I den nuvarande EBU-styrelsen (vald 2019) representeras Sverige av Maria Thorstensson, ledamot i SRF:s förbundsstyrelse.

EBU:s styrelse sammanträder tre gången per år och en generalförsamling hålls vart fjärde år. EBU har ett antal nätverk kring olika frågor som bland annat rör synsvaga, tillgänglighet, utbildning, ungdomar och IT. EBU har en kommission, Liaison Commission with the EU, där frågor som rör påverkan på EU-nivå behandlas. Kommissionen har ett möte per år. Håkan Thomsson är kommissionens ordförande. SRF deltar i en arbetsgrupp om punktskrift.

EBU arbetar med påverkansarbete gentemot Europaparlamentet, EU:s ministerråd och Europeiska kommissionen och är en stark röst för synskadades rättigheter i förhandlingar om EU:s lagstiftningsförslag.

EBU har framgångsrikt påverkat förhandlingar om det nya webbtillgänglighetsdirektivet och påverkanskampanjen kring den europeiska tillgänglighetslagen, vars syfte är att bidra till att undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet av tillgängliga produkter och tjänster på EU:s inre marknad.

Vidare läsning