Från SRF Stockholms Stad

Innehåll

Ordföranden har ordet: Nu är vi väldigt bra. 
Oklarheter kring Gotlandsparken. 
Detta hände på höstmötet 
Aktuellt från Afrika. 
Välkommen på julfest med pub. 
Jämställdhet i Gotlandssalen. 
Kallelse till årsmöte. 
Givande helg för förtroendevalda. 
Vinst i nordiska mästerskapet 
Ledarhundslagen ändrad. 
Vårens caféer och pubar 
Carina lämnar styrelsen. 
Sök föreningsbidrag. 
Sittgympa något för alla. 
Simningen fortsätter 
Låt oss hålla kontakten. 
Kontakta kansliet 
Kontakta styrelsen. 
Prenumerera på "Påverka Stockholm" via e-post 
Bidra gärna till kommande Brokiga Blad. 
Redaktionella uppgifter 

Ordföranden har ordet: Nu är vi väldigt bra

Under årens lopp går det framåt och bakåt. I denna ledare pekar Kaj Nordquist på att man aldrig kan vara säker på läget. Men mycket ser ljust ut just nu.

Året 2023 lägger sig snart för att dö. Och ge plats åt det nya året. SRF Stockholms stad har uppmärksammat att föreningen är 110 år gammal. Själv har jag varit med ordentligt inom SRF sedan 1982. Det är nu inte så märkvärdigt. Jag känner flera som har varit med längre. När jag kom med i arbetet, så var Gunnar Alexanderson med i styrelsen. Och det var inte så länge sedan han varit ordförande. Och hans pappa var med 1913 och bildade Kamratklubben Enigheten, som vi räknar vårt ursprung ifrån.

Ända från då, strax före första världskriget, har vi jobbat för att synskadade ska kunna leva som andra. Det är lätt sagt, men inte så lätt att göra. På det hela taget har vi synskadade i Stockholm sämre ekonomi, sämre med jobb och sämre med handlingsalternativ än andra.

Vi vet, från erfarenheter från alla områden i Sverige, att själva lösningen ligger i att ha starka organisationer som talar för oss. Det gäller överallt. För 100 år sedan var det så uppenbart, att det kvävdes mycket för att inbilla sig något annat. Fast 2023 ser vi det tydligt i hur Tesla försöker sätta svenska spelregler ur spel. Själva poängen är att vi i Sverige låter parterna på arbetsmarknaden sköta löner och anställningsvillkor. Och vi använder inte politiken till att bestämma om sådant. Vi har inga valrörelser, där man kampanjar om minimilöner. För det är enda alternativet till att låta fackföreningar och arbetsgivarorganisationer att sköta saken.

Inom vårt område, funktionshinderspolitiken, finns ingen motsvarighet. Vi kan inte förhandla om våra villkor. På sin höjd kan vi påverka politiken då och då i Stockholm. Och vi är för få, för att vi givet ska synas i kampanjerna inför valen.

Vad jag kan bedöma, så har vi för närvarande det bästa kansliet vi någonsin haft i SRF Stockholms stad. Och det spelar en enorm roll.

Det är nu inte så att det inte funnits bra människor anställda tidigare. Det har det visst gjort. Men när jag säger att vi nu har det bästa kansliet, så talar jag om helheten. Beslut som tagits på årsmöte, på höstmöte och i styrelsen blir verkställda inom alla områden.

Föreningen levererar trevliga möten, caféer på torsdagar, pubar och temamöten. Vi har fungerande studiecirklar och vi har en förhållandevis effektiv intressepolitisk påverkan. Vi i styrelsen vet att de beslut som fattas spelar roll. Det blir resultat av dem.

