Brokiga Blad Nr 2 2024

Från SRF Stockholms Stad

Innehåll
Ordföranden har ordet: Läget 2
Ny regim för ledarhundsverksamheten. 3
Årsmötet 2024. 4
Föreningens styrelse efter årsmötet 5
Nygammal styrelseledamot: Joakim Centervik. 6
Ny i styrelsen: Gunilla Thomsson. 6
Nytt program för tillgänglighet och delaktighet 6
Representanter i funktionshinderråden. 7
Europas synskadade samlades i Lissabon. 7
Välkommen på torsdagscaféer och pubar 9
Bussutflykt till Tyresö slott den 9 juni 10
Information om åldersförändringar i gula fläcken. 11
Synlinjen ger information och råd. 11
Sök fondmedel 11
Alla kan boka Gotlandssalen. 12
Bra telefonnummer 12
Kontakta kansliet 13
Kontakta styrelsen. 13
Sommarstängning av kansliet 14
Bidra gärna till kommande Brokiga Blad. 14
Redaktionella uppgifter 14

Ordföranden har ordet: Läget
 
Meningen med föreningen, SRF Stockholms stad, är att synskadade ska kunna leva som andra i Stockholm. Det låter enkelt och borde väl vara det också?

Inom SRF har vi demokratiskt bestämt oss för att arbeta för allas lika värde och rätt. Det finns andra som jobbar helt annorlunda. Som anser att deras grupp är bäst och ska ha allt bäst. Utan hänsyn till andra. Men så tycker inte vi i SRF.

År 2024 behöver vi, som tidigare, värva fler medlemmar. Och det gjorde vi 2023. Fast i vår organisation är många medlemmar väldigt gamla. Så höjt antal medlemmar förutsätter att vi måste ersätta de som gått ur tiden med nya. Det går att gissa att ca 15 000 personer skulle kunna ansluta sig i Stockholm. Vi måste också få större inkomster. Anslagen från kommunen och Arbetsförmedlingen räcker inte till. Bland annat ökar hyran för våra lokaler dramatiskt. Och det är ytterst viktigt att vi kan hyra ut Gotlandssalen, så fort som vi inte behöver den själva.

Alla behöver hjälpa till att dra in pengar till föreningen. Givetvis kan man fråga sig varför då? Jag vill kort svara på den frågan.

SRF Stockholms stad går nu på två ben. Dels företräder vi synskadade stockholmare. Dels skapar vi en social miljö, där alla synskadade stockholmare ska känna sig välkomna. Vi arbetar för bättre Ledsagning och personlig service, en bättre trafikmiljö, och bättre information till synskadade från Stockholms stad. Vi bevakar också Ekerö kommun.

I arbetet för en Social miljö bör nämnas Studiecirklar, torsdagscaféer och pubar samt andra temamöten, som lunch för nya medlemmar och Ögats dag.

SRF Stockholms stad samarbetar bra med andra organisationer. Nämnas bör Nomineringskommittén i Stockholm. Tillsammans med Funktionsrätt och DHR, tar vi fram ledamöter till alla funktionshinderråden. Regelbundet träffar vi USS, FSDB och SRF-distriktet. Vi har ett litet samarbete med AFUB, African Union of the Blind. Även om vi har en del problem med pengar, så är det ingenting mot läget i Afrika.

SRF Stockholms stad har ett väl fungerande kansli. De fem fasta medarbetarna gör ett bra jobb allesammans. I styrelsen vet vi att våra beslut blir verkställda. Och kansliet fungerar bra. När detta skrivs ligger vi på plus, vad anbelangar våra pengar. Men en del av dem, som människor testamenterat eller skänkt oss, är beroende av börsen, och hur den går kan man aldrig säga med säkerhet.

Nu kommer våren och sommaren. Och då glömmer vi allihop kylan, de elaka vindarna och snön. Men vi försöker ständigt påpeka att snöröjningen i Stockholm är dålig och måste förbättras.

År 2024 är ett kongressår inom SRF. Och det innebär alltid att principerna för vårt arbete kan ändras. Men man kan hoppas på att eventuella ändringar blir till det bättre.

