Protokoll fört vid Synskadades Riksförbund Stockholms Stads årsmöte

Datum:     Torsdag 17 mars 2022

Plats:       Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44 i Stockholm

Tid:          kl. 18-21

Närvarande:            

Se bilaga 1, ”Röstlängd och övriga närvarande”.

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Kaj Nordquist hälsar alla varmt välkomna till årsmötet 2022.

Kaj ser fram emot den vår som stundar och är mycket tillfreds med att pandemins restriktioner nu är borta. Föreningen kan nu genomföra fysisk verksamhet fullt ut igen i lokalerna.

Han ser med oro på det krig som nu härjar i Ukraina. Synskadades Riksförbund har tagit ett initiativ till en insamling för att hjälpa de som bor i Ukraina. Mer information kommer om detta och hur vi kan visa vår solidaritet med synskadade i Ukraina.

Kaj Nordquist förklarar därefter 2022 års årsmöte öppnat.

§ 2 Upprättande av röstlängd

Pere Schröder ropar upp dem som registrerats som röstberättigade, samt övriga närvarande, totalt 47 röstberättigade medlemmar. Se bilaga 1.

Beslut:

Att fastställa röstlängden till 47 röstberättigade.

§ 3 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Kaj Nordquist meddelar att kallelse till årsmötet ska ske senast 31 januari. Han meddelar att kallelsen var med i januari månads medlemsbrev "Brokiga blad" samt att den gått ut via taltidningarna, e-postutskick samt publicerats på hemsidan.

Beslut:

Att anse årsmötet utlyst i behörig ordning.

§ 4 Val av mötesfunktionärer och meddelande om protokollförare

a) Mötesledare

Beslut:

Att välja Torun Boucher, aktiv politiker i Stockholms stad, till mötesledare.

Här tar Torun Boucher över förhandlingarna. Hon tackar för förtroendet att få leda dagens möte. Hon är en aktiv politiker och har träffat SRF ett flertal gånger i olika sammanhang.

b) Två protokolljusterare

Beslut:

Att välja Viviann Emanuelsson och Elise Forsberg till att justera årsmötesprotokollet.

c) Rösträknare

Beslut:

Att välja Annika Lundin Jonsson, Eva Hildursmark och Annica Stigson, alla från kansliet, till rösträknare.

d) Val av beredningsutskott

Beslut:

Att välja Anne Mondotter, Gunnar Sandström och Håkan Thomsson till beredningsutskott.

e) Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Kaj Nordquist anmäler att styrelsen har utsett Gunilla Thomsson till att föra protokoll över dagens förhandlingar.

 § 5 Fastställande av dagordning

Beslut:

Att godkänna förslaget till dagordning enligt följande:

1     Mötets öppnande

2     Upprättande av röstlängd

3     Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

4     Val av mötesfunktionärer och meddelande om protokollförare

   a) Mötesledare

   b) Två protokolljusterare

   c) Rösträknare

   d) Val av beredningsutskott

   e) Anmälan om styrelsens val av protokollförare

5     Fastställande av dagordning

6     Fastställande av arbetsordning och tidplan

7     Behandling av verksamhetsberättelse för 2021

8     Vad hände med motionerna?

9     Revisorernas berättelse

   a) Auktoriserade revisorns berättelse

   b) Verksamhetsrevisorernas rapport 2021

10   Balans- och resultaträkning för 2021

   a) Fastställande av balans- och resultaträkning

   b) Fastställande av vinst/förlustdisposition

11   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021

12   Förslag till medlemsavgift för 2023

13   Val av ordförande på ett år

14   Val av fyra styrelseledamöter på två år

15   Val av revisorer

   a) Anmälan av revisionsbyrå

   b) Val av en verksamhetsrevisor och en ersättare på ett år

16   Val av ombud och ersättare till distriktets representantskapsmöte 2021

17   Val av valberedning

18   Rapport om stadgeförändringar, antagna av SRF:s kongress 2021

19   Motioner

20   Antagande av uttalanden

21   Övriga ärenden som årsmötet beslutat behandla

22   Avslutning

§ 6 Fastställande av arbetsordning och tidplan, bilaga 2

Beslut:

Att fastställa förslaget till arbetsordning.

§ 7 Behandling av verksamhetsberättelse för 2021

Mötesledaren läser upp rubrik för rubrik i verksamhetsberättelsen och lämnar ordet fritt i samband med varje rubrik.

Flera frågor och förtydliganden görs.

Frågor och synpunkter på ekonomin, som finns inlagd i verksamhets-berättelsen besvaras av Leif Eek.