Jag har i många år suttit i styrelsen. Och under långa tider, så vet man, att en del beslut blir det inget av, bara för att vi inte haft personal tillräckligt. De flesta lokalföreningar i SRF har noll anställda. Och det innebär i praktiken, att när någon inte pallar längre, så blir det stiltje. Ända tills man hittar någon annan som orkar. Och det kan ta tid. Låt oss inför det nya året, önska oss att vi kan fortsätta som vi gör nu. Vi behöver ha många aktiva funktionärer, bra anställda och inte drabbas av katastrofer. Och om jag får önska mig mer, så blir det mer pengar till föreningen. Vi måste se till att öka våra intäkter. Kostnaderna går upp generellt och vi kommer att behöva betala mer i hyra, för att kunna fortsätta i Gotlandssalen som hittills.

Men först, god jul och gott nytt år 2024. Vi är bra nu, och vi ger oss inte.
Kaj Nordquist; ordförande SRF Stockholms stad

Oklarheter kring Gotlandsparken

Den planerade upprustningen av Gotlandsparken skjuts på framtiden. Tidplanen är nu oklar. Gotlandsparken på Södermalm ligger i anslutning till SRF Stockholms stads lokaler. Parken omgärdas av Gotlandsgatan och Östgötagatan.

En upprustning av Gotlandsparken har planerats en längre tid, och en åtgärdsplan har tagits fram. Det som nu komplicerar processen är att det framkommit att SL har en stor kraftledning som försörjer tunnelbanans gröna linje med elektricitet. Den ledningen går under parken, vilket gör att gräv- och schaktningsarbeten inte kan ske som planerat.

Den 8 november genomfördes en inspektion i parken av funktionshinderrådet för Södermalms stadsdelsnämnd. Det som kan ordnas snabbare är en förbättrad belysning. En annan sak som noterades var att grinden till hundrastgården är olyckligt placerad på grund av en brandpost. Eventuellt kan den komma att flyttas. Tanken är i förlängningen att flytta hundrastgården något, men det är oklart när det kan ske på grund av SL:s kraftledning.

Detta hände på höstmötet 

Verksamhetsplan och budget samt styrelsearvoden för år 2024 fastställdes på höstmötet som genomfördes lördagen den 11 november. Vidare antogs tre uttalanden. De rörde snöröjning, tillgängliga motionsanläggningar och utgivningen av den kommunala taltidningen "På tal om Stockholm". Inga motioner fanns att behandla denna gång.

Mötet öppnades av föreningens ordförande Kaj Nordquist. Han konstaterade att föreningen i år fyller 110 år. Han överlämnade sedan ordet till Lisa Öberg. som höll ett mycket givande och uppskattat föredrag om Stockholm år 1913.

Hennes berättelse kompletterade hon med att spela upp musik och skicka runt tidstypiska prylar. Slagdängan "Putte du är min ögonsten" nådde stockholmarnas öron år 1913, och Buttericks lanserade pruttkudden. Hattnålar förbjöds på spårvägen, och alkoholförbud debatterades intensivt. Lisa Öberg tackades med varma applåder och som present fick hon föreningens kokbok "Mat i mörker".

Till att leda höstmötesförhandlingarna valdes kommunpolitikern Birgitta Thulin (M). I den verksamhetsplan för år 2024 som antogs framgår att vi ska prioritera ledsagning, kampen mot det digitala utanförskapet samt gatu- och trafikmiljö i vårt intressepolitiska arbete. Medlemmarna ska också bjudas in till en träff för att diskutera hemtjänst.

Medlemsverksamheten med bland annat torsdagscaféer och pubar samt vår omfattande studieverksamhet fortsätter.

Det internationella utvecklingssamarbetet i det så kallade AFUB-projektet går vidare, och här ska vi ordna en temakväll om Gambia under nästa år.

Budgeten visar på ett underskott, bland annat beroende på en kraftig hyreshöjning för våra lokaler. Höstmötet beslutade att i kommande budget även lägga till en kolumn med utfall för de tre första kvartalen eller alternativt en årsprognos. Detta för att underlätta för medlemmarna att bedöma budgetsiffrorna. Vidare gavs som medskick till styrelsen att framöver specificera kostnaderna i antingen text, beskrivande nyckeltal eller specificerade belopp så man vet hur de räknats fram och vad som ingår i respektive post. Höstmötet uppmanade också styrelsen att eftersträva en mer balanserad budget i framtiden. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att hitta ny finansiering. Efter debatt fastställdes styrelsearvodena med en smärre justering.

