Påverka Stockholm
Nyhetsbrev från SRF Stockholms stad
Nr 1:2024   2024-05-03


Innehåll:

Några ord från redaktören
viktigt funktionshinderprogram i Stockholm
Projekt med fri ledsagning efterlyses
Nytt kommunikationsprogram på gång
Sju intressepolitiska motioner till kongressen
Kommunen måste underlätta för färdtjänsten
Riktlinjer angående SoL och LSS
Uttalanden från SRF Stockholms stads årsmöte i sin helhet
Motioner till SRF:s kongress 2024 i sin helhet
Kontaktuppgifter


Några ord från redaktören

Nu kommer äntligen "Påverka stockholm" nr 1 för år 2024! Det handlar bland annat om de två uttalanden som gjordes vid årsmötet och också om motioner till SRF:s kongress. Dessa beskrivs i notisform, men för den som är intresserad så finns de i sin helhet i slutet av nyhetsbrevet.
Nyhetsbrevet har ingen fast utgivningsplan, utan är tänkt att utkomma då och då. Dock är ambitionen att ge ut nyhetsbrevet minst fyra gånger per år.

Håkan Thomsson


Viktigt funktionshinderprogram i Stockholm

I februari antog fullmäktige ett program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning för åren 2024 - 2029. Programmet innehåller många goda ambitioner. Det är nu viktigt att vi använder programmet aktivt och hänvisar till skrivningarna där när vi försöker påverka Stockholm i rätt riktning.


Projekt med fri ledsagning efterlyses

Vid SRF Stockholms stads årsmöte den 14 mars antogs ett uttalande med rubriken: Vi vill se ett projekt kring fri ledsagning i kommunen. Uttalandet ställdes till partierna i Stockholms kommunfullmäktige.

Tanken är dels att ledsagningen borde kunna användas till det brukaren själv önskar, utan begränsande regelverk, och dels att antalet ledsagartimmar inte skulle vara begränsat.

I uttalandet framförde årsmötet förslaget att ett flerårigt försök med fritt antal ledsagartimmar genomförs i Stockholm samt att försöket sedan utvärderas i samarbete mellan kommunen och SRF Stockholms stad. Ett liknande försök i Laholms kommun visade att kommunens kostnader inte ökade nämnvärt.

Efter att uttalandet skickats ut kontaktades vi av Sverigedemokraterna (SD), och den 3 april hade vi ett samtal på telefon med fullmäktigeledamoten Emelie Wassermann. SD var positiva till projektidén. De agerar också för att besluten om ledsagning ska centraliseras för att få en större likvärdighet i kommunens bedömningar.

Uttalandet återfinns i sin helhet på annan plats i detta nyhetsbrev.


Nytt kommunikationsprogram på gång

Ett kommunikationsprogram för Stockholms stad har varit ute på remiss. i sitt remissvar skriver SRF Stockholms stad bland annat:

Hur väl vi kan ta del i det digitala samhället beror på vilka format och program som kommunen använder. Det krävs också kunskap om webbtillgänglighet och liknande digital tillgänglighet för att vi ska kunna bli så delaktiga som möjligt. Det är nödvändigt att kommunen säkerställer att mejl och annat digitalt fungerar me Jaws, Zoomtext, Voice over (programmet i iPhone) och Talkback (programmet i androidmobilerna).

I remissvaret betonar vi också att det finns en betydande grupp av synskadade som inte klarar digital kommunikation. Därför måste alltid även andra sätt att kommunicera finnas, såsom service via telefon eller utskick på stor stil, punktskrift och i inläst form.

Den stora betydelsen av taltidningen "På tal om Stockholm" framhålls också av föreningen. I remissvaret skriver vi:

Att ha en synskada innebär ett allvarligt kommunikationshinder. Vi vill här framhålla betydelsen av att kommunen fortsätter ge ut taltidningen På tal om Stockholm såsom nu, och gärna utökar antalet nummer per år.


