SRF Stockholms stad

Org.nr: 802008-2700


Protokoll fört vid Synskadades Riksförbund Stockholms Stads årsmöte

Datum:     Torsdag 16 mars 2023

Plats:       Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm

Tid:           kl. 18-21

Närvarande:            

Se bilaga 1, ”Röstlängd och övriga närvarande”.

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Kaj Nordquist hälsar alla varmt välkomna till årsmötet 2023.

Kaj Nordquist konstaterar att föreningen fyller 110 år 2023. I sitt inledningstal berättar han om föreningens historia och betydelse för synskadade genom åren.

Han understryker sedan vikten av att träffa andra synskadade och dela erfarenheter. Han är stolt över att föreningens påverkansarbete har lett fram till att den kommunala taltidningen På Tal Om Stockholm kommer ut med 44 nummer i år, vilket är en ökning med 13 nummer jämfört med 2022.

Kaj Nordquist förklarar därefter 2023 års årsmöte öppnat.


§ 2 Upprättande av röstlängd, bilaga 1

Sandra Olofsson ropar upp dem som registrerats som röstberättigade, samt övriga närvarande, totalt 35 röstberättigade medlemmar.

Beslut:

Att fastställa röstlängden till 35 röstberättigade.


§ 3 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Kaj Nordquist meddelar att kallelse till årsmötet ska ske senast 31 januari. Han meddelar att kallelsen var med i januari månads medlemsbrev "Brokiga blad" samt att den gått ut via taltidningarna, e-postutskick samt publicerats på hemsidan.

Beslut:

Att anse årsmötet utlyst i behörig ordning.

§ 4 Val av mötesfunktionärer och meddelande om protokollförare

a) Mötesledare

Styrelsen föreslår Arvid Wikman, (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden samt kommunstyrelsens funktionshinderråd.

Beslut:

Att välja Arvid Wikman till mötesledare.

b) Två protokolljusterare

Beslut:

Att välja Katarina Tull och Viviann Emanuelsson att justera årsmötesprotokollet.

c) Rösträknare

Beslut:

Att välja Annica Stigson och Håkan Thomsson, båda från kansliet, till rösträknare.

d) Val av beredningsutskott

Beslut:

Att välja Rakel Eriksson, Viviann Emanuelsson och Urban Fernquist till beredningsutskott samt Håkan Thomsson, kansliet, som sekreterare.

e) Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Kaj Nordquist anmäler att styrelsen har utsett Eva Hildursmark till att föra protokoll över dagens förhandlingar.


§ 5 Fastställande av dagordning, bilaga 2

Beslut:

Att godkänna förslaget till dagordning enligt följande:

1              Mötets öppnande

2              Upprättande av röstlängd

3              Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

4              Val av mötesfunktionärer och meddelande om protokollförare

   a)          Mötesledare

   b)          Två protokolljusterare

   c)           Rösträknare

   d)          Val av beredningsutskott

   e)          Anmälan om styrelsens val av protokollförare

5              Fastställande av dagordning

6              Fastställande av arbetsordning och tidplan

7              Behandling av verksamhetsberättelse för 2022

8              Revisorernas berättelse

   a)          Auktoriserade revisorns berättelse

   b)          Verksamhetsrevisorernas rapport 2022

9              Balans- och resultaträkning för 2022

   a)          Fastställande av balans- och resultaträkning

   b)          Fastställande av vinst/förlustdisposition

10            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022

11             Förslag till medlemsavgift för 2024

12            Val av ordförande på ett år

13            Val av fyra styrelseledamöter på två år

14            Val av 1 ledamot i fyllnadsval på 1 år

15            Val av revisorer

   a)          Anmälan av revisionsbyrå

   b)          Val av en verksamhetsrevisor och en ersättare på ett år

16            Val av ombud och ersättare till distriktets representantskapsmöte 2023

17            Val av valberedning

18            Förslag till stadgeändringar

19            Förslag från styrelsen

20            Motioner

21            Antagande av uttalanden

22            Övriga ärenden som årsmötet beslutat behandla

23            Avslutning


§ 6 Fastställande av arbetsordning och tidplan, bilaga 2

Beslut:

Att fastställa förslaget till arbetsordning och tidplan.


Här tar mötesledaren Arvid Wikman över ordförandeklubban.


Sandra Olofsson läser upp 3 förslag till uttalanden:

"Även våra kostnader ökar", där föreningen önskar ökat föreningsbidrag som kompensation för de stora kostnadsökningarna,

"Tänk på färdtjänstanvändare i stadsrummet", där föreningen kräver Att stadsrummet planeras så att färdtjänst kan nå alla adresser, samt,

"Synskadade behöver digitala fixartjänster", där föreningen önskar - Att ingen nedre åldersgräns ska finnas för synskadade i Stockholms stads digitala fixartjänst samt Att alla stadsdelar ska ha digital fixartjänst.

