Synskadades Riksförbund
Stockholms stads

Verksamhetsberättelse

2022

Verksamhetsberättelsen finns i storstil, punktskrift, Daisy samt i Wordformat. Den går att beställa från SRF Stockholms stads kansli, 08-452 22 00, kansli@srfstockholm.se. De finns även att ladda ner från vår hemsida, www.srf.nu/stockholm.

Innehållsförteckningen på nästa sida har hyperlänkar. Det innebär att du kan klicka eller trycka Enter och komma till de olika avsnitten, precis som på en hemsida. Om du använder skärmläsare med rubriklistefunktioner i Word kan du även navigera i dokumentet med hjälp av rubriklistor.


1 Inledning

1.1 Ordföranden har ordet 4

2 Organisation. 5

2.1 Årsmöte. 5

2.2 Styrelse. 6

2.3 Höstmötet 7

2.4 Utbildningstillfällen för styrelse och personal 7

2.5 Revisorer 8

2.6 Arbetsgrupper 8

2.7 Samverkan med andra organisationer 9

2.8 Kansli och personal 9

2.9 Ledsagning under aktiviteter 9

3 Intressepolitiskt påverkansarbete. 10

3.1 Inför valet 10

3.2 Stöd och service. 11

3.3 Information och kommunikation. 12

3.4 Gatu- och trafikmiljö. 12

3.5 Övrigt intressepolitiskt arbete. 13

4 Information. 14

4.1 Hemsida och sociala medier 14

4.2 Brokiga Blad. 14

4.3 E-postutskick. 15

4.4 Aktivitetstelefon. 15

5 Medlemsverksamhet 15

5.1 Medlemsantal 15

5.2 Mottagande av nya medlemmar 16

5.3 Gotlandssalen. 16

5.4 Aktiviteter 16

5.5 Kretsverksamhet 17

5.6 Funktionärshelg. 17

6 Studier 17

6.1 Om cirklarna. 17

6.2 Cirkelverksamheten i siffror 18

7 Internationellt 19

8 Ekonomi 20

9 Avslutning. 25


1 Inledning

Genom denna verksamhetsberättelse ber styrelsen att få överlämna följande redogörelse för det gångna verksamhetsåret.

SRF Stockholms stad är en lokalförening inom Synskadades Riksförbund, SRF, och har Stockholm och Ekerö som vårt verksamhetsområde. Vi räknar vårt ursprung från Kamratklubben Enigheten som bildades av en grupp hantverkare 1913. Under de 110 år som gått efter vår tillblivelse har samhället på många sätt utvecklats.

Enskilda synskadades liv är materiellt sett mycket bättre i Sverige och organisationen av synskadade har både vuxit och förändrats. Nu är SRF Stockholms stad den största lokalföreningen inom Stockholms län och Sverige. SRF är en 3-plansorganisation där vi ligger under distriktet Stockholm Gotland. Inom förbundet finns vidare diverse branschföreningar, som tillvaratar olika specialintressen.

Synskadades Riksförbund Stockholms stad arbetar utifrån tanken om alla människors lika värde. I vårt arbete är vi religiöst och partipolitiskt obundna. Stöd för vårt påverkansarbete kan hämtas i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vid SRF:s kongress i juni 2021 uttrycktes hela förbundets mål för verksamheten på följande sätt: ”Starka och självständiga individer i livets alla faser”.

Detta innebär enligt kongressbeslut att sätta fokus på att arbeta inom följande områden:

·      Utbildning

·      Arbetsmarknad

·      Digital teknik

·      Frågor inriktade mot äldre, samt

·      Habilitering och rehabilitering.

Dessutom prioriterade kongressen att bygga ett starkt och relevant SRF.

Översatt till den lokala nivån kan sägas följande:

För det första bedriver vi som lokalförening ett intressepolitiskt arbete gentemot Stockholms stad och Ekerö kommun. Under 2022 har föreningens intressepolitiska arbete framförallt fokuserat på personlig service, främst i form av ledsagning, även trafikfrågor och information är viktiga påverkansområden. Ständigt har vi påpekat att det minskade antalet nummer av ”På tal om Stockholm”, alltså kommunens taltidning, har varit en kraftig försämring för stockholmare med synnedsättning. Liksom att kommunen inte lever upp till sina egna riktlinjer gällande verksamhet för människor med funktionsnedsättning på ett likvärdigt sätt i alla stadsdelar.

För det andra bedriver vi en omfattande verksamhet för att skapa en social miljö, där alla stockholmare och ekeröbor med synnedsättningar ska känna sig välkomna. Vi ordnar möten, studiecirklar och aktiviteter. Självklart vill vi att så många som möjligt också ska ansluta sig och bli medlemmar.

Utifrån 110 års erfarenhet vet vi att det viktigaste är att våra medlemmar ska känna sig välkomna till alla våra aktiviteter, och tillsammans med andra i samma situation på bästa sätt skaffa sig kontroll över det egna livet.

År 2022 var ett alldeles speciellt år, på grund av de allmänna valen den 11 september och kvarstående effekter av pandemin. SRF Stockholms stad hade träffar med representanter för alla partier i Stadshuset. Både så kallade frukostmöten och två debatter.

SRF Stockholms stad har under året åter kunnat ordna medlemsaktiviteter i form av studieverksamhet och träffar av olika slag på ett sätt som motsvarar andra år, nu när Stockholm börjat komma ur pandemins grepp. Dock måste påpekas att faran inte är definitivt över. Många insjuknar i Covid19, men den påverkar oss inte mer än de influensor som sveper över världen mest varje år. Alltså har vi under både vår- och höstterminen genomfört en rad aktiviteter ungefär som andra år.