I fråga om snöröjningen gjordes ett uttalande med rubriken "Visa vägen på trottoarerna". Detta ställdes till trafiknämnden och trafikborgarrådet Lars Strömgren. Här framhålls att vi anser att Stockholms stad ska prioritera snöröjning och halkbekämpning på trottoarer framför cykel- och körbanor.

För många av oss är det viktigt för hälsan att kunna använda stadens motionsanläggningar. Det bygger dock på att dessa görs så tillgängliga som möjligt. Ett exempel där utvecklingen gått åt fel håll är gymmet vid Farsta Simhall. Under sommaren byttes hela maskinparken på gymmet ut. För oss med en grav synnedsättning innebar det att konditionsmaskinerna blev helt oanvändbara. I ett uttalande med rubriken "Tillgängliga motionsanläggningar efterlyses", ställt till idrottsnämnden och idrottsborgarrådet Jan Valeskog, menade höstmötet att Stockholms stad ska byta ut otillgänglig utrustning, eller märka upp utrustningen med punktskrift och tydlig stor stil, så att den kan användas även av gravt synskadade och blinda samt att alltid säkerställa tillgänglighet och användbarhet för synskadade då ny utrustning införskaffas.

Höstmötets tredje uttalande hade rubriken "Minska informationsglappet". Det ställdes till socialnämnden och socialborgarrådet Alexander Ojanne. Att vara synskadad innebär stora problem att kunna ta del av skriven information. Datatekniken har underlättat detta för en del individer, men en stor andel av våra medlemmar lever i ett digitalt utanförskap. Dessutom har vi ett behov av att få specifik information som vi behöver just därför att vi är synskadade. Taltidningen "På tal om Stockholm" är en viktig informationskälla för oss. Den ger just sådan tilläggsinformation som vi behöver. Tidningen har fått ökad utgivningsfrekvens under år 2023, men vi vill se en ytterligare utökning. Därför framförde årsmötet en önskan om att "På tal om Stockholm" ges ut med 45 nummer under år 2024.

Då höstmötet avslutats var det pub i Gotlandssalen med levande musik. Det var "White cane swingers" som jazzade loss.

Aktuellt från Afrika

Den 26 oktober till 3 november besökte en svensk delegation Marocko för att delta vid den afrikanska synskadeunionens generalförsamling samt för att träffa representanter för synskadeorganisationerna i Botswana, Etiopien och Gambia. Från SRF Stockholms stad deltog Sara Shamloo Ekblad och undertecknad (Håkan Thomsson) samt ledsagarna Catharina Arvidsson och Kalle Roth. Annika Örnstedt, som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete på Synskadades Riksförbund, var också med på resan.

SRF Stockholms stad har sedan många år ett internationellt utvecklingssamarbete med African Union of the Blind (AFUB). Projektet går ut på att stärka nationella synskadeorganisationer i deras arbete för mänskliga rättigheter. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är basen för arbetet. Genom utbildning stärker vi kunskaperna kring rättigheter och tar fram metoder för ett framgångsrikt påverkansarbete. Projektet bedrivs med medel från den svenska biståndsmyndigheten Sida och med tillskott av egeninsatser från Synskadades Riksförbund och SRF Stockholms stad.

Under åren 2023-2027 stöttar vi synskadeorganisationerna i Botswana, Etiopien och Gambia. Eftersom AFUB hade generalförsamling, vilket sker vart fjärde år, så var det ett bra tillfälle att träffa representanter för våra partnerskapsorganisationer samt AFUB:s personal när de befann sig på samma plats. Generalförsamlingen ägde alltså rum i Marocko, närmare bestämt i Rabat, som är landets huvudstad och ligger vid Atlantkusten. Att Marocko åtog sig att finansiera stora delar av generalförsamlingen var på initiativ av kung Mohammed VI. Det var länge oklart med datum för evenemanget vilket ställde till det för min personliga del.

