SRF Stockholms stad   Årsmöte 2024  14 mars


Handlingar till årsmötet

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2023 finns i ett separat dokument.
Dessa handlingar finns på storstil, punktskrift, Daisy samt som Wordfil. Beställs från föreningens kansli, 08-452 22 00, kansli@srfstockholm.se.
De finns även att ladda ner från vår hemsida, www.srf.nu/stockholm.

Välkommen till årsmötet 2024!

SRF Stockholms stad hälsar dig välkommen till årsmöte torsdagen den 14 mars 2024 kl. 18.00–21.00. Mötet äger rum i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44.

Röstberättigad på mötet är den som har betalat medlemsavgiften för 2024.

Anmäld medlem som inte är närvarande i möteslokalen vid fastställandet av röstlängden (punkt 2 på dagordningen) får inte rösta. Medlem som förts in i röstlängden ska vara närvarande under hela mötet, som beräknas sluta omkring kl. 21.00.

På mötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden. De kan antas eller förkastas.

Välkommen!

Styrelsen
Stockholm i februari 2024


Bilaga 1

Förslag till dagordning

SRF Stockholms stads årsmöte den 14 mars 2024 kl. 18.00

1    Mötets öppnande

2   Upprättande av röstlängd

3   Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

4   Val av mötesfunktionärer och meddelande om protokollförare

     a)  Mötesledare

     b)  Två protokolljusterare

     c)  Rösträknare

     d)  Anmälan om styrelsens val av beredningsutskott

     e)  Anmälan om styrelsens val av protokollförare

5    Fastställande av dagordning, bilaga 1

6    Fastställande av arbetsordning och tidplan, bilaga 2

7   Behandling av verksamhetsberättelse för 2023, bilaga 3

8   Revisorernas berättelse, bilaga 4

     a)  Auktoriserade revisorns berättelse

     b)  Verksamhetsrevisorernas rapport 2023

9   Balans- och resultaträkning för 2023, bilaga 5

     a)  Fastställande av balans- och resultaträkning

     b)  Fastställande av vinst/förlustdisposition

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2023

11 Förslag till medlemsavgift för 2025, bilaga 6

12-16 Val: bilaga 7

12 Val av ordförande på ett år

13 Val av fyra styrelseledamöter på två år

14 Val av en styrelseledamot i fyllnadsval på 1 år

15 Val av revisorer

     a)  Anmälan av revisionsbyrå

     b)  Val av en verksamhetsrevisor och en ersättare på ett år

16 Val av ombud och ersättare till distriktets representantskapsmöte 2024

17 Val av valberedning

18 Styrelsens förslag, bilaga 8

19 Motioner, bilaga 9

20 Antagande av uttalanden

21 Övriga ärenden som årsmötet beslutat behandla

22 Avslutning


Bilaga 2, tillhör dagordningens punkt 6.

Arbetsordning och tidplan

Tiden för nya nomineringar utgår när årsmötet öppnas, kl. 18.00.


Tidplan:

17.00–18.00             Samling, fika

18.00–19.00             Förhandlingar i plenum

19.00–19.30             Paus

19.30                        Forts. förhandlingar i plenum

 

Bilaga 3, tillhör dagordningens punkt 7.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2023

Se separat bilaga.

 

Bilaga 4, tillhör dagordningens punkt 8.

Revisorernas berättelse

a)  Auktoriserade revisorns berättelse

     Auktoriserade revisorns berättelse föredras på årsmötet.

b)  Verksamhetsrevisorernas rapport för 2023

Undertecknad verksamhetsrevisor jämte ersättare vill härmed avlämna följande berättelse per den 31 december 2023.

Vi har närvarat vid styrelsemöten, granskat styrelsens protokoll och andra handlingar. Detta har gjorts i förhållande till verksamhetsplan och andra styrdokument.

Vi noterar i samtal med styrelseledamöter att kansliet fungerar mycket bra.

Vår förening är mycket aktiv både i påverkansarbetet och den medlemsinriktade delen. Trots ekonomiska bekymmer minskas inte caféverksamheten, pubkvällarna och studiecirklarna. Det uppskattas mycket av medlemmarna och lockar säkert en och annan ny.

Vårt påverkansarbete är både uthålligt och långsiktigt och ibland når vi framgångar. Nämnas bör bland annat utökningen av taltidningen På Tal Om Stockholm och positiva besked kring ledsagarservice.

Föreningens ekonomin har varit bekymmersam under många år. Nya initiativ har tagits under året som förhoppningsvis kommer att leda till en tryggad verksamhet.

vi föreslår att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Farsta i februari 2024.

Katarina Tull

verksamhetsrevisor

Vivi-Ann Emanuelsson

revisorsersättare

 

Bilaga 5, tillhör dagordningens punkt 9.