Men givetvis har vi genomfört både möten på telefon och, i förekommande fall, digitala sådana. Våra ambitioner har varit att framåt åter engagera många medlemmar. Vi har återupptagit caféverksamheten som tidigare, liksom våra pubkvällar, och vi ser till att synskadade i Stockholm träffas, umgås och arbetar tillsammans.

1.1 Ordföranden har ordet
Jag kan med glädje konstatera att föreningen inte längre behöver flytta fram en rad av de planer som vi tidigare under pandemin tvingats avstå ifrån. Om man ser tillbaka på 2022, så var det inte ont om idéer, uppslag och praktiska arbetsuppgifter för våra funktionärer, medlemmar och den anställda personalen.

Jag kan med glädje peka på att vårt intressepolitiska arbete fått sig en skjuts framåt. Vi har lyckats etablera ett gott samarbete med de politiska partierna i Stadshuset. Både frågor om elektriska sparkcyklar och informationen till oss gick framåt.

Det ska framhållas att vi genomfört våra formella möten inom föreningen. Låt oss dock inte glömma att redan mot slutet av 2021 började ljusningar anas. Ja, de sista månaderna av 2021 minskade pandemins grepp något.

Alltså blev det 2022 åter caféer om torsdagarna och sittgymnastik. En del medlemmar fick lära sig att fläta korgar och andra fick lära sig punktskrift. Kurser i engelska och i att sticka fanns vidare på programmet. Och en rad andra aktiviteter.

Tyvärr har vi två mindre roliga fakta att ta hänsyn till:

Det allra värsta var förstås kriget i Ukraina och vad det kan leda till. Både risker för stora flyktingströmmar. Men också risken för något ändå värre. Att kriget sprider sig. En av konsekvenserna är att ekonomin i Sverige tagit stryk och därigenom våra finansiella intäkter. Detta påverkar vårt ekonomiska resultat negativt.

Vi måste alltid komma ihåg att vi synskadade långt ifrån har en situation som är likvärdig med andra stockholmares. Vi vet genom 110 års erfarenhet att det ständigt uppkommer nya problem som behöver lösas. En del kan vi förutse och andra är helt oväntade.

SRF Stockholms stad samlar synskadade och företräder gruppen inom kommunen och dess olika organ.

Avslutningsvis måste jag framhålla det mest positiva under 2022.

Från och med hösten spelar vi med full laguppställning på kansliet, för att tala idrottsspråk. Just nu har vi en personalsammansättning som möjliggör att planerade aktiviteter, projekt och möten har alla förutsättningar att lyckas.

Meningen är att SRF Stockholms stad med större kraft ska kunna arbeta för principen om att vi ska kunna leva som andra. Och nu finns goda förutsättningar för detta.

Kaj Nordquist, ordförande SRF Stockholms stad


2 Organisation 

2.1 Årsmöte
Årsmötet ägde rum torsdagen den 17 mars klockan 18-21 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Till mötesordförande valdes Torun Boucher, politiker i Stockholms stad. Antalet röstberättigade medlemmar uppgick till 47 stycken.

2.1.1 Motioner

En motion med rubriken ”Svar inom 2 arbetsdagar” hade inkommit till årsmötet. Motionären föreslog årsmötet besluta att samma riktlinje som gäller för offentlig förvaltning, det vill säga svar inom två arbetsdagar, ska införas snarast. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen.

2.1.2 Uttalanden

Efter bearbetning i beredningsutskottet antog mötet ett uttalande med rubriken: ”Krisberedskap, trygghet för alla”. I uttalandet krävdes bland annat att Stockholms stads stödinsatser för personer med synnedsättning kan fortsätta fungera även vid en kris.

2.2 Styrelse
Fram till årsmötet 2022 hade styrelsen följande sammansättning:

Kaj Nordquist, ordförande,

Joakim Centervik, vice ordförande,

Martin Forstner, kassaförvaltare

Ledamöter:

Berit Andersson,

Marie Bergström,

Lillemor Högselius,

Birgitta Lindén,

Göran Ringblom

Gunnar Sandström.

Årsmötet 2022 valde följande ledamöter:

Kaj Nordquist, ordförande (omval),

Urban Fernquist (nyval),

Lillemor Högselius (omval),

Birgitta Lindén (omval),

Pia Stenberg (nyval)

På årsmötet 2021 valdes följande ledamöter på 2 år:

Berit Andersson (omval),

 Marie Bergström (nyval),

Joakim Centervik (omval),

Martin Forstner (nyval),

Gunnar Sandström (omval).

Göran Ringblom valdes på 1 år i fyllnadsval.

Joakim Centervik valde att lämna sitt uppdrag i styrelsen efter 1 år i samband med årsmötet 2022.

Birgitta Lindén valde att lämna styrelsen i oktober 2022.

På det konstituerande styrelsemötet 2022 utsågs Marie Bergström till vice ordförande och Martin Forstner till kassaförvaltare.

Det konstituerande mötet utsåg också ett arbetsutskott bestående av Kaj Nordquist, Marie Bergström, Martin Forstner och Birgitta Lindén. Från och med oktober ingick Lillemor Högselius i arbetsutskottet istället för Birgitta Lindén. En femte plats i arbetsutskottet roterar bland övriga styrelseledamöter.

Styrelsen har under året haft 15 protokollförda sammanträden och arbetsutskottet 11 protokollförda sammanträden.

2.3 Höstmötet
Höstmötet hölls i Gotlandssalen lördagen den 12 november.

Antalet röstberättigade medlemmar fastställdes till 35 stycken.

Till mötesordförande valdes Per Karlström, ledamot i riksförbundets styrelse.

Höstmötet behandlade och fastställde verksamhetsplan och budget för 2023. Verksamhetsplan och budget behandlades i 3 utskott. Höstmötet utsåg även ett beredningsutskott för att behandla uttalanden. 4 uttalanden fanns förberedda och remitterades till utskottet.

