Den övergripande kommittén kallas Nordisk samarbetskommitté (NSK) och är ett forum för erfarenhetsutbyte och samordning kring intressepolitiska och organisatoriska frågor mellan ledare för de nordiska organisationerna. Samarbetet inom NSK har pågått i över 100 år. Aktuella intressepolitiska frågor på internationell nivå diskuteras, framför allt påverkansarbetet inom EU, samarbetet inom European Blind Union, och inom World Blind Union.

NSK sammanträder ungefär två gånger per år, och då träffas representanter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Sekretariat och plats för sammanträden roterar mellan länderna. Vartannat år arrangerar NSK en gemensam konferens, kallad Utvidgad nordisk konferens.

Från och med 2023 kommer det att finnas tre arbetsgrupper: ungdomsgrupp, jämställdhetsgrupp och utvecklingsgrupp.

Nordisk biståndskommitté (NBK) inrättades genom beslut av Nordisk samarbetskommitté den 15 februari 1990. År 2023 ersattes NBK av en arbetsgrupp som består av representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Arbetsgruppen består av både förtroendevalda och tjänstemän. Arbetsgruppens huvuduppgifter är att verka för en större förståelse i respektive nordiskt land för arbetet i utvecklingsländerna. De nordiska länderna var (2019) involverade i 32 partnerskapsprojekt i 20 länder och skapar tillsammans betydande skillnad för personer med synnedsättning världen över.