Resultat- och balansräkning för 2023

Resultat- och balansräkning finns sist i häftet som innehåller verksamhetsberättelsen.

 

Bilaga 6, tillhör dagordningens punkt 11

Förslag till medlemsavgift för 2025

Styrelsens förslag:

Att medlemsavgiften för 2025 höjs enligt förslaget nedan, under förutsättning att distriktet gör samma höjning.

Föreslagna medlemsavgifter:

-    Synskadade medlemmar: 300 kr

-    Vårdnadshavare till synskadat barn under 18 år: 300 kr

-    Stödjande medlemmar: 300 kr.

Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.

 

Bilaga 7, tillhör dagordningens punkt 12-16.

Val

Valberedningen har bestått av Joakim Centervik (sammankallande), Viviann Emanuelsson och Birgitta Lindén.

Punkt 12 Ordförande på ett år:

Kaj Nordquist, omval

Punkt 13 Fyra ledamöter på två år:

Lillemor Högselius, omval

Urban Fernquist, omval

Pia Stenberg, omval

Gunilla Thomsson, nyval

Kvar i styrelsen sedan årsmötet 2023:

Marie Bergström, Carola Gioti och Mattias Lundberg

Punkt 14 Val av 1 ledamot i fyllnadsval på 1 år

Mathilda Vedel Düring, nyval, träder in för Carina Andersson som lämnade styrelsen hösten 2023.

Punkt 15 b) Val av en verksamhetsrevisor samt en ersättare på 1 år

Viviann Emanuelsson, ordinarie

Katarina Tull, ersättare

Punkt 16 Val av 17 ordinarie ombud samt 5 ersättare till SRF Stockholm Gotlands representantskap den 27 april 2024

Ordinarie ombud utan inbördes ordning:

Mattias Lundberg, Carin Söderlund, Gunnar Sandström, Marianne Sandström, Berit Andersson, Carola Gioti, Katarina Tull, Marie Bergström, Lillemor Högselius, Pia Stenberg, Joakim Centervik, Gunilla Thomsson, Stig Berner, Sven Zachari, Veronica Hanell, Anders Hanell, Keity Lövgren Klynne.

Ersättare:

Birgitta Lindén

Valberedningen ber årsmötet utse 4 ytterligare ersättare.

 

Bilaga 8, tillhör dagordningens punkt 18

Styrelsens förslag: Riktlinjer för valberedningen

RIKTLINJER FÖR VALBEREDNINGEN inom SRF Stockholms stad

1.             VALBEREDNINGENS UPPDRAG

Inom en organisation av SRF:s karaktär är rekryteringen av funktionärer av största vikt. Därför har valberedningen en av de mest betydelsefulla uppgifterna. Ett bra valberedningsarbete lägger grunden till en bra fungerande organisation, vilket i förlängningen ger en god intressepolitisk och medlemsvårdande verksamhet.

Föreningen är en verksamhet med 5 anställda, och ca 5 Mkr i om-sättning. Det är alltså ett stort personalansvar och ekonomiskt ansvar som vilar på föreningens ledning.

Valberedningen skall inför föreningens årsmöte lämna förslag på kandi-dater till val av styrelse och revisorer, samt ombud till distriktets årsmöte. Valberedningen skall även förbereda valet av ny valberedning.

2.             VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningens arbete pågår under hela året, fram till kommande årsmöte. Valberedningens medlemmar bör genom närvaro vid styrelsemöten och på andra sätt hålla sig informerade om vad de olika funktionärsuppdragen innebär och hur nuvarande funktionärer fungerar.

Valberedningen skall bereda de inkomna förslagen på kandidater. Valberedningens ledamöter bör genom närvaro vid av föreningen anordnade konferenser, utbyta information och diskutera lämpliga kandidater till de olika uppdragen inom föreningen .

Det är viktigt med rotation på de olika posterna. Därför skall det vara självklart att alla poster som är föremål för nyval, också står till disposition, dvs inga platser är “vikta” för personer som ställer upp till omval. Personer som är anställda av föreningen kan inte samtidigt inneha av årsmötet tillsatta förtroendeposter inom föreningen.

Vid valberedningens överväganden skall man främst rikta in sig på att söka den för uppdraget mest kompetenta. Vägledande principer för valberedningens arbete skall vara jämn könsfördelning, varierad ålderssammansättning och olika synstatus.

3.             STYRELSEN

Valberedningen har ett stort ansvar för att lägga förslag till en styrelse som kan styra verksamheten, samarbeta och utveckla föreningen . Det gäller också att sätta samman gruppen på ett sådant sätt att olika kompetenser och erfarenheter samverkar. Detta kräver att de olika personerna trivs med varandra och kan samarbeta, inte motarbeta. Man skall naturligtvis kunna ha olika uppfattningar i enskilda sakfrågor, men det fordras ändå en grundläggande samsyn om hur verksamheten bör ledas. Styrelsen får inte bestå av ett antal personer som valts primärt därför att de skall representera olika särintressen.