2.3.1 Motioner

En motion hade inkommit: ”Trygg, säker och enkel IT-hantering”.

I motionen föreslogs att kansliets datorer och telefoner borde anslutas till riksförbundets IT-system vilket också redan skett. Höstmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

2.3.2 Uttalanden

4 uttalanden antogs:

1. ”Åldersdiskriminering i tilldelningen av ledsagartimmar – kommunens   riktlinjer ska följas”,

2. ”Hemtjänstpersonal behöver goda kunskaper i svenska”,

3. ”Dags att se över signalernas hörbarhet vid reglerade övergångsställen”, samt

4. ”Vi vill också komma till Medborgarhuset”.

2.4 Utbildningstillfällen för styrelse och personal    
Den 9-10 april anordnades en planeringshelg för styrelsen och personalen på Almåsa Havshotell.

Den 31 maj till 2 juni deltog Madeleine Fredriksson och Annica Stigson i riksförbundets fortbildning för kanslister/administratörer på Almåsa.

Den 19-21 augusti deltog Birgitta Lindén och Kaj Nordquist i riksförbundets fortbildning för arbetsledare på Almåsa.

Den 14-16 september deltog Håkan Thomsson i riksförbundets fortbildning för ombudsmän på Almåsa.

2.5 Revisorer
Till revisionsfirma valde årsmötet Grant Thornton, som fick i uppdrag att utse en auktoriserad revisor, Josefine Fors.

Till verksamhetsrevisorer valdes Katarina Tull, ordinarie, och Viviann Emanuelsson, ersättare.    

2.6 Arbetsgrupper  
En del av föreningens arbete bedrivs i arbetsgrupper. Gruppernas sammansättning per den 31 december 2022 var:

Intressepolitiska gruppen:

Urban Fernquist, styrelsen, sammankallande,

Berit Andersson, styrelsen,

Viviann Emanuelsson,

Carola Gioti,

Aini Hjerpe (har lämnat gruppen från och med 2023),

Lillemor Högselius, styrelsen,

Keity Löfgren Klynne,

Kaj Nordquist, styrelsen,

Gunnar Sandström, styrelsen,

Margareta Åsén Johansson,

Håkan Thomsson (kansliet).

Aktivitets/cafégruppen:

Birgitta Lindén, sammankallande,

Mikael Rasmark,

Pia Stenberg, styrelsen,

Pubgruppen:

Birgitta Lindén, sammankallande,

Sixten Berner,

Mikael Rasmark,

Pia Stenberg, styrelsen,

Hjalmar Ulfson.

Under hösten tillsattes en styrgrupp för vårt internationella utvecklingssamarbete med African Union of the Blind (AFUB).

AFUB-gruppen utgörs av Christian Fabien, Erika Hudson, Leif Jeppsson, Arvid Lindén, Hamaddah Mansour, Kaj Nordquist (styrelsen), Sara Shamloo Ekblad och Håkan Thomsson (kansliet).

En grupp arbetade inför de allmänna valen. Den bestod av Berit Andersson, Kaj Nordquist och Håkan Thomsson. Marie Bergström ingick ursprungligen i gruppen, men hon lämnade den i maj av hälsoskäl.

2.7 Samverkan med andra organisationer 
Vi samverkar med Funktionsrätt Stockholm (f-d Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation) samt DHR när det gäller t.ex. nomineringarna till stadens funktionshinderråd.

Vi samarbetar med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) när det gäller studieverksamheten.

Samverkan med andra organisationer stärker arbetet med våra frågor.

2.8 Kansli och personal
Under året har kansliet haft stor personalomsättning, bland annat på grund av pensionsavgångar. Sandra Lindquist, ombudsman på 100%, var först tjänstledig och sade sedan upp sig. Annika Lundin Jonsson, administratör på 75 procent, gick i pension under våren. Ulrika Solberg, administratör och arbetsbiträde på 75%, lämnade sin tjänst under våren. Elaine Kennedy jobbade tillfälligt under våren. Vi har anlitat Pere Schröder som extra arbetsbiträde vid behov fram till oktober.

Kansliet har nu följande personal:

·  Eva Hildursmark, ombudsman (studier mm), 100%

·  Madeleine Fredriksson, administratör (medlemsfrågor med mera) 100%

·  Annika Stigson, administratör (Gotlandssalen med mera) 100% från mars

·  Håkan Thomsson, ombudsman (intressepolitik med mera) 100% från april

·  Sandra Olofsson, administratör och arbetsbiträde på deltid från oktober.

Kaj Nordquist var arvoderad arbetsledare till och med den 31 mars. Birgitta Lindén övertog sedan arbetsledarrollen, och då hon lämnade styrelsen utsågs Lillemor Högselius till arbetsledare fr. o. m. 1 november.

För viss tillsyn av Gotlandssalen och vissa praktiska arbetsuppgifter på kansliet och i Gotlandssalen har vi anlitat bostadsstiftelsens fastighetsskötare Ivar Blomén.

När det gäller ekonomihanteringen har vi anlitat ekonomikonsulten Leif Eek. Vi köper tjänsten från hans företag.

2.9 Ledsagning under aktiviteter    
Vid behov anlitar vi olika företag som erbjuder ledsagarservice vid våra aktiviteter.


3 Intressepolitiskt påverkansarbete
Vårt intressepolitiska arbete har utgångspunkt i alla människors lika värde som konkretiseras i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar för att synskadade i Stockholms stad och Ekerö kommun ska kunna leva som andra. För att konkret arbeta med dessa frågor har vi en intressepolitisk ombudsman och en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp (IP-gruppen). IP-gruppen består av styrelseledamöter, FHR-representanter samt intresserade medlemmar.