Sju intressepolitiska motioner till kongressen

Den 26 mars samlades SRF Stockholms stads intressepolitiska grupp. Huvuddelen av mötet ägnades åt att diskutera eventuella motioner till Synskadades Riksförbunds kongress. Sju förslag har tagits fram och skickats in. Kongressen äger rum den 17-20 oktober i Göteborg.

Det var SRF:s intressepolitiska program och förslaget till verksamhetsinriktning för åren 2025-2027 som stod i fokus för motionsskrivandet. Ämnen som berörs i motionerna är bland annat arbetsmarknadsfrågor, behovet av utbildade synpedagoger, stöd och service inom vården samt behovet av taltidningar med tilläggsinformation. Samtliga sju motioner återfinns i sin helhet på annan plats i detta nyhetsbrev.

 

Kommunen måste underlätta för färdtjänsten
 
SRF Stockholms stads årsmöte den 14 mars antog ett uttalande som ställdes till trafikborgarrådet Lars Strömgren samt Stockholms stads trafiknämnd. Det hade rubriken: Undanröj hinder för färdtjänsten.

I uttalandet önskade årsmötet att trafiknämnden ska utfärda ett generellt tillstånd för färdtjänst att köra och göra stopp på gator där annan biltrafik är förbjuden eller begränsad. Bakgrunden är att det blir allt svårare för färdtjänstfordonen att komma ända fram till den önskade adressen. Detta innebär svårigheter för oss synskadade. Tyvärr har vi ännu inte fått någon reaktion på detta uttalande. Uttalandet återfinns i sin helhet på annan plats i detta nyhetsbrev.


Riktlinjer angående SoL och LSS

SRF Stockholms stad har svarat på en remiss gällande reviderade riktlinjer för handläggning av

insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi är positiva till de preciseringar och förtydliganden som föreslås gällande vad som ska finnas med i ett beslut. Vi stödjer skrivningarna om att beslut om ledsagning vid en varaktig funktionsnedsättning ges under en längre tidsperiod än ett år. Individen har ju ändå rätt att själv initiera ny prövning vid behov. En förlängd tidsperiod om två eller tre år besparar den enskilde oron som uppstår vid varje prövotillfälle samt besparar stadsdelarna onödig administration.

I remissvaret skriver vi vidare:

Vi saknar en formulering om att beslut måste göras tillgängliga för alla. För oss med synskador innebär det att kommunicering och beslut måste kunna erbjudas på annat sätt än översända papper. Punktskrift, inspelat tal eller digitala lösningar är vårt sätt att ta del av information.

I riktlinjerna framhålls att det är regionens ansvar att svara för ledsagning inom vården. Detta fungerar inte i realiteten, och vi lyfter därför i remissvaret att vi måste kunna använda vår kommunala ledsagning vid vårdbehov. Enligt riktlinjerna är det socialtjänstens yttersta ansvar att se till att detta ska fungera, och ledsagning enligt SoL måste därför kunna användas.


Uttalanden från SRF Stockholms stads årsmöte i sin helhet
 
Vi vill se ett projekt kring fri ledsagning i kommunen

Till: Partierna i Stockholms kommunfullmäktige

SRF (Synskadades Riksförbund) Stockholms stad företräder synskadade i kommunen. För synskadade är tillgång till ledsagning ett av de viktigaste områdena för delaktighet och jämlikhet i samhället.

Vi noterar att socialnämnden i de nya riktlinjerna för tillämpning av SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) föreslår förbättringar. Det är mycket bra, och vi vill se att dessa fastställs av kommunfullmäktige så snart det är möjligt. Men vi skulle vilja se om en ännu friare ledsagning ytterligare skulle kunna göra livet bättre för oss synskadade samtidigt som kommunens ekonomi förmodligen inte skulle påverkas nämnvärt. Sådana försök har genomförts i andra kommuner.