Beslut:

Att hänskjuta förslagen till beredningsutskottet.


§ 7 Behandling av verksamhetsberättelse för 2022, bilaga 3

Mötesledaren läser upp rubrik för rubrik i verksamhetsberättelsen och lämnar ordet fritt i samband med varje rubrik.

Flera frågor och förtydliganden görs.

2.1 Årsmöte: Sirkka Husso undrar om uttalandena från års- respektive höstmötet har gett några resultat. Urban Fernquist svarar att flera stadsdelar, när det gäller uttalandet om bättre språkkunskaper inom hemtjänsten, hänvisar till att man redan har fokus på frågan genom att utbilda hemtjänstpersonalen.

Uttalandet om ledsagning har bidragit till att staden nu ska göra en genomlysning av bedömningsförfarandet.

När det gäller uttalandet om diskriminering mot äldre har det visat sig att det inte går att göra strukturella anmälningar, utan detta måste göras på individnivå.

Föreningen har nått framgång när det handlar om uttalandet om framkomlighet för färdtjänstfordon vid Medborgarhuset genom ett löfte att problemet ska åtgärdas.

2.3 Höstmöte: Barbro Lindell undrar om någon utbildning för vårdpersonal i synskadekunskap har genomförts, vilket var ett löfte från höstmötet 2021. Kaj Nordquist svarar att så inte är fallet. Marie bergström svarar att detta i grunden är en fråga för distriktet SRF Stockholm Gotland, men att Stockholmsföreningen bör vara med och driva frågan. Katarina Tull påpekar att viss sjukvård bedrivs i kommunens regi och att dessa utbildningsinsatser därför även är en fråga för Stockholmsföreningen.

3.2 Stöd och service: Göran Ringblom undrar hur föreningens arbete vad gäller olikheter mellan stadsdelarna i bedömningen av ledsagningsinsatser har avancerat. Kaj Nordquist svarar att frågan har tagits upp med socialborgarrådet samt att kommunen kommer att ta fram nya riktlinjer under året.

3.5.3 Digitala ansökningar: Vi har fått ett positivt svar från Iris Förvaltning när det gäller de påtalade problemen med att få hjälp med ansökningar om bidrag. Svaret går ut på att de som behöver det nu kommer att få hjälp att ansöka.

Beslut:

Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2022 och lägga den till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse, bilaga 4

a) Auktoriserade revisorns berättelse

Leif Eek läser upp delar av revisionsberättelsen från Josefine Fors från Grant Thornton, där uttalanden till årsmötet görs. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslut:

Att lägga den auktoriserade revisorns berättelse till handlingarna.

b) Verksamhetsrevisorernas rapport 2022

Verksamhetsrevisor Katarina Tull och ersättaren Viviann Emanuelsson har lämnat en skriftlig rapport där de tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut:

Att lägga verksamhetsrevisorernas rapport till handlingarna.


§ 9 Balans- och resultaträkning för 2022, bilaga 3

a) Fastställande av balans- och resultaträkning

Bokslutet gicks igenom i samband med verksamhetsberättelsens textdelar. Konstateras att det finns flera orsaker till det negativa resultatet, bland annat stora nedgångar på börsen samt ökade personalkostnader.

Årets verksamhetsintäkter var +3 192tkr (2021: +2 942 tkr).

Årets verksamhetskostnader var -4 768tkr (2021: -4 053 tkr).

Vårt negativa verksamhetsresultat var under året -1 576tkr (2021: -1 111 tkr)

Årets finansiella resultat var -1 592tkr (2021: +2 386 tkr).

Resultatet före vinstdispositioner var -3 168tkr - (2021: +1 275 tkr).

Under 2022 disponerades 115tkr (2021: +59 tkr) i bokslutsdispositioner. Detta sammantaget ger ett resultat 2022 på -3 052tkr (2021: +1 334 tkr).

Balansomslutningen var 13 211tkr (2021: 18 457 tkr).

Beslut:

Att godkänna resultaträkningen och fastställa balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

b) Fastställande av vinst/förlustdisposition

Beslut:

Årets resultat balanseras i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022

Beslut:

Att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Här ajourneras årsmötet för paus och arbete i beredningsutskottet.

Efter pausen justeras röstlängden till 34 röstberättigade medlemmar.

