Att göra om Synskadades Riksförbunds (SRF:s) webbplats från grunden har varit både prioriterat och fördröjt. Prioriterat eftersom det är så viktigt. Fördröjt för att det måste bli rätt. Nedan kan du läsa en översiktlig genomgång av arbetsprocessen. 

Rätt från start

Redan i offertunderlaget specificerade SRF en rad skallkrav. Till exempel skulle organisationens nya webbplats inte bara vara tillgänglig för besökare. Den skulle även ha ett tillgängligt administratörs- och redaktörsgränssnitt. Andra exempel på skallkrav är att webbplatsen skulle synkronisera med vårt medlemsregister samt underlätta digital annonsering, till exempel via Google och på sociala medier. Distrikt, bransch- och lokalföreningar skulle även kunna administrera sina egna sidor självständigt. 

Webbplatsens tre viktigaste syften

Projektgruppen började med att kartlägga webbens mest prioriterade syften. Gruppen utgick från SRF:s långsiktiga mål och utmaningar. Syftena fastställdes, utan inbördes ordning, till att den nya webbplatsen skulle

  • förenkla medlemsvärvning och möjligheten att ge en gåva
  • informera om vårt politiska påverkansarbete
  • vara den självklara informationskällan till synskaderelaterad information.

Webbplatsens fem viktigaste målgrupper

Den nya webbplatsen skulle utformas med våra primära målgrupper som utgångspunkt. Även målgrupperna utreddes därför i relation till organisationens långsiktiga mål och utmaningar. De fastställdes till följande, utan inbördes ordning:

  • Privatpersoner som söker information om synskador, stöd/råd/hjälp åt sig själv eller en anhörig.
  • Privatpersoner som vill bli medlemmar eller ta reda på mer om våra olika medlemskap.
  • Privatpersoner som vill ge en gåva eller kontakta givarservice.
  • Medlemmar som söker information i ett specifikt ärende (aktiviteter, resor, bidrag eller kontaktuppgifter).
  • Journalister, beslutsfattare eller andra som söker fakta inom ett visst område.

Projektgruppen genomförde djupintervjuer med personer ur målgrupperna. De fick bland annat dela spontana åsikter om gamla srf.nu, leta upp specifik information på webbplatsen och redogöra för hur de tänkte samt redogöra för vad de saknar.

Utöver detta undersökte projektgruppen exempelvis vilka undersidor som var srf.nu:s mest besökta, hur besökare hittar in till SRF:s webbplats och vilka sökord som är vanligast förekommande. 

Grafiska punkter i lila färg

Val av byrå, CMS och visuell design

Projektgruppen tog in fyra offerter från olika byråer. Valet föll på byrån Metamatrix AB och CMS:et (innehållshanteringsystemet) Umbraco. Metamatrix har spetskompetens inom tillgänglighet och är dessutom partners till Umbraco. Umbraco var det CMS som var i särklass bäst när vi genomförde tester med skärmläsare och förstoring.

Projektgruppen utgick från Synskadades Riksförbunds befintliga grafiska profil när den visuella designen bestämdes. Några mindre justeringar gjordes i samråd med Metamatrix. Vi frångick bland annat den grafiska profilens primära typsnitt (Solitas) eftersom det är anpassat för tryckt text. Den nya webbplatsen använder istället vårt sekundära typsnitt (Frutiger). För att få en mer sammanhållen färgskala använder vi främst tre färger från den grafiska profilen: Blått, lila/rosa och grönt.

Bakgrundsfärgen på webbplatsen är en bruten vit. I de fall vi har en bild eller illustration med vit bakgrund bildas då en kontrasterande stödlinje, vilket underlättar för den som använder förstoring.

alt=””

Utvecklingsarbetet

Innan utvecklingen av den nya webbplatsen drog igång satte projektgruppen samman en referensgrupp. I referensgruppen ingick en handfull olika personer, främst från rikskansliet men också från andra delar av SRF. Personerna valdes dels utifrån sina roller, dels utifrån sin synstatus. I vissa fall byttes personer ut under arbetets gång – seende och synsvaga var exempelvis mer aktiva i början när den visuella designen testades.

Utvecklingsarbetet skedde därefter i korta etapper om 1-2 veckor, där utvecklarna fokuserade på en enda sak per etapp. Exempel på fokusområden är gåvoformulär, distrikts- och föreningssidor eller fungerande flöde i bli medlem-formulär.

Efter varje etapp fick referensgruppen testa det som utvecklats. När alla etapper slutförts genomfördes acceptanstester på webbplatsen i sin helhet.

alt=””

Prioriteringar, bortprioriteringar och framtida utveckling

Personella och ekonomiska resurser har varit SRF:s största hinder i arbetet med en ny webbplats. Vi vill ha en webb som är en förebild, ett gott exempel för andra. Det har vi på många sätt lyckats med. Men vi är medvetna om att vår nya webbsida trots allt inte felfri.

Nya srf.nu är lanserad, men den är inte klar. Målet är att fortsätta jobba med och förbättra webbplatsen löpande. Allt eftersom sammanställer vi sådant som saknas, funkar dåligt, missats och så vidare. Den sammanställningen kommer också stöta på personella och ekonomiska hinder – men trägen vinner! Rapportera gärna in fel ni hittar, skicka in era önskemål och åsikter på webbsupport@srf.nu så fortsätter arbetet framgent.

Varma hälsningar
Projektteamet genom Sofia Abrahamsson och Kenny Ståhl

Hjärta lila