Kaj Nordquist, ordförande SRF Stockholms stad

Ny regim för ledarhundsverksamheten
 
Den 1 april 2024 övergick ansvaret för ledarhundsverksamheten i Sverige från Synskadades Riksförbund (SRF) till Myndigheten för delaktighet (MFD). Främsta orsaken till förändringen är att regeringen och riksdagen menar att ledarhundsverksamheten delvis är myndighetsutövning, och därför inte bör ligga på en ideell organisation. Merparten av den personal som SRF haft anställd för att sköta ledarhundsverksamheten följer med till den nya arbetsgivaren.

SRF hade ett statsbidrag som var specialdestinerat till ledarhundsverksamhet. Idén om att flytta ledarhundsverksamheten lanserade den dåvarande rödgröna regeringen i budgetpropositionen 2017. SRF såg inte positivt på förändringen och har under åren försökt argumentera för att få behålla verksamheten. Ledarhundar är ju levande varelser, och antalet hundar är begränsat. Avel och utbildning av ledarhundar, veterinärvård och kursverksamhet är knappast något som myndigheter normalt ägnar sig åt. Att hitta rätt hund till rätt förare är dessutom en mycket mera avancerad process än att tilldela första tillgängliga hund till den som står först i kön för ledarhund. Sådant kräver en matchning av kunnig personal. SRF menade att en myndighet knappast har den flexibilitet och friare hantering som krävs för att verksamheten ska fungera optimalt. Motargumentet är att det mesta av ledarhundsverksamheten sköts efter upphandling, vilket ju en myndighet ska kunna sköta professionellt.

SRF har som sagt länge arbetat för att få behålla ledarhundarna. Det såg länge ut som att frågan lagts på is. Men i fjol fattade riksdagen beslut om att ändra ledarhundslagen, och sedan pekade regeringen ut MFD att hantera verksamheten.

I Sverige finns cirka 260 ledarhundar, och ett 40-tal nya hundar tilldelas varje år. Dessa går dels till tidigare förare som behöver en ny hund, och dels till nya ledarhundsförare. För att få en ledarhund ska man vara gravt synskadad, och det dresseras också ledarhundar som är avsedda för personer med dövblindhet. Avel och dressyr sköts av privata entreprenörer, och inköp av ledarhundar sker genom upphandling.

Årsmötet 2024
 
SRF Stockholms stads årsmöte 2024 ägde rum torsdagen den 14 mars i Gotlandssalen på Södermalm i Stockholm. Före mötet bjöds deltagarna på Kaffe/te och smörgås. Kl. 18.00 öppnades mötet av föreningens ordförande Kaj Nordquist. Han konstaterade att föreningens verksamhet vilar på 2 ben, dels det intressepolitiska påverkansarbetet, dels medlemsverksamheten. Han framhöll att vi ordnar aktiviteter för nya medlemmar samt för personer som skulle ha nytta och glädje av att vara medlemmar i föreningen. Kaj Nordquist underströk vikten av att öka intäkterna samt att föreningen behöver fler medlemmar.

Det konstaterades att 41 röstberättigade medlemmar var närvarande. Till mötesordförande utsågs socialborgarrådet Alexander Ojanne (S). Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023 gicks igenom. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, vilket också blev årsmötets beslut.

Därefter var det dags för val. Kaj Nordquist omvaldes till föreningens ordförande för ytterligare ett år. Fyra styrelseledamöter på två år skulle sedan utses. Här fanns fem kandidater. Efter sluten omröstning valdes Pia Stenberg, Lillemor Högselius, Urban Fernquist och Gunilla Thomsson. Sedan skulle ett fyllnadsval till styrelsen på ett år göras eftersom Carina Andersson lämnade styrelsen i november 2023. Även här blev det sluten omröstning, och Vald blev Joakim Centervik.

Nästa val rörde revisorer. Det anmäldes att föreningen anlitar revisionsbyrån Moore Allegretto som inom sig utser en auktoriserad revisor. Till ordinarie verksamhetsrevisor valdes Viviann Emanuelsson med Katarina Tull som ersättare.

Vidare valdes 17 ombud till SRF Stockholm Gotlands representantskap. Till valberedning utsågs Birgitta Lindén, sammankallande, Viviann Emanuelsson och Gunnar Sandström.

Styrelsen hade tagit fram riktlinjer för valberedningens arbete, vilka antogs av årsmötet. Två motioner fanns att behandla. I motion nr 1 ville motionärerna att föreningen ska arbeta för att syn- och hörselskadade ska få ledsagning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Styrelsen ansåg motionen besvarad i och med att SRF Stockholms stad kommer att fortsätta arbeta med att förbättra ledsagningen som beviljas enligt socialtjänstlagen. Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad. I motion nr 2 ville motionären att SRF Stockholms stad tar fram ett informationspaket med fokus på personer med maculadegeneration. Styrelsen yrkade bifall till motionen, vilket också blev årsmötets beslut.