§ 11 Förslag till medlemsavgift för 2024, bilaga 2

Styrelsen föreslår följande medlemsavgifter:

    - Synskadade medlemmar 0-31 år: 100 kr

    - Synskadade medlemmar 32 år och uppåt: 250 kr

    - Röstberättigade föräldrar till barn under 18 år: 250 kr

    - Stödjande medlemmar betalar full avgift, alltså 250 kr.

Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.

I samband med denna punkt uppkommer en diskussion om årets medlemsavgifter. Många har inte fått sina inbetalningskort. Kaj Nordquist svarar att denna hantering numera sköts av riksförbundet och han hoppas att de snarast löser problemet.

Beslut:

Att medlemsavgiften för 2024 fastställs enligt styrelsens förslag.

§ 12-17 Val, bilaga 2

Valberedningen har bestått av Katarina Tull, sammankallande, Carola Gioti och Joakim Centervik.

§ 12 Val av ordförande på ett år

Valberedningens förslag: Kaj Nordquist (omval).

Beslut:

Att välja Kaj Nordquist till ordförande på ett år.

§ 13 Val av fyra styrelseledamöter på två år

Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandattid i styrelsen:

Lillemor Högselius, Urban Fernquist och Pia Stenberg.

Birgitta Lindén lämnade sitt styrelseuppdrag i november 2022.

Valberedningen föreslår följande ledamöter

Carina Andersson, nyval

Marie Bergström, omval

Carola Gioti, nyval

Mattias Lundberg, nyval

Inga övriga nomineringar hade inkommit efter att valberedningen lämnat sitt förslag.

Beslut:

Att välja Carina Andersson, Carola Gioti, Mattias Lundberg och Marie Bergström till styrelseledamöter på 2 år.

§ 14 Val av 1 styrelseledamot i fyllnadsval på 1 år

Valberedningens förslag: Gunnar Sandström

Beslut:

Att välja Gunnar Sandström till styrelseledamot på 1 år i fyllnadsval.

 § 15 Val av revisorer

a) Anmälan av revisionsbyrå

Anmäls att föreningen hittills har anlitat revisionsbyrån Grant Thornton som inom sig utser en auktoriserad revisor.

Leif Eek meddelar att denna firma inte längre kommer att arbeta med ideella organisationer. Grand Thornton har i stället rekommenderat firman Moore Allegretto. Enligt Kaj Nordquist finns det ingenting som talar emot att anlita denna firma. Styrelsens förslag är att årsmötet utser Anders Karlén, Moore Allegretto, till auktoriserad revisor.

Beslut:

Att utse Anders Karlén, Moore Allegretto, till auktoriserad revisor för 2023.

b) Val av en verksamhetsrevisor och en ersättare på ett år

Valberedningens förslag till verksamhetsrevisorer: Katarina Tull, ordinarie (omval), och Viviann Emanuelsson, ersättare (omval).

Beslut:

Att välja Katarina Tull till ordinarie verksamhetsrevisor på ett år, samt

Att välja Viviann Emanuelsson till ersättare på ett år.


§ 16 Val av ombud och ersättare till distriktets representantskapsmöte 2023

Representantskapsmötet äger rum den 22 april. SRF Stockholms stad har 17 ombudsplatser.

Valberedningen har lämnat ett förslag på 14 ombud och ber årsmötet välja 3 ordinarie ombud samt 5 ersättare. Urban Fernquist tackar nej till uppdraget och årsmötet ombeds därför välja 4 ordinarie ombud.  

Veronica Hanell, Stig Berner, Bewar Ravand och Anders Hanell föreslås. Birgitta Lindén föreslås som ersättare.

Beslut:

Att välja följande ordinarie ombud utan inbördes ordning:

Mattias Lundberg, Carin Söderlund, Gunnar Sandström, Carina Andersson, Joakim Centervik, Vivi-Ann Emanuelsson, Göran Ringblom, Kaj Nordquist, Keity Löfgren Klynne, Berit Andersson, Carola Gioti, Katarina Tull, Marie Bergström, Veronica Hanell, Anders Hanell, Stig Berner och Bewar Ravand,

Att välja Birgitta Lindén till ersättare samt

Att ge styrelsen i uppdrag att hitta fler ersättare.

§ 17 Val av valberedning

Beredningsutskottet föreslår Joakim Centervik, Birgitta Lindén och Viviann Emanuelsson till valberedning på ett år.

Beslut:

Att välja Joakim Centervik, Viviann Emanuelsson och Birgitta Lindén till valberedning på 1 år, samt

Att välja Joakim Centervik till sammankallande.


