Inledning

SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sina röster hörda och allas synpunkter är välkomna.

Inom SRF visar vi varandra respekt genom tolerans och ärlighet utan att såra. Vi tar avstånd från all form av mobbning, sexuella trakasserier och användande av härskartekniker där människor förtrycks. Vi tar även avstånd från sådant som anses stötande, såsom att på ett otillbörligt sätt utnyttja sin ställning. Vi lever upp till de grundläggande värderingar som uttrycks i våra stadgar och program. Denna skyldighet har vi såväl mot varandra inom SRF som i våra kontakter med omvärlden. SRF eftersträvar jämställdhet och mångfald, vilket skall genomsyra hela organisationen.

För oss i SRF är det viktigt att vi handlar, fattar beslut och uppträder på ett sätt som stämmer med våra värderingar och ett allmänt accepterat etiskt förhållningssätt.

Omfattning

Uppförandekoden omfattar alla som på olika sätt är verksamma i Synskadades Riksförbund, oavsett roll.

Mötet och dialogen

Vi uppträder så att SRF uppfattas som en respekterad organisation. Förtroendevalda och personal ska vara föredömen i uppträdande och bemötande.

Roller och ansvar

Medlemmar, förtroendevalda och personal, är lika viktiga för vår verksamhet. Andra ska uppfatta vår verksamhet som stimulerande, lärorik, välorganiserad och kvalitetsinriktad. Fattade beslut efterlevs lojalt och följs av alla.

Alla bidrar till "det goda samtalet" och en positiv livssyn. Det är viktigt att vi förhåller oss på ett sådant sätt att människors kreativitet och arbetsglädje stärks.

Tillgänglighet

Lokaler, sammanträden, information, aktiviteter etc. måste vara utformade så att alla medlemmar som verksamheten vänder sig till kan delta på lika villkor.

Bemötande

Vi ska eftersträva ett klimat i organisationen som ger trygghet, stimulerar till samtal och är tillåtande.

Makt och inflytande

SRF-organisationen har alltid styrts och utvecklats av sina medlemmar.
Att sprida uppdragen och ansvaret gör fler delaktiga, och jävsituationer kan undvikas.

Affärsetik – mutor och bestickning

SRF måste fritt kunna uttala sig i intressepolitiska frågor och agera i viktiga frågor, som rör synskadades situation, gentemot myndigheter, företag och organisationer. Det är därför viktigt att SRF, dess förtroendevalda och anställda står fria från ekonomiska bindningar och inte tar emot gåvor på ett otillbörligt sätt.

Det förutsätts att alla följer gällande lagstiftning. Det är varje persons ansvar att känna till alla lagar, regler och god affärssed som är tillämpliga för verksamheten, särskilt när dessa berör det egna arbetet, såväl externt som internt i organisationen.

Det är förbjudet att begära eller ge någon form av löften i samband med gåvor. Organisationen och dess parter får aldrig utnyttja mutor, bestickning eller otillåten ersättning i någon form i relation med samarbetspartners, leverantörer, bidragsgivare, myndigheter eller andra beslutsfattare. Med mutor menas en otillbörlig belöning, förmån eller gåva.

Om SRF ingår ett avtal om sponsring med ett företag ska avtalet säkerställa SRF:s oberoende ställning i förhållande till leverantören vad gäller rätten att uttala sig olika frågor.

Alkohol

Huvudregeln är att vi inte bjuder på alkohol. Undantag kan göras, främst vid jubileer och liknande tillfällen och ska då ske med stor måttfullhet.
Alkohol kan förekomma inom SRF, men då på den enskildes egen bekostnad.