GDPR
 
GDPR är dataskyddslagen som gäller inom hela EU. Den ska skydda dina rättigheter när det gäller hur dina personuppgifter behandlas.

Det här gäller alla föreningar och andra sammanhang där du är registrerad, alltså även Synskadades Riksförbund.

Nedan följer utdrag ur ett dokument som SRF Riks har skickat ut ang.  GDPR. 

Allmänt
Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer att skydda dina data på alla sätt vi kan.

I detta dokument beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgifter vi samlar in
Vi på Synskadades Riksförbund inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress.

Synskadades Riksförbund kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Information som kan lämnas ut
Vi delar med oss av information när vi exempelvis skickar ut våra medlemstidningar, då gör vi det via ett tryckeri som adresserar tidningen. Vi delar med oss av information i samband med betalservice.

Riksförbundet sköter det centrala medlems- och givarregistret. Vi har tillgång till medlemsregistret endast avseende våra egna medlemmar. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

I och med att du lämnar uppgifter till oss och Synskadades Riksförbund ger du din tillåtelse, ditt samtycke till att vi registrerar och lagrar uppgifter som finns i din ansökan, samt behandlar dessa personuppgifter för angivna ändamål.

Samtycke är när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det betyder. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken ”Så kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Synskadades Riksförbund kommer härefter att lagra dina personuppgifter i upp till tre år. Viss information kan behållas längre om det krävs, på grund av andra lagkrav som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har möjlighet och rätt att påverka din information och vad som sparas. Synskadades Riksförbund kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken ”Så kontaktar du oss”).

Du kan till exempel välja att vara medlem men inte ta emot några utskick från oss.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan kostnadsfritt en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag. Det gör du till adress nedan.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om det gäller rättelse, radering eller registerutdrag, är du välkommen att kontakta oss på:

Synskadades Riksförbund, 122 88 Enskede

dataskyddsansvarig@srf.nu

Telefonnummer: 08-39 91 00