§ 18 Förslag till stadgeändringar, bilaga 2

Stadgarnas § 7: Styrelsen föreslår att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före års- respektive höstmöte.

stadgarnas § 8: Vidare föreslår styrelsen att det i stadgarna bör tydliggöras att det konstituerande mötet kan ske någon eller några dagar efter årsmötet.

Det ger möjlighet för styrelsen att prata ihop sig och ger nya ledamöter bättre förutsättningar att delta aktivt.

Mötesledaren frågar om det är mötets mening att fastställa dessa stadgeändringar.

Beslut:

Att fastställa stadgeändringarna i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19 Styrelsens förslag, bilaga 2

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden till ordförande och kassaförvaltare, dvs 10 tkr/månad till ordförande och 5 tkr/månad till kassaförvaltare, samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Orsaken till att just kassaförvaltares och ordförandes arvode ska behållas är att dessa uppdrag innebär större ansvar och tidsåtgång än ett vanligt styrelseuppdrag. Många timmar går till ekonomiska frågor, bankkontakter samt nära samarbete med föreningens ekonomiska förvaltare. Ordförande har ytterligare ansvar mot både medlemmarna och allmänheten.

Margareta Åsén-Johansson frågar hur styrelsen resonerar när det gäller arbetsledarens arvode. Kaj Nordquist svarar att styrelsen tillsvidare behåller nuvarande arvode.

Beslut:

Att arvode till ordförande och kassaförvaltare utgår med 10 000 respektive 5000 kronor, samt

Att inget arvode utgår till övriga styrelseledamöter.

§ 20 Motioner, bilaga 2

En motion har inkommit: "Stadgeändring gällande antal styrelseledamöter".

Motionären, Martin Forstner, föreslår att antalet styrelseledamöter minskas stegvis från 9 till 7 ordinarie samt att 1 eller 2 suppleanter ska utses.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Styrelsen ser utvecklingsmöjligheter i arbetet genom att genomföra en introduktion för nya styrelseledamöter. Vidare anser man att det krävs många personer för att leda föreningens omfattande verksamhet.

Motionären motiverar sitt förslag med att det blir smidigare hanteringsmässigt samt att det blir lättare för nya ledamöter om de har en post som suppleant och inte behöver ha så betungande uppgifter redan från början.

Marie Bergström, styrelseledamot, valde att inte skriva under motionen på grund av sitt styrelseuppdrag, men håller ändå med motionären. Hon tror att chansen att få med yngre ledamöter ökar om de från början kan väljas in som suppleanter. Rakel Eriksson håller med styrelsen. Hon anser att det är lättare att komma in i arbetet om man väljs in som ordinarie redan från början. Urban Fernquist påpekar att det finns ett alternativ till ersättarplatser, nämligen ett kontinuerligt fortbildningsprogram.

Sträck i debatten har begärts.

Beslut:

Att dra sträck i debatten.

Mötesledaren ställer styrelsens avslagsyrkande mot motionärens förslag.

Beslut:

Att avslå motionen.

§ 21 Antagande av uttalanden, bilaga 5

Beredningsutskottet har arbetat med de 3 förslagen till uttalanden

som lästes upp i början av mötet.

Sandra Olofsson läser upp beredningsutskottets förslag.

Beslut:

Att anta samtliga uttalanden i enlighet med beredningsutskottets förslag.

§ 22 Övriga ärenden som årsmötet beslutat behandla

Inga övriga ärenden är anmälda.

Beslut:

Att frångå punkten.

§ 23 Avslutning

Kaj Nordquist övertar här ordförandeklubban. Han tackar för förtroendet att få fortsätta som ordförande.

Därefter avtackar han de avgående styrelseledamöterna Berit Andersson och Martin Forstner med varsin present. Dessutom framför han ett varmt tack till mötesledaren Arvid Wikman, som på ett förtjänstfullt sätt genomfört årsmötet och avtackar honom med en present.

Han tackar även mötesdeltagarna och personalen för ett väl genomfört möte.

Därefter förklarar Kaj Nordquist årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet

 

--------------------------

Eva Hildursmark

 

Justerat:                                                    Justerat:

 

----------------------------                                 --------------------------

Viviann Emanuelsson                               Katarina Tull 


Bilagor

Bilaga 1. Röstlängd och övriga närvarande.

Bilaga 2. Årsmöteshandlingar: innehåller dag- och arbetsordning,                                                                                                                                                         verksamhetsrevisorernas rapport, förslag till medlemsavgift, valberedningens förslag, förslag till stadgeändring, styrelsens förslag samt motioner.

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse och bokslut samt balans- och    resultaträkning.

Bilaga 4. De auktoriserade revisorernas berättelse.

Bilaga 5. Antagna uttalanden