Jag var nämligen tvungen att resa hem en halvdag före partnerskapsmötets slut på grund av ett annat åtagande. Sådant är aldrig bra, men det fanns ingen annan lämplig lösning.

Vi kom fram till Rabat sent på torsdagskvällen den 26 oktober och inkvarterades på Gardenia Boutique Hotel. Själva generalförsamlingen ägde rum på Sofitel Rabat Jardin des Roses som låg en knapp halvtimmes promenad från vårt hotell. På fredagen hade vi möte inför de val som skulle företagas under generalförsamlingen. Vi hade nämligen lovat att hjälpa till att hålla i de val som skulle genomföras. Även Norges Blindeforbund, Dansk Blindesamfund och World Blind Union fanns på plats och deltog i arbetet som valsamordnare.

På fredagskvällen den 27 oktober hölls en officiell invigning av generalförsamlingen. Lördagen ägnades åt regionala möten samt möten i kvinnokommittén, ungdomskommittén och ett särskilt möte för de fransktalande organisationerna.

AFUB är indelat i fem regioner: Syd, Öst, Central, Väst och Nord. Varje region har en generalförsamling där en president utses, och den personen blir då ledamot i AFUB:s styrelse. Även ordförandena i kvinnokommittén och ungdomskommittén blir styrelseledamöter. I kvinnokommittén valdes Calister Chinyere Ugwuaneke från Nigeria, och i ungdomskommittén omvaldes Nina Efedi Okoroa från Ghana.

Söndagen den 29 oktober drog så AFUB:s generalförsamling igång med förhandlingar. Inledningsvis fick även vi som var gäster möjlighet att framföra hälsningar. Diverse rapporter lämnades. Drygt 70 delegater fanns på plats, och dessutom ledsagare, medarbetare och gäster. Totalt ett riktigt stort evenemang. Tyvärr blev det ganska rörigt eftersom ingen talarlista följdes. Den som fick tag i en mikrofon och skrek högst hade störst chans att komma till tals.

På måndagen skedde valet till president för AFUB. Sittande presidenten, Ishumael Zhou från Zimbabwe, hade innan generalförsamlingen meddelat att han inte stod till förfogande. Nu fanns två kandidater: Beyan G. Kota från Liberia och Mohamed Ezzaoui från Marocko. Efter plädderingar gick församlingen till omröstning, där Ezzaoui fick klart flest röster.

AFUB:s kontor ligger i Nairobi i Kenya. Marocko hade lämnat ett erbjudande till AFUB om att sekretariatet skulle kunna flytta till Marocko. Detaljerna kring erbjudandet hade dock inte sänts ut till delegaterna i förväg.

En lång och intensiv diskussion ändade i att generalförsamlingen beslutade att en flytt av kontoret till Marocko kan ske. Om det blir så, och i så fall när, är dock ytterst oklart i nuläget.

När generalförsamlingen avslutats ordnades en bussutflykt till Mohammed V:s mausoleum. På kvällen var det middag i det kungliga palatset för utvalda gäster. Sverige erhöll två platser, men vi valde att inte delta. Istället åt vi en god middag på Le Limonadier, en utmärkt restaurang belägen nära vårt hotell.

Efter generalförsamlingen har AFUB:s styrelse följande sammansättning:

Mohamed Ezzaoui, Marocko, president
Calister Chinyere Ugwuaneke, Nigeria, vice president
Lewis Nzimande, Sydafrika
Therese Kamango, Kongo-Brazzaville
Jackson Agufana, Kenya
Beyan G. Kota, Liberia
Nina Efedi Okoroa, Ghana
Även två tjänstemän, AFUB:s direktör och kassör, ingår i styrelsen.