Vår idé är att individen själv ska besluta hur många ledsagartimmar hon eller han har behov av, och vad dessa ska användas till. Vi vill här framhålla att ledsagning inte bara handlar om förflyttning, utan också ska ge en uppfattning av miljöer och andra detaljer runt omkring, alltså syntolkning för en ökad upplevelse. Eventuellt ökade ledsagarkostnader bör kunna vägas upp av minskad handläggning. Det borde ligga i allas intresse att minska administrationen, för att istället använda resurserna till konkret verksamhet.

I den senaste rapporten från SCB, december 2023, kring befolkningens levnadsvillkor, framgår att personer med stora synsvårigheter har en avsevärt sämre hälsa, ekonomi och tillgång till kultur och fritid än befolkningen i övrigt. Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet, som antogs av kommunfullmäktige i februari 2024, framhåller bland annat att personer med funktionsnedsättning ska:

- Kunna ta del av den fysiska miljön,

- Har rätt till bästa möjliga hälsa,

- Ta del i kultur och fritid,

- Delta i demokratin.

En mera omfattande kommunal ledsagning är en förutsättning för att förverkliga detta program. Genom att göra ett begränsat försöksprojekt, där Stockholms stad provar ett system med fri ledsagning under ett par år, så kan vi få bättre kunskap om konsekvenserna för såväl individen som kommunens ekonomi.

SRF Stockholms stad, samlade till årsmöte den 14 mars 2024, önskar därför:

Att ett flerårigt försök med fritt antal ledsagartimmar genomförs i Stockholm.

Att försöket sedan utvärderas i samarbete mellan kommunen och SRF Stockholms stad.

 

Undanröj hinder för färdtjänsten

Till:

- Trafikborgarrådet Lars Strömgren

- Stockholms stads trafiknämnd

SRF (Synskadades Riksförbund) Stockholms stad företräder synskadade i kommunen. För oss synskadade är färdtjänsten mycket viktig. Färdtjänsten är till stor del en regionfråga, men just problem att nå alla adresser med färdtjänst är en fråga för Stockholms stad.

I takt med att antalet bilfria gator ökar så får vi färdtjänstanvändare problem. För att nå adresser i Gamla stan finns ett kodsystem, men detta är föga känt bland såväl färdtjänstchaufförer som färdtjänstanvändare. På andra håll finns gågator, sommar- och vintergågator, och andra gator där biltrafik inte är tillåten. Detta leder till ständiga problem för oss som behöver använda färdtjänst.

Vi synskadade måste kunna ta oss fram till varje adress. En synskada innebär svårigheter att orientera sig, och på ovana platser kan vi inte förflytta oss tryggt och säkert på egen hand. Lösningen skulle vara att färdtjänstfordon får en generell dispens att köra och stanna på platser där annan biltrafik inte är tillåten.

SRF Stockholms stad, samlade till årsmöte den 14 mars 2024, önskar därför:

Att trafiknämnden utfärdar ett generellt tillstånd för färdtjänst att köra och göra stopp på gator där annan biltrafik är förbjuden eller begränsad.


Motioner till SRF:s kongress 2024 i sin helhet
 
Arbetet med ledsagarfrågan måste prioriteras

I förslaget till verksamhetsinriktning för åren 2025 - 2027, under avsnittet "Mål för kongressperioden", behöver arbetet med ledsagarfrågan lyftas fram. Det är en aktuell fråga där SRF behöver arbeta hårt för att få fram ny lagstiftning.

Vi föreslår en ny punkt 1.4 med följande lydelse:

"1.4 Ledsagning

För att vi ska få en reell jämlikhet och delaktighet i samhället, måste politiken inse att en svårare synnedsättning leder till orienteringssvårigheter, bristande tillgänglighet samt brist på information i vid mening. Insatsen ledsagning är av avgörande betydelse för många av oss för att nå jämlikhet och delaktighet.

