"Att neka blinda och allvarligt synskadade livsviktiga insatser som ledsagning och färdtjänst får stora konsekvenser för deras hälsa. Det är inte värdigt vårt samhälle att synskadade isoleras i sina hem.

Idag firar vi Lucia, för många en klassisk svensk tradition som sprider ljus under en av årets mörkaste dagar. Men traditionen har sina rötter på Sicilien, där den unga flickan Lucia enligt legenden dog martyrdöden. Innan sin död ska hon ha rivit ut sina ögon för att skicka till mannen hon med tvång skulle gifts bort till. Lucia är därför de synskadades skyddshelgon.

När människor får frågan vilken som är den värsta sjukdom eller funktionsnedsättning de kan tänka sig att drabbas av, svarar många att förlora synen. Kanske föreställer sig seende ett liv i lika kompakt mörker som vintern kan upplevas i Sverige. Men insatser som rehabiliteringsstöd, ledsagning och färdtjänst har historiskt hjälpt synskadade att kunna delta både i arbetslivet och samhället. Lucia verkar dock ha tagit ledigt från sin roll som skyddshelgon, eftersom samhällets stöd till synskadade alltmer urholkas.

De senaste tio åren har kommunerna börjat göra andra bedömningar vad gäller synskadades rätt till ledsagning. En kartläggning från Socialstyrelsen som kom i somras visar att beslut om ledsagning i den personkrets som synskadade tillhör har minskat med 68 procent. Samma utveckling gäller rätten till färdtjänst, som våra medlemmar allt oftare nekas. En rapport från Trafikanalys styrker detta.

Hur skadlig isolering kan vara för människor påminde coronapandemin oss om. Personer som isoleras från sina medmänniskor uppvisar högre stressnivåer och får ganska snabbt försämrade kognitiva funktioner. Isolering är en vanlig tortyrmetod.

Siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att synskadade har betydligt sämre upplevd hälsa än resten av befolkningen.  Bland personer som har svårt att se eller inte ser alls är det 30,9 procent som uppger att de har bra hälsa. Det kan jämföras med 70,7 procent bland de som inte har någon synskada. Av de som har svårt att se eller inte ser alls uppger dessutom 20 procent att de har dålig hälsa. Motsvarande siffra för de seende är 6,5 procent.

Samhällets stöd urholkas i snabb takt, isoleringen och den medföljande ohälsan är alarmerande. Uteblivet stöd får också konsekvenser på utbildningsnivå och arbetskraftsdeltagande. Arbetslösheten bland synskadade är enligt våra medlemsundersökningar runt 50 procent, vilket förutom mänskligt lidande också är en samhällsekonomisk förlust. Det kan handla om fullt arbetsföra människor som inte kan ta sig till jobbet för att de nekas färdtjänst.

Luciadagen symboliserar ett ljus i mörkret. Men för de synskadade i vårt land fladdrar lågan oroligt. Samhällets stöd urholkas i snabb takt, isoleringen och den medföljande ohälsan är alarmerande. Synskadades Riksförbund vill därför uppmana regeringen att skyndsamt:

  • Genomföra förslagen i Trafikanalys rapport, så att gravt synskadade och blinda får rätt till färdtjänst.
  • Reglera rätten till ledsagning i en egen lag, enligt Socialstyrelsens rekommendationer, så att synskadade får den hjälp de behöver att röra sig utanför hemmet.
  • Säkerställa att Arbetsförmedlingen har resurser att hjälpa fler synskadade till arbete och egen försörjning, genom bättre utbildning och ökade anslag.

Hur samhället behandlar människor som saknar en funktion som de flesta tar för given, säger mycket om vilket samhälle vi är. Låt oss vara ett samhälle som stöttar synskadade, i stället för att isolera dem från livet."

– Niklas Mattsson, ordförande Synskadades Riksförbund

Länk till debattartikeln i Dala-Demokraten