 november. Hon heter Amanda och har redan börjat sätta sig in i våra frågor och ser fram emot att bli en del av oss.

Arbetsgivarkonferens 22-24 september

Årets arbetsgivarkonferens gick av stapeln på Almåsa helgen den 22–-24 september. Deltagarna som var drygt 35 anlände på fredagskvällen. Efter sedvanlig presentation av program och deltagare på lördagsmorgonen tog Agneta Ritums över och höll sitt fördrag kring ledarskap. På söndagen var det vår egen HR, Dag Calminder, som höll en föreläsning om det goda samtalet. 

Tillgänglighetsråd med Trafikverket

Den 12 september hade Trafikverket tillgänglighetsråd där Jimmy Pettersson och Niklas Mattsson representerade SRF. På tillgänglighetsrådet hade man bland annat en lång diskussion om ledsagningen på järnvägsstationerna. Vi lyfte problemet med att så få av aktörerna är anslutna till ledsagningen man kan beställa via SJ. Vi menar att det skulle underlätta om man bara behöver ringa och boka på ett ställe. Vi pratade också om att Trafikverket borde se till att ledsagning fungerar vid banarbeten. Som det är nu så finns ingen möjlighet att boka ledsagning när det är ersättningsbussar på delar av sträckan. Vi hoppas att detta får Trafikverket att försöka lösa detta problem i framtiden.

Insamling

Informations- och insamlingsbrev till våra givare

Vi har hittills i år skickat ut 4 av 5 brev (inklusive februaris brev med kontrolluppgift). Alla brev går ut till 60 000 givare förutom februaris brev som gick ut till 32 000.

Alla brev har en berättelse på framsidan som belyser problematiken i ett av våra prioriterade områden och en av våra handläggare eller talesperson på baksidan som beskriver hur SRF arbetar med frågan.

Februari: Brev med kontrolluppgift till de givare som gett minst 200 kr och därmed är aktuella för skattereduktion. I detta brev berättade Niklas kort om vad vi uppnådde 2022 men framför allt fokuserades det på vad SRF vill åstadkomma framåt.

April: Tema färdtjänst. 16-åriga Melvin beskrev sin situation efter att blivit nekad färdtjänst till gymnasieskolan. Baksidan: Jimmy Pettersson.

Juni: Tema digitalisering. 90-åriga Inger vittnar om svårigheterna att hänga med i den digitala utvecklingen som äldre och synskadad. Baksidan: Henrik Götesson.

Augusti: Tema skola och punktskrift. 17-åriga Alicia berättade om hur svårt det är för henne att hänga med i skolan när läromedlen inte finns tillgängliga på punktskrift. Baksidan: Cecilia Ekstrand.

Oktober: Tema Ledsagning. Baksidan: Niklas Mattsson.

Månadslotten

Som ni vet är SRF förmånstagare till prenumerationslotten Månadslotten som drivs av Nordic Lottery. Informationen till lottprenumeranterna 2023 är: Våra frågor 2023, Ledarhundens dag, SRF Go, färdtjänst och vita käppen.

Några rader från kanslichef Ulrika Norelius

Nu är ansökan till Socialstyrelsen inskickad. Detta gäller både vårt organisationsstöd samt ansökan om att få fortsätta bedriva vår punktskriftsverksamhet och rekreationen på Almåsa. Svar väntas vi få strax efter årsskiftet. En hel del tid har också lagts på att ta fram texter och prognos till tertial 2 (perioden maj-augusti). Parallellt med detta arbete har vi inhämtat styrelsens synpunkter på första utkastet till budget och verksamhetsplan för år 2024. Ett färdigt förslag kommer presenteras på förbundsstyrelsens möte i oktober. Arbetet med kongressen har intensifierats och det är nu vi börjar växla upp i vår planering inför kongressen om ett år.

Personaldag på rikskansliet

Den 13 september genomförde vi en personaldag för all personal som är anställda på riksförbundet. Dagen inleddes med att vår förbundsordförande berättade vad som diskuterats på det senaste förbundsstyrelsemötet. Därefter fick vi en inspirerande föreläsning av Charlotte Signahl, ”Måste jag älska varenda jävel”. En föreläsning om bemötande och motivation. Eftermiddagen ägnade vi åt att diskutera kansliets samarbetsformer och hur vi kan bli mer effektiva tillsammans.

Några siffror från vårt medlemsregister

Siffrorna nedan är per den 15 september.

Antalet medlemmar: 11 029 (målet för 2023 är 11.500)
Synskadade: 7 985
Stödjande: 3 044

Antal medlemskap: 11 657
Antalet nya medlemskap 2023: 1 191
Synskadade: 870
Stödjande: 321

Viktiga datum i oktober

Datum

Händelse

12 oktober  Insamlingsbrev 5 skickas ut
9-15 oktober Medlemsvecka
15 oktober Vita käppens dag
26-27 oktober Förbundsstyrelsemöte
27-29 oktober  DOFS-helg (Distriktsordförande och förbundsstyrelse)
29 oktober   Organisationsråd med fyllnadsval till förbundsstyrelsen