Vi har kunnat notera att rättsväsendet mer och mer urholkat LSS-lagstiftningen för vår grupp. Vi har samtidigt kunnat notera att kommunerna drar ner på timantalet för ledsagning enligt Socialtjänstlagen. 2023 konstaterade Socialstyrelsen i en utredning att rätten till ledsagning har urholkats för personer med synnedsättning, inte minst för unga med synnedsättning. Deras slutsats är därför att regeringen/riksdagen måste stifta en ny lag, för att garantera synskadades rätt till ledsagning.

År 2025 kommer ett förslag till ny socialtjänstlag att vara aktuellt. Hur den nya lagen formuleras kan komma att bli avgörande för hur det kommunala stödet till personer med synnedsättning kommer att utformas framöver.

Dessa samhällsinitiativ kräver vår uppmärksamhet och engagemang i ledsagarfrågan som är ett prioriterat område under kommande kongressperiod. Vi måste få en ledsagning som täcker våra behov, på våra villkor."

SRF Stockholms stad föreslår kongressen besluta:

Att i förslaget till verksamhetsinriktning för åren 2025 - 2027, under avsnittet "Mål för kongressperioden", lägga till en ny punkt 1.4 med följande lydelse:

"1.4 Ledsagning

För att vi ska få en reell jämlikhet och delaktighet i samhället, måste politiken inse att en svårare synnedsättning leder till orienteringssvårigheter, bristande tillgänglighet samt brist på information i vid mening. Insatsen ledsagning är av avgörande betydelse för många av oss för att nå jämlikhet och delaktighet.

Vi har kunnat notera att rättsväsendet mer och mer urholkat LSS-lagstiftningen för vår grupp. Vi har samtidigt kunnat notera att kommunerna drar ner på timantalet för ledsagning enligt Socialtjänstlagen. 2023 konstaterade Socialstyrelsen i en utredning att rätten till ledsagning har urholkats för personer med synnedsättning, inte minst för unga med synnedsättning. Deras slutsats är därför att regeringen/riksdagen måste stifta en ny lag, för att garantera synskadades rätt till ledsagning.

År 2025 kommer ett förslag till ny socialtjänstlag att vara aktuellt. Hur den nya lagen formuleras kan komma att bli avgörande för hur det kommunala stödet till personer med synnedsättning kommer att utformas framöver.

Dessa samhällsinitiativ kräver vår uppmärksamhet och engagemang i ledsagarfrågan som är ett prioriterat område under kommande kongressperiod. Vi måste få en ledsagning som täcker våra behov, på våra villkor."

Att nuvarande 1.4 får nummer 1.5 i verksamhetsinriktningen.

Stockholm 2024-04-29

SRF Stockholms stad

genom

Kaj Nordquist, ordförande

Förstärkning av inledningen

SRF Stockholms stads intressepolitiska grupp är positiv till det intressepolitiska program som tagits fram. Det kommer stärka vårt gemensamma arbete i organisationen.

Vi håller med om att synskadade också har skyldighet att bidra som andra i samhället efter var och ens egen förmåga. Vi vill dock göra ett förtydligande tillägg med ett nytt, tredje stycke i programmets inledning som ska lyda:

”I grunden handlar dessa rättigheter och skyldigheter om att individen ska kunna ta ansvar för sitt eget liv. Vi lever idag i ett samhälle där individens egenansvar och egen förmåga blir allt viktigare. Brist på denna förmåga leder till utanförskap på flertalet samhällsområden. Detta perspektiv måste även lyftas inom vår egen organisation.”

SRF Stockholms stad föreslår kongressen besluta:

Att göra tillägg med ett tredje stycke i det intressepolitiska programmets avsnitt "Inledning" med följande lydelse:

”I grunden handlar dessa rättigheter och skyldigheter om att individen ska kunna ta ansvar för sitt eget liv. Vi lever idag i ett samhälle där individens egenansvar och egen förmåga blir allt viktigare. Brist på denna förmåga leder till utanförskap på flertalet samhällsområden. Detta perspektiv måste även lyftas inom vår egen organisation.”

