Några exempel på hinder som kan vara enkelt avhjälpta är enligt Boverket mindre nivåskillnader som exempelvis trappsteg eller höga trösklar, avsaknad av ledstänger, dålig ljudmiljö eller bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering, skriver regeringspartierna i ett pressmeddelande.

Boverket har tidigare identifierat en informationssatsning som en av de viktigaste åtgärderna för att undanröja enkelt avhjälpta hinder.

Boverket ska när uppdraget utförs inhämta synpunkter från Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt ett urval av kommuner, fastighetsägare och funktionshindersorganisationer.

Synskadades Riksförbund hoppas att informationsuppdraget ska öka synskadades möjligheter att röra sig obehindrat i allmänna lokaler, men tror att vassare verktyg behövs. Exempelvis finns idag inga sanktionsmöjligheter när allmänna lokaler inte uppfyller tillgänglighetskraven, vilket vore lämpligt.

Uppdraget ska redovisas i början av nästa år.