Lucy Jonsson undrar varför köpta tjänster och inhyrd personal ökat med drygt 220 tkr. Av svaret framgår det att det beror på konsulttjänster i samband med kansliöversyn och tillfällig personal i anledning av sjukskrivning och tjänstledighet.

Carola Gioti undrar över posten ledsagartjänster på 71 tkr i jämförelse med 2020. Föreningen har ju inte haft så mycket verksamhet under 2021. Svaret är att verksamhet kommit igång från augusti, vilket medfört kostnader för ledsagare.

Det uppmärksammas att det står fel namn på auktoriserad revisor i verksamhetsberättelsen vid rubriken vår revisionsberättelse har avlämnats. Där står namnet Malin Nilsson som ska ändras till Josefine Fors enligt revisionsberättelsen.                                   

Det framförs följande synpunkter som man vill att styrelsen tar med sig till kommande arbete:

Sirkka Husso påpekar vikten av att alla synskadade får lära sig använda alla digitala plattformar som används idag som Zoom, Teams och Skype. Man får inte låsa fast sig vid att bara att använda Zoom, som föreningen förordar.

Barbro Lindell vill att man ser över rutinerna så det blir bättre återkoppling på om man kommer med i en studiecirkel eller inte efter anmälan.

Ulla Magnusson tycker att man kan diskutera rättviseaspekten i hur man idag tar emot anmälningarna till studiecirkeln med att man öppnar för anmälningar en viss dag och tid. Kanske vore lottning bättre? Hon framför också vikten av att synskadade måste få bättre utbildning på det digitala området.

På en fråga från Lucy Jonsson angående rubriken Internationellt och biståndsprojekt tillsammans med Afrikas Synskadades Union menar Kaj att styrelsen bör tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med denna fråga.

Guy Perdhe vill framföra att han tycker styrelsen har en snedfördelning i sin medverkan i arbetsgrupperna. Han menar att SRF Stockholms stad har tre ben: Information, intressebevakning och medlemsverksamhet och medlemsnytta. Idag läggs alldeles för stor vikt på intressebevakningen på bekostnad av de andra två områdena.

Beslut:

Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021 och lägga den till handlingarna.

§ 8 Vad hände med motionerna?

En rapport var utsänd.

På årsmötet 2021 behandlades två motioner:

Motion 1 avslogs. Den föreslog ett delat ledarskap, alltså att föreningen alltid skulle separera ordförandeskap och arbetsledarskap.

Vidare avslogs att-sats 2 i motion 2. Den handlade om att lägga ner funktionärsutbildning.

Däremot bifölls att-sats 1 i motion 2:

Årsmötet beslutade att bifalla att-sats 1 i motion nr 2 som föreslog att arbetsledare och införande av arvoden till styrelseledamöter. Årsmötet bestämde arvoden om 10 000 kr/år till ordförande och 5 000 kr/år till kassaförvaltaren. Övriga styrelseledamöter får ett arvode på 400 kr för bevistat sammanträde. Arvodet till arbetsledaren för innevarande år bestämdes till 6 000 kr/månad.

Till höstmötet den 13 november kom två motioner. Motion nummer 1 handlade om situationen i bostäderna på Lingvägen 177 i Hökarängen. Detta är i första hand en fråga för Stockholmshem. Styrelsen har överlämnat motionens text angående bostadskön till våra representanter i bostadsstiftelsen för synskadade, enligt beslut av höstmötet.

Motion nummer 2 handlade om rätten till färdtjänst, liksom rätten till LSS och behovet av fungerande IT för oss synskadade. Denna motion avslogs eftersom de frågor motionen gällde bevakas av distriktet och riksförbundet.

Beslut:

Att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse, bilaga 4

a) Auktoriserade revisorns berättelse

Leif Eek läser upp delar av revisionsberättelsen från Josefine Fors från Grant Thornton, där uttalanden till årsmötet görs. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut:

Att lägga den auktoriserade revisorns berättelse till handlingarna.

b) Verksamhetsrevisorernas rapport 2021

Verksamhetsrevisor Katarina Tull och ersättaren Viviann Emanuelsson har lämnat en skriftlig rapport där de tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut:

Att lägga verksamhetsrevisorernas rapport till handlingarna.

§ 10 Balans- och resultaträkning för 2021, bilaga 5

Bokslutet gicks igenom i samband med verksamhetsberättelsens textdelar. Årets verksamhetsintäkter var +2 942 tkr (2020: +3 112 tkr).

Årets verksamhetskostnader var -4 053 tkr (2020: -3 988 tkr).

Vårt negativa verksamhetsresultat var under året -1 111 tkr (2020: -876 tkr)

Årets finansiella resultat var +2 386 tkr (2020: -1 693 tkr).