Stockholm 2024-04-29

SRF Stockholms stad

genom

Kaj Nordquist, ordförande

Gällande vårdavsnittet i intressepolitiska programmet

Tillgängligheten inom vården har vanligen tydliga brister. Därför vill vi lägga till ett stycke sist i avsnittet "Vård" i det intressepolitiska programmet. Detta stycke föreslås få följande lydelse:

"Kunskaper om konsekvenser av synskador är generellt låg inom hela vårdapparaten. Personalen på mottagningar och vårdavdelningar känner oftast inte till det behov av särskild  service synskadade kan ha i form av ledsagning, information vid behandlingar, hjälp vid måltider med mera".

Vi vill också lägga till en att-sats med lydelsen: "Att all grund- och fortbildning av vårdpersonal måste innehålla kunskap om konsekvenser av synskador så att trygghet och säkerhet ökar för patienter med synnedsättningar samt att relevant stöd och service blir en självklarhet inom vården".

SRF Stockholms stad föreslår kongressen besluta:

Att göra tillägg sist i textavsnittet "Vård" i det intressepolitiska programmet med följande lydelse:

"Kunskaper om konsekvenser av synskador är generellt låg inom hela vårdapparaten. Personalen på mottagningar och vårdavdelningar känner oftast inte till det behov av särskild  service synskadade kan ha i form av ledsagning, information vid behandlingar, hjälp vid måltider med mera."

Att göra tillägg i avsnittet "Vård" i det intressepolitiska programmet med följande att-sats:

"Att all grund- och fortbildning av vårdpersonal måste innehålla kunskap om konsekvenser av synskador så att trygghet och säkerhet ökar för patienter med synnedsättningar samt att relevant stöd och service blir en självklarhet inom vården."

Stockholm 2024-04-29

SRF Stockholms stad

genom

Kaj Nordquist, ordförande

Stärk skrivningen kring arbetsmarknadsmålet

I förslaget till verksamhetsinriktning för åren 2025 - 2027, under avsnittet "Mål för kongressperioden" vill vi ändra texten i 1.3. Vi tycker inte att den framlagda texten fångar upp det som är viktigast inom arbetsmarknadsområdet.

Vi föreslår följande lydelse:

"1.3 Arbete och försörjning

Arbetsmarknadssituationen för synskadade har i sysselsättningsgrad inte förbättrats sedan början av 1970-talet. Då egen försörjning alltmer betonas i vårt samhälle – och avsaknad av sysselsättning ger en avsevärt sämre hälsa och ekonomisk situation – måste vi tänka nytt. Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken leder inte framåt. Vi måste därför söka nya modeller i arbetsmarknadspolitiken. Vi måste kräva en centraliserad specialistkompetens, för att ge en verklig arbetslivsinriktad rehabilitering. Det krävs också en satsning på yrkesinriktad rehabilitering för synskadade inkluderande preparandkurser och andra anpassningar.

Vi måste kräva en samlad specialistkompetens på arbetsförmedlingen regionalt, för individuell support i arbetssökandeprocessen och för support inom högre studier samt för en snabb och individanpassad hjälpmedelshantering. Ytterst handlar det om att ge individen redskap för att kunna ta eget ansvar för sitt jobbsökande.

Vi måste kräva att Arbetsförmedlingen ges mandat att sluta avtal med branschorganisationer, företag, offentliga myndigheter och ideella organisationer kring möjligheter till praktik och sysselsättning. I avtalen görs ömsesidiga förpliktelser att bearbeta fördomar, att förebygga diskriminering, att skapa förutsättningar för jämlika villkor på arbetsplatsen.  

Arbetsmarknadspolitiken har visat sig svår för oss som enskild organisation att påverka. Vi ska därför samverka med arbetsmarknadens parter samt andra i funktionshinderrörelsen.

Vi ser hur arbetslivet har blivit mer lättrörligt, fler jobbar i projekt eller på uppdrag och Stödinsatserna måste utformas därefter.