De allmänna valen har stått i fokus för vårt intressepolitiska arbete under 2022. därutöver bevakar vi kontinuerligt frågor av intresse för synskadade i Stockholms stad och Ekerö kommun. Vi följer fortlöpande hur Stockholms stad arbetar med sitt program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inom alla politikområden. En viktig del av vårt påverkansarbete bedrivs genom våra representanter i nämndernas, bolagens och stadsdelarnas råd för funktionshinderfrågor.

3.1 Inför valet
Styrelsen fastställde en plan för valarbetet med tre huvudområden: Kommunens stöd i vardagen, kommunal information och kontakt samt gatumiljön i Stockholms stad. Under maj och juni genomfördes träffar med de nio partierna som då var representerade i Stockholms fullmäktige. Här togs de tre huvudområdena upp, och särskilt fokuserade vi på ledsagning, utvidgad utgivning av På tal om Stockholm samt framkomligheten på gatorna och möjlighet att angöra platser med färdtjänst.

Vi mötte ett parti i sänder. Träffarna ägde rum i Gotlandssalen i form av frukost- eller fikamöten. Följande politiker deltog:

• Onsdag 11 maj: Thomas Wihlman, Centerpartiet

• Onsdag 18 maj: Salar Rashid, Socialdemokraterna

• Torsdag 19 maj: Luis Lineo och Juliet Atto, Feministiskt Initiativ

• Måndag 23 maj: Martin Hansson och Lars Strömgren, Miljöpartiet

• Tisdag 24 maj: Alexandra Mattsson Åkerström och Robert Mjörnberg, Vänsterpartiet

• Torsdag 2 juni: Jan Jönsson och Marcus Wåhlberg, Liberalerna

• Onsdag 8 juni: Ewa-Marie Ås, Kristdemokraterna

• Torsdag 16 juni: Birgitta Thulin och Yvonne Fernell-Ingelström, Moderaterna

• Fredag 17 juni: Linnea Vinge och Emelie Wassermann, Sverigedemokraterna

I augusti genomfördes två kvällar med politikerutfrågningar, en med oppositionspartierna och en med den styrande majoriteten. Medlemmarna inbjöds att ställa frågor.

Tisdagen den 23 augusti leddes utfrågningen av Funktionsrätt Sveriges tidigare ordförande Lars Ohly. Medverkande politiker var Luis Lineo (FI), Arvid Vikman Rindevall (S), Emelie Wassermann (SD) och Robert Mjörnberg (V).

Tisdagen den 30 augusti leddes utfrågningen av SRF:s förbundsordförande Niklas Mattsson. Medverkande politiker var Thomas Wihlman (C), Ewa-Marie Ås (KD), Jan Jönsson (L), Yvonne Fernell-Ingelström (M) och Martin Hansson (MP).

3.2 Stöd och service
Synskadade ska få den ledsagning man har behov av. Stadens riktlinjer, senast antagna 2018, har i de flesta stadsdelarna fortfarande inte implementerats. Istället följs gammal, inarbetad praxis. Detta resulterar i att glappet mellan kommunfullmäktiges intentioner för ledsagningen och verkligheten kvarstår.

Oavsett om man blir beviljad sin ledsagning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL, så hävdar vi att de av fullmäktige fastlagda principerna att ledsagningen ska ge goda levnadsvillkor ska gälla. Detta är något vi fortsätter att driva.

Statistik om ledsagning för äldre presenterades under våren. Äldre har generellt färre timmar än personer i förvärvsåldern. Vi undersöker om det handlar om åldersdiskriminering.

Vårt krav om förlängd flexibel uttagsperiod för ledsagning till 6 månader har fortsatt gälla under 2022. Socialförvaltningen meddelade i slutet av sommaren 2019 att man har fastställt att lagrummet medger att synskadade och dövblinda har rätt till ledsagning för att kunna uträtta inköp och ärenden om den enskilde inte behöver annan hjälp än just ledsagning som beror på synskada. Denna ordning har fortsatt att gälla under 2022.

Vid föreningens torsdagscafé den 8 december medverkade Christina Dahlin. Hon arbetar som syn- och hörselinstruktör och gav information om detta viktiga kommunala stöd.

3.3 Information och kommunikation
Utgivningen av taltidningen På Tal om Stockholm minskades redan år 2019 från 44 till 35 nummer per år. Beslutet har fortsatt få stora konsekvenser för synskadade som har behov av tilläggsinformation. Det står fortfarande i stadens delaktighetsprogram att personer med funktionsnedsättning ska kunna få information på jämlika villkor med andra. Som det är nu lever inte Stockholms stad upp till detta. Vi har under året fortsatt att arbeta för att utgivningen ska återställas till 44 nummer per år. Detta arbete har resulterat i en ökad utgivning från år 2023 till 41 nummer.

Stadens projekt ”Modernisering av sociala system” har syftat till att stadens hemsida ska vara tillgänglig för brukare att kunna söka insatser via, och hitta information på. Från vår sida har det varit viktigt att tillse att man även i fortsättningen har möjlighet att komma i kontakt med stadens verksamheter per telefon.

3.4 Gatu- och trafikmiljö
Synskadades svårigheter med elsparkcyklar i gatumiljön har uppmärksammats av oss, och också av politiker, media och allmänhet. Den 1 september började en ny förordning att gälla som ger kommunerna ökade befogenheter kring krav på parkering och möjlighet till bortforsling av felparkerade elsparkcyklar. Efter att denna förordning trädde i kraft har vi sett en tydlig minskning av problemen.