Resultatet före vinstdispositioner var +1 275 tkr (2020: -2 569 tkr).

Under 2021 disponerades +59 tkr (2020: +37 tkr) i bokslutsdispositioner. Detta sammantaget ger ett resultat 2021 på +1 334 tkr (2020: -2 532 tkr).

Balansomslutningen var 18 457 tkr (2020: 16 891 tkr).

a) Fastställande av balans- och resultaträkning

Beslut:

att godkänna resultaträkningen och fastställa balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

b) Fastställande av vinst/förlustdisposition

Beslut:

Att årets vinst på +1 334 tkr förs över till balanserat resultat.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021

Beslut:

Att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 12 Förslag till medlemsavgift för 2023

Styrelsen föreslår följande medlemsavgifter:

-    Synskadade medlemmar 0-31 år: 100 kr

-    Synskadade medlemmar 32 år och uppåt: 250 kr

-    Röstberättigade föräldrar till barn under 18 år: 250 kr

-    Stödjande medlemmar betalar full avgift, alltså 250 kr.

Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.

Beslut:

Att medlemsavgiften för 2023 fastställs enligt styrelsens förslag.

§ 13 Val av ordförande på ett år

Valberedningen har bestått av Katarina Tull, sammankallande, Carola Gioti och Håkan Thomsson.

Valberedningens förslag: Kaj Nordquist (omval).

Beslut:

Att välja Kaj Nordquist till ordförande på ett år.

§ 14 Val av fyra styrelseledamöter på två år

Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandattid i styrelsen:

Berit Andersson, Mari Bergström, Martin Forstner och Gunnar Sandström. Joakim Centervik har bett att få lämna sitt styrelseuppdrag.

Valberedningen föreslår följande ledamöter

Urban Fernquist, nyval

Lillemor Högselius, omval

Birgitta Lindén, omval

Göran Ringblom, omval

En övrig nominering hade inkommit efter att valberedningen lämnat sitt förslag: Pia Stenberg.

Samtliga som kandiderar till styrelsen presenterar sig, förutom Urban Fernquist som inte kunde delta på grund av en skada, och därför presenterades av Håkan Thomsson.

Sluten omröstning begärs.

41 avgivna giltiga röster avlämnas.

Röstningen utföll enligt följande:

Lillemor Högselius, 36 röster;

Urban Fernquist, 35 röster;

Pia Stenberg, 34 röster;

Birgitta Lindén, 25 röster;

Göran Ringblom, 13 röster.

Beslut:

Att Urban Fernquist, Lillemor Högselius, Birgitta Lindén och Pia Stenberg väljs till styrelseledamöter på två år.

§ 15 Val av revisorer

a) Anmälan av revisionsbyrå

Anmäls att föreningen anlitar revisionsbyrån Grant Thornton som inom sig utser en auktoriserad revisor.

Beslut:

Att notera anmälan.

b) Val av en verksamhetsrevisor och en ersättare på ett år

Valberedningens förslag till verksamhets­revisorer: Katarina Tull, ordinarie (omval), och Viviann Emanuelsson, ersättare (omval).

Beslut:

Att välja Katarina Tull till ordinarie verksamhetsrevisor på ett år.

Att välja Viviann Emanuelsson till ersättare på ett år.

§ 16 Val av ombud och ersättare till distriktets representantskapsmöte 2022

Representantskapsmötet äger rum 23 april. SRF Stockholms stad har 17 ombudsplatser.

Valberedningen har lämnat ett förslag. Detta uppdateras på mötet.

Beslut:

Att välja följande ordinarie ombud:

Annett Andersson, Berit Andersson, Marie Bergström, Joakim Centervik, Viviann Emanuelsson, Rolf Eriksson, Carola Gioti, Veronica Hanell, Lillemor Högselius, Birgitta Lindén, Mattias Lundberg, Keity Löfgren Klynne, Anderz Malgodal, Kaj Nordquist, Gunnar Sandström, Marianne Sandström och Carin Söderlund.

Att välja ersättare som kallas in i följande ordning när ordinarie ombud inte kan delta:

Pia Stenberg, Stig Berner, Barbro Lindell samt Katarina Tull.

§ 17 Val av valberedning

Beredningsutskottet föreslår Katarina Tull, sammankallande, Joakim Centervik och Carola Gioti till valberedning på ett år.

Beslut:

Att välja Katarina Tull, sammankallande, Joakim Centervik samt Carola Gioti till valberedning på ett år.