Våra strategier för att underlätta för synskadade behöver uppdateras och nya vägar utforskas. Vi ska ge prioritet åt att undersöka vad som varit framgångsrikt i andra länder och se om deras erfarenheter kan användas i Sverige. Vi ska även söka efter möjligheter till samarbeten, som kan öppna nya möjligheter för synskadade att komma i arbete eller bli egenföretagare. I vår egen verksamhet ska vi underlätta för studerande och arbetssökande med synnedsättning att få relevant information och utbyta erfarenheter med varandra exempelvis via intressegrupper som kan mötas på distans."

SRF Stockholms stad föreslår kongressen besluta:

Att i förslaget till verksamhetsinriktning för åren 2025 - 2027, under avsnittet "Mål för kongressperioden"    1.3, ersätta texten med följande skrivning:

"1.3 Arbete och försörjning

Arbetsmarknadssituationen för synskadade har i sysselsättningsgrad inte förbättrats sedan början av 1970-talet. Då egen försörjning alltmer betonas i vårt samhälle – och avsaknad av sysselsättning ger en avsevärt sämre hälsa och ekonomisk situation – måste vi tänka nytt. Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken leder inte framåt. Vi måste därför söka nya modeller i arbetsmarknadspolitiken. Vi måste kräva en centraliserad specialistkompetens, för att ge en verklig arbetslivsinriktad rehabilitering. Det krävs också en satsning på yrkesinriktad rehabilitering för synskadade inkluderande preparandkurser och andra anpassningar.

Vi måste kräva en samlad specialistkompetens på arbetsförmedlingen regionalt, för individuell support i arbetssökandeprocessen och för support inom högre studier samt för en snabb och individanpassad hjälpmedelshantering. Ytterst handlar det om att ge individen redskap för att kunna ta eget ansvar för sitt jobbsökande.

Vi måste kräva att Arbetsförmedlingen ges mandat att sluta avtal med branschorganisationer, företag, offentliga myndigheter och ideella organisationer kring möjligheter till praktik och sysselsättning. I avtalen görs ömsesidiga förpliktelser att bearbeta fördomar, att förebygga diskriminering, att skapa förutsättningar för jämlika villkor på arbetsplatsen.  

Arbetsmarknadspolitiken har visat sig svår för oss som enskild organisation att påverka. Vi ska därför samverka med arbetsmarknadens parter samt andra i funktionshinderrörelsen.

Vi ser hur arbetslivet har blivit mer lättrörligt, fler jobbar i projekt eller på uppdrag och Stödinsatserna måste utformas därefter.

Våra strategier för att underlätta för synskadade behöver uppdateras och nya vägar utforskas. Vi ska ge prioritet åt att undersöka vad som varit framgångsrikt i andra länder och se om deras erfarenheter kan användas i Sverige. Vi ska även söka efter möjligheter till samarbeten, som kan öppna nya möjligheter för synskadade att komma i arbete eller bli egenföretagare. I vår egen verksamhet ska vi underlätta för studerande och arbetssökande med synnedsättning att få relevant information och utbyta erfarenheter med varandra exempelvis via intressegrupper som kan mötas på distans."

Stockholm 2024-04-29

SRF Stockholms stad

genom

Kaj Nordquist, ordförande 

Synpedagogutbildning behöver framhållas

I förslaget till verksamhetsinriktning för åren 2025 - 2027, under avsnittet "Mål för kongressperioden" punkt 2.3, Ökad självständighet genom bättre rehabilitering, behöver vikten av att arbeta för en synpedagogutbildning framhållas.

Vi föreslår tillägg i slutet på texten med följande lydelse:

"SRF måste få politiken och utbildningsväsendet att inse, att det krävs en kvalificerad utbildning i synpedagogik i landet, för att upprätthålla en kvalificerad och modern rehabilitering för personer med synnedsättning. Vi bör inte bygga svensk synrehabilitering på personal som saknar kvalificerad utbildning i synpedagogik."

