Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: måndag 21 maj 2021
Tid: 16.00-17.45
Plats: I trädgården hos Ove Nilsson, Ekängsgatan 6, Örebro   

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
David Lindberg
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Agneta Elfving, ordf. Stiftelsen
Margareta Rydemalm SR:s ombud i ABF
Leif Stockhult, kansliet
Charlotte Åkerlind, kansliet

Frånvarande:
Mikael Näsströma

 

25 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

26 Godkännande av dagordningen
BESLUT:

att godkänna dagordningen.
27 Utse protokolljusterare
BESLUT:

att välja Dan Wakman till justerare
28 Föregående mötesprotokoll från 17 maj
BESLUT:

att godkänna protokollet  
 
29 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte berättade att 50% av inkomster i vår

budget hade kommit in. På utgiftssidan var det

35% av vår budget.

BESLUT:

Att godkänna kassarapporten.
Övriga ekonomiska frågor
Ove, Agneta, Charlotte och Leif har börjat att undersöka om distriktets och stiftelsens kassörsyssla kan läggas ut externt, man har kommit fram till tre alternativ som styrelsen skall ta ställning till:

Att Iris förvaltning tar hand om revision, bokföring samt betalning.
Att firma PwC handhar revision, att firma Appja sköter bokföringen, att betalningen sköter vi själva.
Ingen förändring, kassörsysslan är i egen regi, dock måste vi få tag i en ny revisor.
Styrelsen tog inget beslut i frågan. Vad kostnaderna landar var inte fullständigt utredd. Iris förvaltning var dyrast, men skillnaderna var inte så stora. Ove ansåg att vi snarast bör besluta i frågan.

Agneta förslog att vi kan börja med stiftelsen och

se hur det fungerar.  

30 Kansliet
Kansliet kommer att ha semesterstängt från 5 juli till 6 augusti.

31 Rapport ombudsman
Arbetet att ta fram ny aktivitetsplan till Regionens Funktionshinderråd kommer igång efter sommaren. Roger hade också lyssnat på SRF:s kongress i webbradion, så det blev en diskussion om kongressen.  

BESLUT:

att godkänna rapporten.
32 Lokalföreningarna
Till hösten måste vi försöka få verksamhet i Sydnärke och Bergslagen. Vi bör bjuda in medlemmarna i dessa lokalföreningar till någon form av träff.

Karlskoga har möte den 2 juli.

Nya gruppen i Örebro har program till hösten. Öppet hus kommer igång med bingo i augusti.

33 Rådet funktionshinderfrågor RFF
hade telefonmöte den 8 juni. Man var positiv till vårt förslag till utbildning i handikappkunskap för anställda i kommuner och i regionen. Den skulle tas med i den nya aktivitetsplanen. Huvudpunkten på mötet var information från Försäkringskassan som bl.a. tog upp om merkostnadsersättning och sjuk-och aktivitetsersättning.   

34 Rapporter
David rapporterade från Brukarhusets årsmöte den 18 maj. Det var problem med parkeringen sedan Brukarhuset fått ny fastighetsägare. Det var svårt att få intresserade till Brukarhusets valberedning.

Dan och Sandra berättade om vandringen som distriktet anordnade den 22 - 23 maj. Man vandrade bergslagsleden från Blankhult- Ånnaboda-Suttarboda med överliggning i Ånnaboda. 7st var med från början, vid sista etappen till Suttarboda hade några hoppat av. 

Dan och Roger rapporterade från mansträffen som var den 12 – 13 juni vid Sixtorps friluftsgård, Lekebergs kommun. Det var 5st tappra som deltog med träningspass, bad i badtunna och grillning. 

Agneta rapporterade att hon och syncentralens chef Eva Nielsen arbetar för en permanent synpedagogutbildning, det varit försök på universiteten i Örebro och Växjö.   

35 Studier
Den 7 juni deltog 5 st medlemmar samt Charlotte i naturstudier med inriktning på fågelsång vid naturreservatet Oset, Örebro med en avslutande fika vid Naturens hus.

36 Inkomna skrivelser
Det fanns inga skrivelser att behandla.

37 Arbetsutskottet
De har inte haft något möte.

38 Övriga frågor
David berättade att han senare i sommar kommer att flytta från Örebro till Norrland, och därmed kommer att lämna styrelsen.   

39 Nästa möte
BESLUT:

att nästa möte blir måndag den 6 september.
 
40 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.