Vad är CVI?

CVI är en synskada som orsakas av en skada eller missbildning i
hjärnan, men inte i själva ögat. CVI kan medföra exempelvis nedsatt
synskärpa, synfältsdefekter och svårigheter att tolka synintryck.

Symtom

Ett vanligt symtom är problem med att tolka synintryck, som till exempel
svårighet att känna igen ansikten, att hitta föremål i en rörig miljö, att
bedöma avstånd, urskilja former och svårighet att känna igen sig och
orientera sig i omgivningen. Även synskärpan kan vara nedsatt vilket kan
medföra svårighet med att se detaljer. Om synfältet är påverkat kanske
man snubblar eller går in i saker.

Orsaker

En skada i hjärnan kan leda till en cerebral synskada. Denna kan uppstå
antingen under graviditeten, eller i samband med förlossningen. Det kan
också orsakas av trauma. För tidig födsel är en riskfaktor.

Prognos och behandling

Om barnet misstänks ha CVI är det viktigt att en utredning sker.
Barn och ungdomar med misstänkt CVI remitteras från t.ex ögonklinik,
habilitering och elevhälsoteam till ett CVI-utredningsteam, dessa är
organiserade på olika sätt i olika regioner. Någon medicinsk behandling
för att bota CVI finns inte.

Förutom en ögonundersökning behövs i regel en psykologisk,
neurologisk och pedagogisk bedömning; att testa synskärpa och synfält
på traditionellt vis är otillräckligt för att kunna ställa diagnosen CVI.

Habilitering

Regionerna har genom Hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att
tillhandahålla habilitering för barn med funktionsnedsättning. När det
gäller CVI sker detta antingen genom barn- och ungdomshabiliteringen
eller syncentralen beroende på om barnet har annan
funktionsnedsättning eller ej. Syncentralen har huvudansvaret för
habilitering av barn och unga med synnedsättning och förskriver
hjälpmedel.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) har till uppgift att ge
pedagogiskt råd och stöd till förskolor och skolor som har elever med
funktionsnedsättning. De tillhandahåller fortbildning om bland annat CVI.

Forskning

En linje inom forskningen är hur cerebrala synskador ska upptäckas och
diagnosticeras hos barn. Forskning pågår i olika delar av världen men är
ofta knutet till vissa specifika patientgrupper.