SRF Stockholms stad föreslår kongressen besluta:

Att i förslaget till verksamhetsinriktning för åren 2025 - 2027, under avsnittet "Mål för kongressperioden", göra ett tillägg i slutet av punkt 2.3 med följande text:

"SRF måste få politiken och utbildningsväsendet att inse, att det krävs en kvalificerad utbildning i synpedagogik i landet, för att upprätthålla en kvalificerad och modern rehabilitering för personer med synnedsättning. Vi bör inte bygga svensk synrehabilitering på personal som saknar kvalificerad utbildning i synpedagogik."

Stockholm 2024-04-29

SRF Stockholms stad

genom

Kaj Nordquist, ordförande

Taltidningar med tilläggsinformation

SRF bör värna om de kommunala och regionala taltidningar som fortfarande finns. Dessutom bör SRF arbeta för att sådana taltidningar ska finnas i hela landet.

Vi vill se ett stycke i det intressepolitiska programmet med följande lydelse:

"En del kommuner och regioner ger ut taltidningar med tilläggsinformation. Det innebär att taltidningarna innehåller information som är direkt riktad till synskadade. Exempel på detta är information om ombyggnader och gatuarbeten, beskrivningar av miljöer och hur personer ser ut. Det kan också handla om att nyheter lyfts fram som har ett speciellt intresse för synskadade. Intervjuer görs med ansvariga personer om olika beslut, händelser och företeelser som har särskilt intresse för synskadade. SRF strävar efter att sådana taltidningar ska finnas i hela landet".

SRF Stockholms stad föreslår kongressen besluta:

Att göra tillägg i avsnittet "Tillgång till litteratur och information" i det intressepolitiska programmet med en text med följande lydelse:

"En del kommuner och regioner ger ut taltidningar med tilläggsinformation. Det innebär att taltidningarna innehåller information som är direkt riktad till synskadade. Exempel på detta är information om ombyggnader och gatuarbeten, beskrivningar av miljöer och hur personer ser ut. Det kan också handla om att nyheter lyfts fram som har ett speciellt intresse för synskadade. Intervjuer görs med ansvariga personer om olika beslut, händelser och företeelser som har särskilt intresse för synskadade. SRF strävar efter att sådana taltidningar ska finnas i hela landet".

Stockholm 2024-04-29

SRF Stockholms stad

genom

Kaj Nordquist, ordförande

Tysta fordon - ett hot mot fri rörlighet

Många av oss synskadade använder hörseln då vi skapar oss en bild av omgivningen. Tysta fordon, framförallt eldrivna, skapar otrygghet och olyxfallsrisker för synskadade i gatumiljön. Det är därför viktigt att alla tystgående fordon har ett varningsljud.

Vi vill lägga till ett stycke i avsnittet "Fri rörlighet" i det intressepolitiska programmet. Detta stycke föreslås få följande lydelse:

"Tysta fordon, framförallt eldrivna, skapar otrygghet och olyxfallsrisker för synskadade i gatumiljön. Det är därför viktigt att alla tystgående fordon förses med varningsljud, och att ljudet inte går att stänga av".

SRF Stockholms stad föreslår kongressen besluta:

Att göra tillägg i avsnittet "Fri rörlighet" i det intressepolitiska programmet med en text med följande lydelse:

"Tysta fordon, framförallt eldrivna, skapar otrygghet och olyxfallsrisker för synskadade i gatumiljön. Det är därför viktigt att alla tystgående fordon förses med varningsljud, och att ljudet inte går att stänga av".

Stockholm 2024-04-29

SRF Stockholms stad

genom

Kaj Nordquist, ordförande

 

Kontaktuppgifter

Detta nyhetsbrev ges ut av SRF (Synskadades Riksförbund) Stockholms stad som har verksamhetsområdet Stockholm och Ekerö. Redaktör är Håkan Thomsson.

Vill du nå redaktören, eller inte längre prenumerera på nyhetsbrevet, så skicka ett mejl till

hakan.thomsson@srfstockholm.se

eller ring 08-452 22 07.