Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum : 14 maj 2024
Tid : 16.30 – 20.00
Plats : Brukarhustet, Örebro

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson,
Chivan Omar,
Anders Eng,
Agneta Elfving, 
Anna-Lena Rosqvist, 
Kai Marjeta,

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/u tveckling (kansliet

Frånvarande


§ 7 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 8 Godkännande av dagordningen

Beslut:
- att godkänna dagordningen.

§ 9 Utse protokolljusterare

Beslut:
- att välja till justerare Anders Eng. 

§ 10 Föregående mötesprotokoll från 17 april.

Beslut:
- att godkänna protokollet med redaktionella ändringar.

§ 11 Kansliet

- Medlemsavisering 2024 och medlemsinfo

Medlemsaviseringen för 2024 är slutförd. Leif gav information om antalet medlemmar i lokalföreningarna. Bergslagen har 30 stycken, Karlskoga 91 stycken, Sydnärke 34 stycken och Örebro 141 stycken medlemmar.

Anders undrar hur många som att ringt in och beställt minnesskriften. Antalet mycket lågt.

Leif ska skicka ut i mail och meddela att minnesskriften finns i alla medier och kan beställas på kansliet.

Riks har meddelat att sommartid införs från vecka 24 till vecka 32.   

Har inte bestämt än när kanslipersonalen ska ta sin semester.

Löneförhandlingen är klar. Diskuterade hur lönerevision går till.  Alla får lika hög procents höjning.

Diskuterade att styrelsen har möjlighet att vara med och budgetera till kansliets personals lön. 

Nästa vecka den 24 maj åker Chivan på arbetsledarkurs på Almåsa.          

§ 12 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport.

Kassarapporten har sänts ut.

Charlotte meddelade att rapporten från förgående måmad har skickats ut till styrelsen.

Beslut:
- att godkänna rapporten.

b)   Övriga ekonomiska frågor

Anders sa att vi fick anmärkningar att det ska stå 2024 - 2025 i budgeten för verksamhets handlingarna. Regions bidrag ska även stå med.  

Vi har fått ett beslut på 15 000 till bussen till Almåsa. Det är 10 personer från Karlskoga som ska åka med. De vill att bussen ska komma och hämta dom i Karlskoga så de slipper ta färdtjänst till Örebro. Då kommer buss resan kosta 3000 kronor extra. Förslag är att varje medlem från Karlskoga får betala 150 kronor om inte Karlskoga föreningen tar hela summan.

Beslut:
- att Charlotte kollar med Karlskogas styrelse.

§ 13 Årsmöten 2024

- Sammanfattning.

Vad var bra:

Årsmötet fungerade mycket bra tekniskt sett. Antalet som lyssnade på podden blev 9 personer. .

Styrelsen var bättre förberedd på sina punkter de skulle hålla i.

Vad var mindre bra:

Det var vid serveringen vid mat då man skulle ta kaffet. Att vi inte blev

serverad utan behövde hitta själv. Att vi till nästa gång ber dom servera

allt. Mer tydlighet.

Tycker det blev väldigt stressigt på slutet och vi skulle ha behövt lagt

ner mer tid på motionerna.

Att vi i styrelsen skulle sett till att ha beslutat motionen Funktionsrätt

innan årsmötet.

Diskuterade hur viktigt det är att hålla isär besluten som rör distriktet

och lokalföreningarna.

Kansliet behöver ge bättre underlag till styrelsen exempelvis

valberedningen.  

§ 14 Kongress 2024

- Nu är vi anmälda. Dan, Anna-Lena, Sandra samt Civan ersättare.

Kommer ordna genomgång av kongress handlingarnas som en studiecirkel.

§ 15 Arbetsutskottet

Har inte haft något möte.

§ 16 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)

Information om stiftelsen Aktiva. De har även EU stöd.

Örebro dövas förening startade 1909 och 490 medlemmar.

Idag letar de efter en egen lokal.

Varför man har serviceavgiften på vita käppen kunde de inte ge svar på.

Nästa möte är fredag den 14 juni.