Ordförandefunktionen är den viktigaste i styrelsen. Ordföranden är lagets ledare och det är viktigt att ordföranden kan leda laget. Detta ställer krav på ordförandens kapacitet och integritet, men det fordrar även att valberedningen föreslår ett lag som går att leda. Valberedningen måste därför diskutera laget med de personer som kandiderar till ordförandeposten.

Styrelsen skall utöva ledarskap över kansliet och övriga resurser. I ledarskapet ingår att kunna inhämta kunskaper om det som skall utföras samt fatta beslut på grundval av organisationens samlade kompetens, inte på grundval av kompetensen hos enskilda styrelseledamöter.

4.             REVISORER

Föreningens verksamhet och räkenskaper samt styrelsens förvaltning skall granskas av tre revisorer. För revisorerna skall finnas ersättare.

Av revisorerna skall en ordinarie och en ersättare vara verksamhetsrevisorer. Dessa skall vara röstberättigade medlemmar. Verksamhetsrevisorerna och deras ersättare utses vid årsmötet för en tid av 1 år. Den tredje revisorn och ersättaren skall vara auktoriserad eller godkänd. Ett registrerat revisionsbolag kan väljas av årsmötet.

5.             OMBUD till distriktets årsmöte

Årsmötet skall välja ombud till SRF Stockholm Gotlands årsmöte. Mandattiden för dessa är fram till distriktets nästa årsmöte.

6.             VALBEREDNING

Valberedningen är årsmötets organ för att bereda främst val av styrelse, revisorer och ombud. Valberedningen väljs vid årsmötet och verkar fram till nästkommande årsmöte.

Vid årsmötet är det beredningsutskottet som diskuterar valberedningens sammansättning och lägger fram förslag till ny valberedning.

Det kan möjligen tyckas principiellt fel att valberedningen även förbereder valet av valberedning. Med hänsyn till vad som inledningsvis sagts om vikten av valberedningens uppdrag, bör dock även valet av valberedning förberedas. Årsmötet finner det därför ändamålsenligt att valberedningen även får i uppdrag att förbereda detta val. Förslaget lämnas till beredningsutskottet som behandlar det tillsammans med de förslag som ombud lämnat före nomineringstidens utgång.

7.             PROCEDUREN INFÖR ÅRSMÖTET

Enskilda medlemmar kan nominera kandidater genom att lämna förslag till valberedningen senast den 1 mars. Deltagare på årsmötet kan även nominera kandidater fram till den tidpunkt under årsmötet som beslutas av respektive möte i samband med fastställande av arbetsordningen.

Valberedningens förslag lämnas till kansliet samtidigt med övriga förslag och detta publiceras i årsmöteshandlingarna.

Valberedningen skall i våra media och de lokala taltidningarna redogöra för vilka poster som är aktuella för val, samt ange vilken dag som är sista dag att lämna förslag till valberedningen. Valberedningen kan dessutom själv föreslå personer som den anser lämpliga för de olika poster som valen gäller. Självklart måste valberedningen och de medlemmar som föreslår kandidater, före nomineringen fråga de olika personerna om de är villiga att åta sig ett uppdrag.

Valberedningen skall under sitt arbete kontakta samtliga nominerade kandidater. Om någon förtroendevald inte kommer att föreslås till omval, så är det mycket viktigt att valberedningen talar om för den personen att han/hon inte kommer att finnas med för omval i valberedningens förslag.

Fördelen med att nominera via valberedningen är att de nominerade kandidaterna kan presenteras i förväg så att årsmötesdeltagarna kan fundera över och diskutera hur de ska rösta. Dessutom har kansliet tid att ordna med färdigutskrivna röstsedlar om krav skulle uppkomma på att valet skall ske genom sluten omröstning.

8.             FÖRSLAG TILL KANDIDATER

Valberedningen skall föreslå en kandidat till varje aktuell post, därutöver skall valberedningen för varje post redovisa vilka som i övrigt nominerats. I valberedningens rapport skall finnas kandidatuppgifter enligt bilaga för såväl av valberedningen förordade som för övriga kandidater.

Deltagarna på årsmötet har möjlighet att lägga ytterligare förslag direkt vid mötet.  

9.             FYLLNADSVAL

Vid eventuellt fyllnadsval vid extra årsmöte skall ovanstående procedurer följas i tillämpliga delar.

10.           ARVODEN

Valberedningen skall föreslå arvoden till de av årsmötet valda funktionärerna.