Efter generalförsamlingen hade vi en fridag. Sedan vidtog partnerskapsmötet på vårt hotell. Efter en allmän presentation och genomgång av projektet och vårt samarbetsavtal berättade jag om hur SRF arbetar med intressepolitik på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Detta var tänkt som inspiration till hur man kan gå tillväga i de afrikanska länderna. Men det är viktigt att notera att i varje samhälle måste man hitta den form för påverkansarbete som fungerar just där.

En hel del tid lades ned på att organisationerna, var för sig, gick igenom Octagonen, som är ett självskattningsverktyg för ideella organisationer. Onsdag kväll åt vi en gemensam middag på vårt hotell, vilken SRF bjöd på.

På torsdagen pratade Sara om jämställdhet, och våra partners fick göra inspel med detta tema från sina erfarenheter. Annika höll också ett pass om korruption och hur den ska motverkas. Det hade varit önskvärt att få fler dagar tillsammans, men på torsdag eftermiddag avslutades partnerskapsmötet. Vi har dock regelbundna avstämningar via videosamtal ungefär varannan månad.

Nästa resa inom ramen för projektet blir till Gambia, preliminärt i april nästa år. Vi har tänkt att ordna information om Gambia för den som är intresserad. När och exakt hur är dock ännu inte bestämt. Att stötta synskadade i andra länder är en liten del av SRF:s verksamhet. Men det är ändå viktigt att vi försöker bidra till att förbättra synskadades situation, inte bara i Sverige utan även i andra delar av världen.

Håkan Thomsson

Välkommen på julfest med pub 

Fredagen den 15 december kl. 17.00 är du välkommen till SRF Stockholms stad för en försmak av julen i goda vänners lag. Du har möjlighet att beställa julmat i form av två jultallrikar samt kaffe och kaka. Dessutom bjuds på julsånger framförda av en kör. Vi håller som vanligt till i vår lokal Gotlandssalen.

Obs Julmaten serveras kl. 17.00. Drycker till maten, med och utan alkohol, finns till försäljning.

Puben för dig som inte önskar julmat öppnar kl. 18.00. Det finns öl, vin, alkoholfria drycker och snacks till försäljning. Önskar du smörgås eller paj krävs denna gång anmälan senast tisdagen den 12 december. 

Praktisk information

·      Julmaten serveras kl. 17.00.

·      Den vanliga puben öppnar kl. 18.00.

·      Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44 på Södermalm.

·      Priset för jultallrikar och kaffe med kaka är 250 kronor som sätts in på föreningens Plusgiro 96 78 70-7 eller swisha 123 019 62 46. Glöm inte att skriva ditt namn.

·      Anmälan: Om du vill ha julmat måste du anmäla dig senast måndagen den 11 december till kansliet, tfn 08-452 22 00 eller e-post anmalan@srfstockholm.se samt betala via plusgiro eller swish.

·      Vill du bara ha paj eller smörgås måste du anmäla detta senast tisdagen den 12 december till Birgitta Lindén, tfn 070-276 38 18 eller
e-post birgitta_linden@telia.com. Detta betalar du på plats.

Varmt välkomna till en pub i julens tecken!

Jämställdhet i Gotlandssalen 

SRF eftersträvar jämställdhet mellan könen. En markering av detta är att två av de fyra mötesrummen i Gotlandssalen nu fått namn efter kvinnliga SRF-profiler. De nya rumsnamnen är en följd av en omröstning, och resultatet meddelades vid SRF Stockholm Gotlands medlemsforum på vita käppens dag den 15 oktober. Det är herrarna Ljunggren och Ohberg som fått lämna plats för kvinnorna. Och vi använder hädanefter både för- och efternamn.

I Gotlandssalen har vi nu rumsnamnen:

- Dagny Georgii

- Hans Gedin

- Eva Björk

- Sune Währner

Kallelse till årsmöte

SRF Stockholms stads årsmöte 2024 äger rum torsdagen den 14 mars klockan 18.00 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Från klockan 17.00 serveras kaffe/te och smörgås.

På årsmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelse, bokslut, motioner samt styrelseval. Vill du ha möteshandlingarna måste du anmäla det senast fredagen den 23 februari på tfn 08-452 22 00 eller e-post till anmalan@srfstockholm.se

Handlingarna kommer även att kunna laddas ner från föreningens hemsida, www.srf.nu/stockholm. Självklart har du som medlem yttrande-, förslags- och rösträtt, även om du inte anmäler dig i förväg.

Vill du ha fika före mötet måste du meddela detta senast måndagen den 11 mars.

Du måste ha betalat medlemsavgiften samt vara närvarande i möteslokalen när röstlängden upprättas.

Som medlem kan du lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag om vad föreningen ska göra.

Sista dagen för att lämna in motioner är torsdagen den 1 februari. Du skickar dina motioner antingen med vanlig post till

SRF Stockholms Stad,
Gotlandsgatan 44,
116 65 Stockholm,

eller via e-post till kansli@srfstockholm.se

Årsmötet brukar också anta ett eller flera uttalanden. Ett uttalande är en kortare skrivelse där vi tar upp en aktuell fråga som föreningen driver. Uttalandet innehåller ett eller flera krav och skickas till ansvariga politiker och/eller tjänstemän. På årsmötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden.

Varmt välkommen!
Styrelsen

Givande helg för förtroendevalda

Den 21-22 oktober ordnades SRF Stockholms stads årliga helg för förtroendevalda. Vi höll till på Almåsa Havshotell och en abonnerad buss gick från Gotlandsgatan via Lingvägen till Almåsa.

En viktig punkt på programmet var "frågor vi driver", som Gunnar Sandström och Urban Fernquist höll i. Annat som togs upp under helgen var medlemsaktiviteter och vårt internationella utvecklingssamarbete med AFUB (African Union of the Blind). "Sjung och Spel" med Monica Söderberg och "stress och stresshantering med synskadeperspektiv" med Anna Kaiser var andra uppskattade programpunkter.

Förtroendevaldsträffen fyller två viktiga funktioner. Dels ges aktuell information och vi kan utan tidspress byta tankar om verksamheten. Dels får vi tillfälle att umgås under lättsamma former. Helhetsintrycket av helgen var mycket positivt när den sammanfattades inför lunchen på söndagen.

Vinst i nordiska mästerskapet 

Nordiska lagmästerskapet i schack för synskadade avgjordes i Danmark i augusti. Och Sverige blev nordiska mästare.

Stockholm var väl representerat i turneringen. Det vinnande laget bestod av Jörgen Magnusson, Höör, Tage Johansson, Uppsala, Håkan Thomsson, Stockholm, Patrik Gränsmark, Stockholm, Kourosh Javvi, Stockholm, och David Atterberg, Uppsala.

Är du intresserad av att prova på schack? Synskadades Schackklubb i Stockholm spelar regelbundet i Gotlandssalen. Vill du ha kontakt med klubben så kontakta Kristina Mörk på e-post krismork@hotmail.com eller tfn 072 941 89 83.

Ledarhundslagen ändrad

Den 15 november beslutade riksdagen om en ny lag för ledarhundsverksamheten i Sverige. Lagen börjar gälla den 1 april 2024.

Lagändringen innebär att ledarhundsverksamheten flyttas från SRF till en myndighet som regeringen anvisar. I praktiken innebär riksdagsbeslutet att

 Myndigheten för delaktighet (MFD) kommer att överta ledarhundsverksamheten från SRF, som haft ansvar för verksamheten i över 15 år.

- Det är ingen hemlighet att vi gärna sett att det stannat hos oss. Det finns ju inte heller någon kritik mot verksamheten, snarare tvärtom. Flytten sker av rent principiella skäl. Då det handlar om myndighetsutövning vill regeringen att det ligger på en myndighet, säger SRF:s förbundsordförande Niklas Mattsson.