Den 20 maj hade vi ett möte med elsparkcykelföretaget Bolt. Här diskuterades de framkomlighetsproblem som elsparkcyklarna utgör. Vi diskuterade också hörbarheten i trafiken, och Bolt berättade att de undersökte möjligheterna att införa ett varningsljud på elsparkcyklarna, liknande det som finns på nya elbilar. Dock har inget ytterligare hänt i denna fråga.

Dessutom ska nämnas ett årligt återkommande problem: Snöröjningen och halkbekämpningen för gående. Att detta behöver bli bättre diskuterades med samtliga partier vid mötena inför valet. Likaså lyfte vi sommargågatorna som orsakar en del framkomlighetsproblem, både för gående och när man ska komma till en adress med färdtjänst.

En särskild dialog har inletts med Stockholms stad angående att det behövs bättre möjligheter att ta sig med färdtjänst till och från det nyrenoverade Medborgarhuset på Södermalm. Dialogen kom till efter vårt uttalande från höstmötet i denna fråga. I december ledde vårt påverkansarbete till ett positivt besked om att problemet ska åtgärdas.

Föreningen lämnade den 11 maj ett remissvar på Stockholms stads reviderade framkomlighetsstrategi.

3.5 Övrigt intressepolitiskt arbete
3.5.1 Möte med Alexander Ojanne

Den 9 december hade vi ett möte med det nya socialborgarrådet Alexander Ojanne (S) och borgarrådssekreterare Alaa Idris. Här diskuterades framförallt ledsagning och ökad utgivning av På tal om Stockholm. Borgarrådet lovade en ökad utgivning under 2023.

3.5.2 Vita käppens dag

Vita käppens dag uppmärksammas runt om i världen den 15 oktober varje år. Från föreningens sida medverkade vi i ett inslag i P4 Radio Stockholm där problemet med otydliga taktila markeringar vid oreglerade övergångsställen uppmärksammades.

3.5.3 Digitala ansökningar

Digitalt utanförskap är tyvärr fortfarande ett stort problem bland synskadade. I december gjorde styrelsen en skrivelse till Synskadades Riksförbund, Synskadades Stiftelse och Iris Förvaltning AB, där vi protesterade mot att de i juni infört ett digitalt ansökningssystem för enskilda behövande synskadade utan att erbjuda hjälp för dem som inte själva klarar att använda systemet.

3.5.4 Översyn av funktionshinderråden

Stockholms stad har gjort en översyn av funktionshinderråden, vilken kom ut på remiss efter sommaren. Vårt remissvar diskuterades på ett särskilt möte med IP-gruppen och ledamöterna i funktionshinderråden den 13 september. Vi ställde oss kritiska till en del av förslagen, framförallt att minska antalet råd i stadsdelarna. Vårt remissvar insändes till kommunen den 28 september. Tyvärr beaktades inte vårt remissvar i någon större utsträckning när fullmäktige behandlade frågan. Nyordningen genomförs från och med år 2023. Positivt är dock att en utvärdering av de nya formerna ska ske efter två år.

3.5.5 Representation i funktionshinderråden

Under 2022 har föreningen haft företrädare i funktionshinderråden enligt följande:

Bromma: Magnus Lindmark

Enskede-Årsta-Vantör: Anne Mondotter

Farsta: Lena Nisula Wester

Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö: Margareta Åsén Johansson

Norrmalm: Monicka Zachari

Rinkeby-Kista: Göran Gustafson

Södermalm: Carola Gioti

Östermalm: Lena Rösell

Arbetsmarknadsnämnden: Sirkka Husso

Bostadsbolagen och Fastighetsnämnden: Stefan Mattsson

Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena: Boris Samuelsson

Kommunstyrelsen: Viviann Emanuelsson (ordinarie), Kaj Nordquist (ersättare)

Kulturnämnden: Sara Shamloo Ekblad

Kyrkogårdsnämnden: Lillemor Högselius

Social-, Äldre- och Överförmyndarnämnderna: Gunnar Sandström

Stadsbyggnads- och Exploateringsnämnderna: Stefan Mattsson

Stockholm Business Region: Gunnar Häger

Trafiknämnden: Marie-Louise Wahlberg

Utbildningsnämnden: Carola Gioti

Värme, vatten, hamn och Stokab: Lars G Andersson

I december påbörjades arbetet att utse representanter till funktionshinderråden 2023-2026. Ett nomineringsutskott bestående av Funktionsrätt Stockholm, DHR Stockholm och SRF Stockholms stad har bildats. Här representeras vi av Kaj Nordquist, ordinarie, och Håkan Thomsson, ersättare.


4 Information

4.1 Hemsida och sociala medier
Föreningens hemsida har adress www.srf.nu/stockholm och ligger under riksförbundets domän. Hemsidan är en viktig informationskanal och riktar sig både till medlemmar och allmänhet.

På hemsidan finns information om föreningen, aktiviteter, studieprogram och vad som för övrigt kan vara på gång.

Föreningen har ett Facebook-konto, där aktuell information om vad som händer i föreningen läggs ut. Under 2022 öppnades även ett Twitterkonto.

4.2 Brokiga Blad
Brokiga Blad är föreningens medlemstidning som utkommit med fyra nummer under 2022. Tidningen produceras i punktskrift, inläst form, storstil och elektroniskt. I Brokiga Blad finns föreningens studieprogram, annonser om aktiviteter, artiklar med mera. Redaktör för de två första numren var Pere Schröder. För nr 3 delade Pere Schröder och Håkan Thomsson redaktörskapet, och från nr 4 är Håkan Thomsson redaktör. Ansvarig utgivare har varit Kaj Nordquist.

Vid årets slut var upplagan 52 ex på punktskrift, 143 inlästa ex, 374 ex på storstil och ca 400 prenumeranter fick tidningen via e-post.