§ 17 Kundforum - Länstrafiken

Inget att rapportera.

Torsdag den 16 maj mellan klockan 10:00-12:00 kommer man inte kunna boka färdtjänst på grund av personal möte.

Dan rapporterade om vårt uttalande om kollektiv trafiken. Dan har blivit intervjuad i radio.

§ 18 Stiftelsen

Inget att rapportera.

§ 19 Lokalföreningarna            

SRF Bergslagen kommer ha sommaravslutning lördag den den 15 juni.  

SRF Karlskoga-Degerfors kommer ha korvfest i juni-

SRF Sydnärke ska åka till Sannahed i juni.

SRF Örebro kommun kommer antagligen vara med på föreningarnas dag torsdag den den 6 juni.    

§ 20 Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl) 

a.    Pressmeddelande ledarhundens dag, Bilaga 1 

Åtgärd: Nu är ledarhunden inte längre i SRF regi.

b.    Demokrati - dela med sig material, Bilaga 2 

Åtgärd: För kännedom.

c.    Inbjudan till workshop i kroppsspråk, Bilaga 3 

Åtgärd: Anna-Lena, Dan och Sandra samt Charlotte som ledsagare kommer delta denlördag den 7 september.

d.    Syntolkad OPEN ART, Bilaga 4 

Åtgärd: Skicka ut inbjudan för dessa syntolkningar via mejl.

e.    Vill er förening delta på Föreningarnas dag 2024, Bilaga 5 

Åtgärd: För kännedom.  

f.     SRF ska fortsatt driva biståndsprojekt, Bilaga 6 

Åtgärd: För kännedom.

g.    Tidningen Arbetet – Undersökning, Bilaga 7 

Åtgärd: För kännedom.

h.    Pressmeddelande: Allt färre får ledsagnin, Bilaga 8 

Åtgärd: Roger arbetar med ledsagarfrågan.

i.      Träff med Länsstyrelsen, Digitala betalningar, Bilaga 9 

Åtgärd: Vi har fått information om att vara med gällande den digitala tekniken i betalning.

j.      Ber om att samarbeta och stöd, Bilaga 10 

Åtgärd: Chivan tar kontakt med Ebrahim Hosseini ordförande för Synskadade Persisktalande och låter han förklara det han vill ha hjälp med.  

§ 21 Rapport arbetsgrupper

a.    Intressepolitiska gruppen:

Agneta rapporterade från en rapport som Roger skickat till henne. Att den ledsagning han har jobbat med inom de olika nämnderna. Han jobbar med att försöka påverka besluten i nämnderna. Försöker även ta reda på avgifterna i SOL i varje kommun.

Informerade om höjningen av serviceresor.

Den 6 maj äe det ombudsmans träff. EU valet och krisberedskap. Anteckningar a kommer. .

b.    Rehabgruppen (Brukarrådet):

Anders undrar hur många som har vit käpp. Kommer ta med denna fråha till nästa brukarråd.

Nästa brukarråds möte är måndag den 27 maj.

c.     Digitala-gruppen:

Ett tillfälle till innan sommaren. Fortsätter sedan 1 gång i månaden till hösten.

d.    Kultur och studiegruppen - ABF:

Fortsätter.

e.    Coach gruppen:

Inget har hänt.

f.     Ungdomsgruppen:

Har skickat ut inbjudan om resa till parkens zoo lördag den 1 juni. Ingen har anmält sig.

g.    Nya medlemmar:

Inget att rapportera.

h.    Medlemsdagen:

Inget att rapportera

 § 22 Övriga rapporter

Inget att rapportera.

§ 23 Övrig fråga

Anna-Lena kom med förslag att ha en studiecirkel i meditation och healing. Hon har erfarenhet i personlig utveckling. Anna-Lena skriver ihop en inbjudan och skickar ut det i Synvinkeln.

§ 24 Nästa möte

Beslut:
- att nästa styrelsemöte blir onsdag den 12 juni. Återkommer med plats.

§ 25 Mötets avslutning

Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.