Så här hanterar Synskadades Stiftelse Skåne (SSS) personuppgifter för dig som ansöker om bidrag.

Allmänt

Synskadades Stiftelse Skåne (SSS) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. SSS har ett nära samarbete med Synskadades Riksförbund Skåne och dina personuppgifter och dina kontakter med SSS kan komma att hanteras av Synskadades Riksförbund Skåne anställd personal. 

SSS kommer att göra det som är rimligt för att i möjligaste mån skydda dina personuppgifter. SSS ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. 

Personuppgifter vi samlar in och hur de används

SSS inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som sökande. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress, bankuppgifter och läkarintyg. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter eller inhämta uppgifter från andra offentliga register.

SSS registrerar personuppgifter i samband med att du ansöker, beviljas eller får avslag på ansökan om bidrag och om du i övrigt kontaktar oss.

SSS samlar och behandlar personuppgifter i huvudsak för att kunna pröva din ansökan om bidrag. Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna ge dig ge dig god service när du kontaktar oss och korrekt information om din ansökan om bidrag, såsom behov av komplettering samt när du får besked om din ansökan har beviljats eller avslagits.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till Skatteverket och andra myndigheter. Misstänkta bedrägerier såsom manipulation av intyg och inkomstuppgifter polisanmäls. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Rättslig grund, lagring och borttagande av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till SSS ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter som finns i din ansökan samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer SSS att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke.

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken ”Kontaktuppgifter”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. SSS kommer att lagra dina personuppgifter i upp till sju år då det krävs på grund av lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Rättigheter och val

När det gäller dina personuppgifter har du möjlighet och rätt att påverka din information och vad som sparas. SSS kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av SSS vänligen kontakta SSS eller Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från SSS.

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom SSS saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. SSS ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Denna policy för personuppgifter gäller från och med 2024-02-29.