Den elektroniska upplagan har ökat sedan föregående år medan storstilsupplagan och den inlästa upplagan har minskat. Upplagan i punktskrift är i stort sett konstant. Brokiga Blad finns även på hemsidan och kan laddas ner därifrån.

4.3 E-postutskick
De prenumeranter som har e-post som sitt förstahandsval som medium får e-postutskick om olika aktiviteter i föreningen. För att inte de medlemmar som har ett annat medium som förstahandsval ska missa denna information, så finns dessa e-postutskick som annonser i taltidningarna På tal om Stockholm och Läns och Riksnytt.

4.4 Aktivitetstelefon
Under hösten beslutades att föreningen ska ha en telefonsvarare där medlemmarna får aktuell information om kommande aktiviteter.


5 Medlemsverksamhet

5.1 Medlemsantal
Vid årsskiftet 2021/2022 hade föreningen 873 medlemmar, en ökning med 24 medlemmar. 802 är synskadade, en ökning med 24 medlemmar. Det fanns 18 röstberättigade vårdnadshavare och 52 stödjande, en uppgång med 10 medlemmar.

När föreningen nybildades hösten 1977 hade vi ca 900 medlemmar. I följande tabell anges medlemsantalet den 31 december de senaste åren samt förändringar under året.

Medlemsantal 31/12: Ändring inom parentes.

2017 855 (+13) 

2018 837 (-18)

2019 863 (+26)

2020 849 (-14)

2021 873 (+24)

2022 875 (+2)

47 medlemmar är under 32 år, varav 15 medlemmar under 18 år. Det är en minskning med 3 personer under 32 år.

261 medlemmar är mellan 32 och 65 år, vilket innebär en minskning med 17 personer.

493 medlemmar är över 65 år, varav 6 medlemmar är över 100 år.

Det är 572 kvinnor och 303 män som är medlemmar, både synskadade och stödjande, samt 1 juridisk person.

Under året har 31 medlemmar avlidit och vi har fått 93 nya medlemmar.

5.2 Mottagande av nya medlemmar
Nya medlemmar har bjudits in till en lunch under hösten, då de även fick information om föreningens verksamhet och möjlighet att träffa styrelseledamöter, anställda på kansliet och andra medlemmar. Inbjudan gällde även en anhörig eller vän. Denna aktivitet var mycket uppskattad och lockade 12 nya medlemmar.

5.3 Gotlandssalen
Den interna uthyrningen (närstående föreningar och medlemmar samt cirkelverksamhet) ökade med dryga 40 000 kr medan den externa uthyrningen minskade med knappt 15 000 kr.

Extern uthyrning 90 100 kr

Intern uthyrning 170 880 kr

5.4 Aktiviteter
5.4.1 Torsdagscaféer

De populära torsdagscaféerna har anordnats även under 2022.

Vid 3 tillfällen under våren och 4 tillfällen under hösten har medlem­marna bjudits in till torsdagscafé med olika aktuella teman. Vid 2 tillfällen bjöds deltagare och cirkelledare in för att berätta om sin verksamhet, sömnadscirkeln och lyrikcirkeln. Musikunderhållning, föredrag om arkeologi och luciacafé har varit andra teman. Caféverksamheten har blivit mycket uppskattad och kommer att fortsätta även 2023.

5.4.2 Medlemspubar

Under hösten har 4 medlemspubar anordnats. Teman har bland annat varit föreläsning om öl, öppen scen samt julpub.

5.4.3 Temakvällar

I augusti anordnades 2 debattkvällar med inbjudna politiker inför valet där medlemmarna fick möjlighet att komma med inlägg och ställa frågor.

I september anordnades en informationskväll om vårt solidaritetsarbete i Afrika.

5.4.4 Återkommande aktiviteter

Sittgymnastik och simning har anordnats under både vår- och höstterminen. Under hösten anordnades simning i 2 grupper, dagtid och kvällstid.

5.5 Kretsverksamhet
Den tidigare modellen med indelning i 5 kretsar har under året tagits bort helt. Föreningens aktiviteter anordnas centralt i Gotlandssalen, även om inget hindrar att aktiviteter anordnas i andra delar av staden om intresse finns. Den sista kretsaktiviteten genomfördes under våren i Söderkretsens regi, en medlemsträff med musikunderhållning.

5.6 Funktionärshelg
Den 29-30 oktober genomfördes en mycket uppskattad funktionärshelg på Almåsa Havshotell. Temat var hur vi på bästa sätt kan driva frågor som är viktiga för föreningens medlemmar. På funktionärshelgen deltog 23 funktionärer.

 
6 Studier

6.1 Om cirklarna
Vår cirkelverksamhet genomförs i samarbete med ABF Stockholm. Nya cirklar 2022 var ljudredigering, spanska för nybörjare, sömnad för nybörjare, mindfulness samt folksång i kör.

Alla våra hantverkscirklar, korgflätning, stickning och sömnad, är mycket populära och genomförs såväl dag- som kvällstid. Andra teman för cirklar har varit engelsk konversation, matlagning, svensk schlager, lymfmassage, lyrik samt korsordslösning.

Många av cirklarna är mycket populära och har pågått under ett antal terminer. De nya cirklarna lockade många medlemmar som tidigare inte engagerat sig i föreningens aktiviteter

6.2 Cirkelverksamheten i siffror
SRF Stockholms Stads studiecirklar, antal timmar och deltagare:

(En timme är lika med en studietimme, dvs 45 minuter.)