§ 18 Rapport om stadgeförändringar, antagna av SRF:s kongress 2021

Kaj Nordquist rapporterar att man nu fört in de ändringar i SRF Stockholms stads stadga som är obligatoriska för lokalföreningar inom SRF. Dessa antogs vid den ordinarie kongressen 2021. Ändringarna har tidigare presenterats vid höstmötet 2021.

Beslut:

Att godkänna rapporten.

§ 19 Motioner

En motion har inkommit från Marie-Louise Lindén, Farsta.

Motionen har rubriken "Svar inom två arbetsdagar"

Motionären föreslår årsmötet besluta:

Att samma riktlinje som gäller för offentlig förvaltning, det vill
säga svar inom två arbetsdagar, ska införas snarast.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

En livlig diskussion uppstår. Ulla Magnusson och Guy Perdhe önskar bifalla motionen. Lucy Jonsson önskar bifalla motionen med ett tilläggsyrkande om att regeln avser kansliets arbete.

Viviann Emanuelsson, Martin Forstner, Kaj Nordquist och Håkan Thomsson ställer sig bakom styrelsens avslagsyrkande.

Streck i debatten begärs.

Beslut:

Att sätta streck i debatten.

Mötesordförande ställer upp en propositionsordning där hon ställer att-satsen i motionen mot att-satsen med Lucy Jonssons tilläggsyrkande. Endast ett fåtal svarar vid omröstning med acklamation.

Votering begärs.

Mötesordförande tar fram en ny propositionsordning där bifall till motionen ställs mot avslag. Ifall motionen bifalls prövas Lucy Jonssons tilläggsyrkande.

Beslut:

Att med acklamation avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig Lucy Jonsson och Ulla Magnusson.

§ 20 Antagande av uttalanden

Beredningsutskottet har tittat över det framtagna förslaget på uttalande som lästes upp i början av mötet. Uttalandet hade rubriken "Krisberedskap – trygghet för alla".

I uttalandet kräver årsmötet att Stockholms stads krisberedskap innehåller en plan för:

Att Stockholms stads stödinsatser för personer med synnedsättning kan fortsätta fungera även vid en kris.

Att behovet av extra insatser under en kris för personer med synnedsättning tillgodoses av Stockholms stad.

Att skapa kontaktvägar och tillse att information når ut till personer med synnedsättning i tillgänglig form.

Att personer med synnedsättning kan känna trygghet i sin livssituation med Stockholms stads krisberedskap som stöd.

Uttalandet föreslås ställas till Krisledningsnämnden och media.

Beslut:

Att anta uttalandet, se bilaga.

§ 21 Övriga ärenden som årsmötet beslutat behandla

Inga övriga ärenden hade anmälts varför punkten frångicks.

§ 22 Avslutning

Kaj Nordquist övertar här klubban. Han tackar för förtroendet att få fortsätta som ordförande.

Därefter avtackar han avgående styrelseledamoten Joakim Centervik med en present. Dessutom framför han ett varmt tack till mötesordföranden, som på ett förtjänstfullt sätt genomfört årsmötet, med en present.

Sedan förklarar Kaj Nordquist årsmötet avslutat.

Vid protokollet

 

--------------------------

Gunilla Thomsson

 

Justerat:                                                    Justerat:

 

----------------------------                                 --------------------------

Viviann Emanuelsson                                Elise Forsberg 

Bilaga 1: Röstlängd vid SRF Stockholms stads årsmöte
17 mars 2022

Bilaga 2: Antaget uttalande vid SRF Stockholms stads årsmöte den 17 mars 2022

Uttalande antaget vid årsmöte 2022-03-17

Krisberedskap – trygghet för alla

I Stockholms stad finns en organisation för krishantering. Under pandemin har brister upptäckts i beredskapen för att kunna tillförsäkra personer med synnedsättning fortsatt stöd i sin livssituation under en kris. Det gäller bland annat insatser som hemtjänst och ledsagning. Det gäller också att alla måste kunna ta del av viktig information som påverkar individen vid en krissituation.

Med anledning av oron i vår omvärld finns det all anledning att särskilt beakta situationen för personer med synnedsättning i Stockholms stads krisberedskapsarbete.

Vi kräver att Stockholms stads krisberedskap innehåller en plan för:

Att  Stockholms stads stödinsatser för personer med synnedsättning kan fortsätta fungera även vid en kris,

Att  behovet av extra insatser under en kris för personer med synnedsättning tillgodoses av Stockholms stad,

Att  skapa kontaktvägar och tillse att information når ut till personer med synnedsättning i tillgänglig form,

samt

Att  personer med synnedsättning kan känna trygghet i sin livssituation med Stockholms stads krisberedskap som stöd.