Vad är CVI?

CVI kan medföra exempelvis nedsatt synskärpa, synfältsdefekter och svårigheter att tolka synintryck. Ibland kan endast tolkning av synintryck vara ett problem, medan ögats och synsystemets funktion i övrigt fungerar normalt.

Symtom

Exempel på symtom kan vara problem med att tolka synintryck, svårighet att känna igen ansikten, att hitta föremål i en rörig miljö, att bedöma avstånd, urskilja former och svårighet att känna igen sig och orientera sig i omgivningen.

Även synskärpan kan vara nedsatt vilket kan göra det svårt att se detaljer. Om synfältet är påverkat kanske man snubblar eller går in i saker.

Orsaker

En skada i hjärnan kan leda till en cerebral synskada. Den kan uppstå antingen under graviditeten eller i samband med förlossningen. Den kan också orsakas av trauma. För tidig födsel är en riskfaktor.

Prognos och behandling

Om barnet misstänks ha CVI är det viktigt att en utredning sker.
Barn och ungdomar med misstänkt CVI remitteras från till exempel ögonklinik, habilitering och elevhälsoteam till ett CVI-utredningsteam. Dessa är organiserade på olika sätt i olika regioner.

Någon medicinsk behandling för att bota CVI finns inte.

Förutom en ögonundersökning behövs ofta en psykologisk, neurologisk och pedagogisk utredning för att ställa diagnosen CVI. Att testa synskärpa och synfält på traditionellt vis är otillräckligt.

Habilitering

Regionerna har genom hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att tillhandahålla habilitering för barn med funktionsnedsättning. När det gäller CVI sker detta antingen genom barn- och ungdomshabiliteringen eller syncentralen beroende på om barnet också har annan funktionsnedsättning. Syncentralen har huvudansvaret för habilitering av barn och unga med synnedsättning och förskriver hjälpmedel.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har till uppgift att ge råd och stöd till förskolor och skolor om barn och elever med funktionsnedsättning. De tillhandahåller fortbildning om bland annat CVI.

Forskning

En linje inom forskningen är hur cerebrala synskador ska upptäckas och diagnostiseras hos barn. Forskning pågår i olika delar av världen men är ofta knutet till vissa specifika patientgrupper. Än så länge gör bristen på samsyn om CVI, när det gäller definitioner och utredningsförfarande, att det är svårt att bedriva jämförbar forskning.