Vårterminen

Engelsk konversation, 24, 7

Korgflätning dagtid, 48, 9

Korgflätning kvällstid, 48, 9

Korsord, 30, 5

Ljudredigering, 12, 7

Lymfmassage, 12, 7

Lyrik, 15, 4

Matlagning, 24, 6

Spanska för nybörjare, 15, 7

Stickning dagtid, 30, 6

Stickning kvällstid, 21, 7

Svensk schlager, 12, 7

Sömnad för nybörjare, 15, 4

Sömnad, 40, 5

Höstterminen

Engelsk konversation, 30, 9

Folksång i kör, 12, 8

Korgflätning dagtid, 48, 6

Korgflätning kvällstid, 48, 6

Lyrik, 15, 6

Mindfulness, 30, 10

Spanska för nybörjare, 30, 8

Stickning dagtid, 30, 8

Stickning kvällstid, 24, 12

Sömnad dagtid, 30, 5

Sömnad kvällstid, 30, 4

Antal cirklar: 25

Antal timmar: 673

Antal deltagare: 172

7 Internationellt

Solidaritet och rättigheter har i hela vår historia varit vägledande för vårt arbete. Vi har möjlighet och förmåga att dela med oss till människor i andra delar av världen som i väsentliga avseenden har det mycket sämre än vi, men som vi också har mycket gemensamt med.

SRF Stockholms stad i samverkan med Synskadades Riksförbund bedriver ett projekt tillsammans med den afrikanska synskadeunionen AFUB (African Union of the Blind). AFUB är en samarbetsorganisation för nationella synskadeorganisationer i Afrika. Vårt internationella utvecklingssamarbete bedrivs inom ramen för MyRight som samordnar den svenska funktionshinderrörelsens partnerskapsarbete.

Projektets syfte är att stödja AFUB och utbilda och stödja nationella organisationer att på ett konkret sätt kunna använda FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 i organisationernas påverkansarbete. Det innebär att synskadade i organisationerna utbildas, för att de i sin tur ska kunna genomföra påverkan av beslutsfattare.

De senaste åren har vi särskilt stöttat synskadeorganisationerna i Ghana och Namibia. Detta stöd utvärderades vid en konferens i Sydafrika i oktober där Annika Örnstedt från SRF deltog. Vi ansöker nu hos MyRight för att projektet ska gå vidare i Botswana, Etiopien och Gambia med start 2023.

För att stärka medlemsengagemanget för vårt internationella arbete ordnades en temakväll med Annika Örnstedt, som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete på Synskadades Riksförbund. Temakvällen ägde rum den 20 september och de flesta av deltagarna anmälde intresse att aktivt följa projektet. Styrelsen tillsatte därefter en styrgrupp som ska medverka i arbetet framöver.


8 Ekonomi

RESULTATRÄKNING
(tkr=tusentals kronor)

VERKSAMHETSINTÄKTER   tkr
2022
2021     

Medlemsavgifter 
 + 213 
 + 218

Deltagaravgifter 
 + 52 
 + 38

Försäljning 
 + 40
 + 5

Gotlandssalen   
+ 505
+ 227

Kommunala bidrag   
+ 1 440
+ 1 440

Bidrag för personal,
+ 769
+ 902

Övriga bidrag
+ 42
+ 80

Donationer och gåvor   
+76
+ 0

Övriga verksamhetsintäkter   
+ 56
+ 32

S:A VERKSAMHETSINTÄKTER 
+ 3 193
+ 2 942

VERKSAMHETSKOSTNADER

Aktivitetskostnader 
- 250
- 199

Lokalkostnader 
 - 843 
 - 687

Förbrukningsinventarier
- 83 
- 4

Förbrukning och maskiner 
- 225
- 184

Information
 - 54 
 - 40

Kontorsmaterial, IT, post     
- 105 
- 91

Organisationskostnader   
- 87 
- 73

Köpta tjänster/Inhyrd personal   
- 561 
- 597

Ledsagningstjänster   
- 121 
- 71

Funktionärs/personalutbildning   
- 94 
- 5

Personalkostnader,   
- 2 166
- 1 997

Avskrivningar,  
 - 13 
 - 8

Övriga verksamhetskostnader
-10 
-97 
                                                                                                               
S:A VERKSAMHETSKOSTNADER   
- 4 612 
- 4 053

Verksamhetsresultat   
- 1 419   
- 1 111

Finansiella poster

Utdelningar     
+ 1 054
+ 1 434

Reavinster/förluster   
-2 286
+ 952

Ränteintäkter   
+ 2   
 -

Övr finansiella kostnader   
- 157 
+ 0

SUMMA FINANSIELLA POSTER 
- 1 387 
+2 386

Resultat efter finansiella poster   
- 2 806   
+1 275

                                                                             2022                                                                            
2021
tkr       

Bokslutsdispositioner,

Avsättningar:

Lillemor Sandbergs donation   
-                                                                                   
0

Summa avsättningar                                                                                   
-                                                                                 
- 0

Ianspråktagna medel:

Lisa Blockers donation ungdomsverksamhet                                                                                    -                                                                                  
+

Nils Erikssons gåva ungdomsverksamhet                  
+ 0                                                                              
+0

Johan och Anna Fahléns minnesfond barn/ungd       
+ 0                                                                              
+0

Maja-Lisa Rehnströms donation för vård                    
+ 115                                                                       
+ 59

Gudrun Hammars fond semesterhem                        
+ 0                                                                             
+ 0

Edvin Ericsons gåva SV-träffar 
- 0                                                                             
+ 0

Bidrag Dalheimers fond upp/utrustning G-salen         
+ 0                                                                             
+ 0

Summa ianspråktagna medel:                                   
+ 115                                                                       
+ 59


SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER                     
+ 115                                                                       
+ 59


ÅRETS RESULTAT                                           
-2 691           
+1 334

Förslag till vinst/förlustdisposition

Avsätts till Föreningsfonden                                        
- 0                                                                                
0