Såväl inom SRF som bland ledarhundsförare finns en viss oro för hur myndigheten ska hantera verksamheten.

- Det är en komplex process som måste fungera på ett sätt som tar hänsyn till den enskildas behov, säger Niklas Mattsson. Vi har byggt upp unik kompetens på området, inte minst när det gäller den viktiga matchningen. Det får inte bli något kösystem där hundar slumpmässigt delas ut efter en i förhand bestämd lista. Att förstå helheten i den synskadades vardag är också viktigt, där ledarhunden ska passa in på bästa sätt tillsammans med andra hjälpmedel för att öka framkomligheten. Vi hoppas att helhetsperspektivet som präglat verksamheten inte försvinner. Från SRF:s sida kommer vi självklart bistå med vår kompetens. Det är viktigt att flytten sker på ett sätt som gör att verksamheten fungerar väl även framåt.

Vårens caféer och pubar

Ungefär en gång i månaden ordnar vi torsdagscaféer i Gotlandssalen
kl. 13.00-15.00. Här finns kaffe med dopp. Ingen föranmälan krävs. Varje café har ett tema.
Följande datum gäller för vårens caféer:

8 februari, 21 mars, 11 april, 16 maj och 13 juni.

Vi ordnar också regelbundet pubkvällar i Gotlandssalen kl. 17.00-22.00. Ingen föranmälan krävs. Alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, snacks och pajer finns till försäljning.
Följande fredagar är inplanerade för vårens pubar:

16 februari "alla hjärtans pub/disco", 8 mars, 19 april, 17 maj och 14 juni "midsommarpub".

För mer information om caféer och pubar så kontakta Birgitta Lindén, tfn 070 276 38 18 eller e-post birgitta_linden@telia.com

Carina lämnar styrelsen

Carina Andersson har avsagt sig sitt uppdrag i SRF Stockholms stads styrelse av personliga skäl. Hon valdes till styrelseledamot vid årsmötet i våras. Vi tackar Carina för tiden i styrelsen och önskar henne välkommen åter vid tillfälle!

Sök föreningsbidrag

”Blinda personers förströelse och rekreation” – ja, det var nyttigheter, som låg kamreren Harry Wallin och hans fru Greta varmt om hjärtat. Sålunda lät de instifta en fond för ändamålet, och till denna fond överfördes en ansenlig del av arvet efter dem.

Ur denna fond kan föreningar som driver verksamhet med nämnda ändamål söka pengar, men ett villkor är att föreningen har sitt säte i Stockholm och att verksamheten bedrivs här under samma kalenderår.

Ansökan ska innehålla följande:

•               Ändamålet med den verksamhet som medel söks för;

•               Kostnaderna för den;

•               Föreningens namn och organisationsnummer;

•               Bankuppgifter för utbetalning av beviljat anslag;

•               Namn, adress och telefonnummer till kontaktperson.

•               Underskrift.

Vi vill ha din ansökan senast 31 januari. Det underlättar handläggningen om den skickas in via e-post. Adressen är ansokan@srfstockholm.se. Skriv då ”Wallins fond” i ämnesraden.

Om du skickar som pappers post är adressen:

Wallins fond
SRF Stockholms stad
Gotlandsgatan 44
116 65 Stockholm

Sittgympa något för alla

Den uppskattade sittgympan fortsätter, och det finns plats för fler deltagare! Vi ses tisdagar kl. 15.00-15:45 i Gotlandssalen.

Det är roligt att röra sig till musik, och du sitter på en stol. Du behöver inte ha några speciella kläder. Anmälan sker fortlöpande. Du kan anmäla dig per mejl till anmalan@srfstockholm.se eller på tfn 08-452 22 00.

Simningen fortsätter

Simningen i det ganska varma vattnet i Beckomberga simhall fortsätter under våren 2024. Det är på tisdagar kl. 11.00-13.00 som du kan ha det skönt och hälsosamt i vattnet och då finns också en ledsagare på plats. Du har alltid en halvtimme på dig att byta om och duscha före och efter. Anmälan kan ske fortlöpande på anmalan@srfstockholm.se eller tfn 08-452 22 00.

