Organisationskarta: Längst ned "Medlemmar". Pil från dem till "Lokalföreningar", "Distrikt" och "Branschföreningar". Pil från distrikt och branschföreningar till "Synskadades Riksförbunds kongress".

Kongressen och organisationsrådet är tillsammans högsta beslutande organ. Kongressen består av 75 valda ombud från varje distrikt och äger för närvarande rum vart tredje år. Organisationsrådet äger rum årligen mellan kongresserna och tar varje år ställning till styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisionsberättelsen. Rådet fastställer också resultat- och balansräkningen och dispositioner beträffande riksförbundets överskott eller underskott samt till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Verksamhetsrevisorer. Fyra verksamhetsrevisorer granskar löpande förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning.

Förbundsstyrelse. Ansvarar för verksamheten mellan organisationsrådets möten och mellan kongresserna. Består av 13 ledamöter. Förbundsstyrelsen består av 13 personer som väljs i samband med vår kongress. 

Rikskansli. Hjälper förbundsstyrelsen att utföra sitt arbete. Består av ett 50-tal personer, varav de flesta sitter i Enskede.

Distrikt. SRF:s organ på regional nivå. Omfattar alla lokalföreningar inom i princip ett län.

Branschförening. Förening ansluten till SRF utan att vara distrikt eller lokalförening.

Lokalförening. Förening av SRF-medlemmar i en eller flera kommuner.

Förbund, distrikt, branschföreningar och lokalföreningar är alla självständiga juridiska personer.