Ianspråktages ur M och J Saxons donation                 -0                                                                             
+ 0

Balanserat resultat till ny räkning                              
-2 691                                                                   
+ 1334

BALANSRÄKNING

2022-12-31                                                              
2021-12-31
tkr      

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, not 2                                                                                 40                                                                                  
0

Summa materiella anläggningstillgångar                                                            40                                                                                              
0

 

Finansiella anläggningstillgångar, not 3

Aktieandelar Kungshallen Bingokonsult                                                                                   9                                                                                  
9

Aktier, depå                                                             
11 579                                                                   
12 840

Räntebärande placeringar, depå                                
1 945                                                                     
4 608

Summa finansiella anläggningstillgångar            
13 533                                                                   
17 457

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           
13 573          
17 457


OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar                                                                               164                                                                              
177

Förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter, not 4                                                                               230                                                                              
121

Summa kortfristiga fordringar                                                                               394                                                                              
298

Kortfristiga placeringar, not 3

SHB Lux korträntefond Mega                                                                                   0                                                                                  
0

Nordea Sekurafond                                                                                   0                                                                                  
0

Summa kortfristiga placeringar                                                                            0                                                                                  
0

Kassa och bank

Kassa och bank                                                         
1 636                                                                        
702

Summa kassa och bank                                          
1 636                                                                        
702

S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                    
2 030         
1 000

SUMMA TILLGÅNGAR                                      
15 603             
18 457

EGET KAPITAL OCH SKULDER               
2022-12-31   
2021-12-31
tkr

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Alvar och Frida Bloms fond                                      
3 780       
3 780

Summa bundet eget kapital                                      
3 780       
3 780

Fritt eget kapital

Fria donationsmedel                                                
3 640       
7 687

Ändamålsbestämda medel                                       
3 995       
4 111

Balanserat resultat                                                           
0           
0

Årets resultat                                                            
2 691      
1 334

Summa fritt eget kapital                                         
10 326     
13 132

SUMMA EGET KAPITAL                                       
14 106      
16 912

Kortfristiga skulder

Avsättning upp/utrustning Gotlandssalen                                                                                   0                                                                                  
0

Leverantörsskulder                                                                               246                                                                              
251

Övriga skulder                                                                               319                                                                              
389

Upplupna kostnader och

 förutbetalda intäkter,                                                                               932                                                                              
905

Summa kortfristiga skulder                                   
1 497         
1 545

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER             
15 603        
18 457

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper

Föreningens redovisning överensstämmer med etablerade redovisnings- och värderingsprinciper och följer bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden.

Följande värderings- och redovisningsprinciper har tillämpats i årsbokslutet:

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas livslängd.

Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:

Datorer                     33%

Inventarier                20%

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta

Not 3

Föreningens förvaltade kapital per den 31 december 2022

Kapitalförvaltningen sköts av Söderberg & Partner. De har ett diskretionärt uppdrag, vilket innebär att de har mandat att göra affärer inom de riktlinjer som finns. I föreningens stadgar anges att riktlinjerna för förvaltningen ska vara långsiktighet och låg risk i placeringarna.

Under året införde S&P nya avtal för placeringsriktlinjer. Styrelsen valde då placering i etisk portfölj med en risknivå som innebär 50 % räntebärande, 35 % svenska aktier/aktiefonder och 15 % globala aktiefonder.

Det bokförda värdet är lika med anskaffningsvärdet. Vid årets början låg marknadsvärdet 1 067 tkr över det bokförda värdet. Efter årets handel med vinstframtagningar under året understiger marknadsvärdet vid årets slut det bokförda värdet med 362 tkr. Under året har 1 600tkr uttag gjorts ur depån, utdelningar och reavinster har återinvesterats.

Vid omplaceringar i depån har försäljningar givit ett totalt resultat på - 2 286tkr (+952 tkr). Årets utdelningar gav 1 054 tkr (1 435 tkr). Jämförelsebelopp 2021 inom parentes.

                             
                                         2022-12-31                               2021-12-31

Värden i tkr                Bokfört  Marknads                Bokfört  Marknads

 

Svenska aktier:            11 579       11 284                   6 875        7 225

Utländska aktier:                   -                 -                   5 965       6 701

Summa aktier:             11 579       11 284                 12 840      13 927

 

Sv räntebärande:           1 945         1 878                   4 608       4 588

Utl räntebärande:                  -                 -                       0                0

Summa räntebärande:   1 945         1 878                   4 608      4 588

Totalt                          13 524        13 162              17 448        18 515

 

Likvida medel depå:                        1 009                                          45

 

Innehavet i Kungshallen Bingokonsult gav en utdelning på 19 tkr.

9              Avslutning
 

Låt oss avslutningsvis upprepa att våra ambitioner är att engagera många medlemmar, genomföra caféverksamhet, pubkvällar och luncher för nya medlemmar. Vi vill se till att synskadade i Stockholm kommer att träffas, umgås och arbeta tillsammans.

Efter att pandemin nu släppt greppet om Stockholm kan alla delar av vår verksamhet åter fungera, och vi ska följa upp förhoppningarna från valåret Allra sist vill styrelsen framföra ett varmt tack till alla som genom sina insatser bidrar till föreningens arbete.

Vi vill tacka alla medlemmar som deltar och stöder verksamheten, och rikta ett tack till vår anställda personal, som möjliggör stora delar av verksamheten

Likaså vill vi varmt tacka Stockholms stad som ger föreningen ekonomiskt stöd och de privatpersoner som ger bidrag och donationer till föreningen.

I år vill vi rikta ett särskilt tack till den generösa person som lämnat ett bidrag för att finansiera sociala medlemsaktiviteter i föreningen.

(Underskrifter finns på sidan 26 i pdf-versionen.)