Låt oss hålla kontakten

För att vi på bästa sätt ska kunna komma ut med information till dig behöver vi ha ett uppdaterat medlemsregister. Därför är vi glada om du meddelar oss om du ändrar ditt telefonnummer eller din e-postadress.

Det går också utmärkt att höra av sig om du vill ändra läsmedium på någon av de prenumerationer du har. På de flesta har du att välja på: tryckt text, punktskrift, e-post eller daisyskiva.

Är du osäker på dina registrerade kontaktuppgifter eller vilka prenumerationer du har, och på vilka media, är det bara att du ringer Madeleine Fredriksson på tfn 08-452 22 04, så hjälper hon dig med detta.

Tack på förhand!

Kontakta kansliet

Ring på tfn 08-452 22 00 eller mejla till kansli@srfstockholm.se
Anmälningar:
e-post: anmalan@srfstockholm.se,
tfn: 08-452 22 00.
Hemsida: www.srf.nu/stockholm
Infotelefonen med aktuellt som är på gång: 08-452 22 06

Du kan också kontakta personalen direkt på personal@srfstockholm.se eller fornamn.efternamn@srfstockholm.se

Du som vill boka Gotlandssalen kan ringa kansliet på 08 452 22 01, eller e-posta till boka@srfstockholm.se.

Vi som jobbar på kansliet är:

Madeleine Fredriksson, medlemsregister och fonder, 08 452 22 04
Eva Hildursmark, ombudsman medlemsfrågor, studier, 08 452 22 02
Sandra Olofsson, administration och arbetsbiträde, 08 452 22 09
Annica Stigson, administration, Gotlandssalen, 08 452 22 01
Håkan Thomsson, ombudsman intressepolitik 08 452 22 07
Leif Eek finns på kansliet flera dagar i veckan för att sköta vår bokföring och ekonomi. Honom når du på ekonomi@srfstockholm.se

Kontakta styrelsen

Styrelsens e-postadress är styrelsen@srfstockholm.se eller kontakta direkt

Kaj Nordquist, ordförande, 070 580 42 94, e-post: radochforslag@telia.com
Urban Fernquist, vice ordförande, 072 506 81 81
Lillemor Högselius, arbetsledare, 070 244 18 10
Marie Bergström, 070 816 60 89
Carola Gioti, 073 726 11 46
Mattias Lundberg, 070 523 52 95
Gunnar Sandström, 070 882 48 54
Pia Stenberg, 073 872 98 67

Prenumerera på "Påverka Stockholm" via e-post

SRF Stockholm stad ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev om vårt påverkansarbete. Det utkommer ungefär varannan månad. Här kan du läsa om träffar med politiker, olika informationsinsatser med mera.

För att prenumerera på nyhetsbrevet så skicka ett mejl till hakan.thomsson@srfstockholm.se

Bidra gärna till kommande Brokiga Blad

Om det är någonting du vill ha med i kommande Brokiga Blad, eller om du själv vill skriva en artikel, så hör av dig till redaktören. Av utrymmesskäl kan vi inte garantera att alla bidrag kan komma med i sin helhet. Manusstopp för nästa nummer är den 11 januari 2024.

Redaktionella uppgifter

Brokiga Blad är en medlemstidning för Synskadades Riksförbund Stockholms stad, Gotlandsgatan 44, 1 halvtrappa ned, 116 65 Stockholm.

SRF Stockholms stad är en lokalförening som omfattar kommunerna Stockholm och Ekerö.

Ansvarig utgivare: Kaj Nordquist
Redaktör: Håkan Thomsson, 08-452 22 07
Layout: Sandra Olofsson

Produktion av detta nummer: EMB-Konsult AB (punktskrift), Tundell & Salmson (daisy), SRF Stockholms stad (svartskrift samt e-post och webb).