KANDIDATUPPGIFTER

Funktion:

1.             Namn, adress, telefonnummer och ålder

2.             Medlem sedan när, i föreningen

3.             Yrkesbakgrund

4.             Hur länge har Du varit synskadad?

5.             Är Du synsvag eller blind?

6.             Vilken/vilka uppgifter skulle Du kunna tänka Dig att inrikta Dig på?

7.             Förfogar Du över tid för denna uppgift?

8.             Eventuellt tidigare erfarenhet av organisationsarbete, övriga skäl som gör att Du kan tänka Dig att ställa upp:

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

Att anta riktlinjerna för valberedningen.

 

Bilaga 9, tillhör dagordningens punkt 19

Motioner

2 motioner har inkommit.

Motion nr 1:

SRF Stockholms stad ska kämpa för LSS

Vi tycker att SRF Stockholms Stad ska arbeta med frågan för att fler inom SRF och Sveriges dövas ungdomsförbund ska få ledsagning genom LSS. Den som får ledsagning genom LSS har bättre möjligheter och högre kvalité. Dessutom är det kostnadsfritt. På senare år blir det allt svårare att få ledsagning genom LSS för personer med synnedsättning/Hörselnedsättning. Beslut om LSS fattas på kommunal nivå, så SRF Stockholms Stad har möjligheter att påverka makthavare i sin närhet för att nå förändring. Därför tycker vi det är viktigt att börja agera i denna fråga!

Vi föreslår att årsmötet beslutar:

Att prioritera LSS som en påverkansfråga under 2024.

Barsam Zakeri, Aya Gabrielsson 

Styrelsens yttrande över motionen

För oss med omfattande synnedsättning är ledsagning ett viktigt verktyg för att vi ska kunna leva ett aktivt och oberoende vardagsliv, jämförbart med andra människors.

Vi har en bit kvar innan vi nått detta mål.

Vårt riksförbund har nu lagt ner sina ansträngningar för att LSS-ledsagning ska ges till gruppen synskadade. Ett antal överklaganden, att personer med synnedsättning måste tillhöra personkrets 3, har inte fått gehör i domstolarna.

2023 genomfördes en utredning på Socialstyrelsen, där det konstaterades att personer med synnedsättning, inte minst ungdomar, i en allt högre utsträckning hamnar utanför LSS-insatsen ledsagarservice. Socialstyrelsen föreslår därför att riksdagen bör stifta en ny lag kring ledsagning.

Vårt riksförbund jobbar nu för denna lösning.

SRF Stockholms stad har, och kommer under 2024, prioritera frågan om att förbättra villkoren för ledsagning enligt Socialtjänstlagen.

Stockholms stad har redan en kostnadsfri ledsagning. Det finns en relativt stor valfrihet i att välja ledsagarföretag och ledsagare.

Vi har nått framgång i vårt arbete, genom att beslut är taget om att ledsagarperioden vanligen ska vara längre än ett år och att beslut om förändring av timantal måste motiveras.

Under 2024 kommer vi att arbeta för en försöksverksamhet med fritt antal timmar för ledsagning.

Ledsagning måste även kunna användas för olika vårdinsatser.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen årsmötet besluta:

att anse motionen besvarad.

Motion nr 2:

Var finns nya medlemmar?

Vi önskar medlemmar. Var kan vi finna dem? Vi blir allt fler äldre i samhället och många får inte bara hörselproblem, utan också allt svagare ögon. En av orsakerna är Makula, den "gula fläcken". Där finns potentiella nya medlemmar, men märkligt nog är det inte så vanligt att söka sig till SRF. Det beror till viss del på att man inte förstår vad SRF erbjuder sina medlemmar.

Jag föreslår att

SRF/SRF Stockholm utarbetar ett mindre föredragspaket på 3-5 timmar med följande information:

Ögat och symptom så som "gula fläcken".

Hur börjar det? Hur ska man hantera situationen?

Informera om förstoringsmöjligheter i talsyntes och skrift.

Möjligheter att läsa talböcker.

Viktigt med kontraster, vit fisk på färgad tallrik till exempel.

Hur bemöta den som ser dåligt,

Information om syncentralen och SRF,

Information om hjälpmedelsföretagen.

Detta informationspaket kan erbjudas:

pensionärsföreningar

seniorboenden

biståndshandläggare och övrig personal på kommunen

hemtjänstföretag

vårdlinjerna på skolor

Detta förslag är inte en ersättning eller konkurrent till Ögats dag som ligger på en annan nivå och vänder sig till en bredare publik.

Låt en liten arbetsgrupp utarbeta förslag som en start.

Stockholm den 29 januari

Keity Löfgren Klynne

Styrelsens yttrande över motionen

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att bifalla motionen.