Årsmötet brukar också anta ett eller flera uttalanden. Ett uttalande är en kortare skrivelse där vi tar upp en aktuell fråga som föreningen driver. Uttalandet innehåller ett eller flera krav och skickas till ansvariga politiker och/eller tjänstemän. Styrelsen hade i förväg utsett ett beredningsutskott som tagit fram förslag på två uttalanden, vilka båda antogs av årsmötet.

Det ena uttalandet var ställt till partierna i Stockholms kommunfullmäktige och hade rubriken: Vi vill se ett projekt kring fri ledsagning i kommunen.

Att-satserna var:

Att ett flerårigt försök med fritt antal ledsagartimmar genomförs i Stockholm.

Att försöket sedan utvärderas i samarbete mellan kommunen och SRF Stockholms stad.

Det andra uttalandet var ställt till trafikborgarrådet Lars Strömgren samt Stockholms stads trafiknämnd och hade rubriken: Undanröj hinder för färdtjänsten.

Att-satsen var:

Att trafiknämnden utfärdar ett generellt tillstånd för färdtjänst att köra och göra stopp på gator där annan biltrafik är förbjuden eller begränsad.

Vid mötets avslutning tackades den avgående styrelseledamoten Gunnar Sandström med en present. Även mötesordföranden Alexander Ojanne tackades med en present. Därefter avslutades årsmötet.

Föreningens styrelse efter årsmötet

Den 19 mars konstituerade sig styrelsen, och har nu följande sammansättning:

Kaj Nordquist, ordförande
Urban Fernquist, vice ordförande
Gunilla Thomsson, kassaförvaltare
Lillemor Högselius, arbetsledare för kansliet
Marie Bergström, ledamot
Joakim Centervik, ledamot
Carola Gioti, ledamot
Mattias Lundberg, ledamot
Pia Stenberg, ledamot

Nygammal styrelseledamot: Joakim Centervik

Vid årsmötet 2024 valdes Joakim Centervik till styrelseledamot på ett år. Han har tidigare suttit i styrelsen mellan årsmötena 2019 och 2022. Nu gör han alltså come back.

- Jag tyckte att det var viktigt att få ett socialt fokus, säger Joakim. Jag vill helst jobba med sociala aktiviteter.

Joakim Centervik är 53 år. Han har arbetat som musiklärare och ombudsman samt med tillgänglighet på Funka. i SRF tycker han det viktigaste är att fånga upp nya medlemmar.

- SRF är en viktig verksamhet, säger han, dels politiskt, men också socialt.

Ny i styrelsen: Gunilla Thomsson

Till ny styrelseledamot på två år valde årsmötet Gunilla Thomsson. Hon är född 1962, och arbetar sedan 2021 som kanslisamordnare och ekonom på Förbundet Sveriges Dövblinda. Innan dess har hon under 30 år haft olika jobb inom SRF, först som löneadministratör, och senare som ombudsman. De sista tio åren vid SRF-kansliet jobbade hon med stöd till SRF-distrikten.

- Det är framförallt ekonomifrågor som jag kommer att ta mig an i SRF Stockholms stad, säger hon.

Gunilla Thomsson är uppvuxen i Mehedeby i norra Uppland. Hon bodde några år i Stockholm från slutet av 1980-talet och fram till 1995, då flyttlasset gick till Tierp. När hon bodde i Stockholm var hon med i Södermalms kretskommitté samt i styrelsen för SRF Stockholms och Gotlands län. Sedan dess har det varit i Uppsalaregionen som hon varit förtroendevald inom SRF. Bland annat var hon ordförande i SRF Uppsala län 2013 - 2019. Därefter har Gunilla flyttat tillbaka till Stockholm, och nu är hon alltså med i SRF Stockholms stads styrelse.

- Det är viktigt att man aktiverar sig där man bor, säger Gunilla. Förutom att social gemenskap och umgänge med andra synskadade är roligt och givande så är det också nödvändigt att jobba intressepolitiskt för att förbättra synskadades vardag, framhåller hon.

Nytt program för tillgänglighet och delaktighet
 
I februari fastställde kommunfullmäktige Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029. Programmet har funnits tidigare, men är nu reviderat.

- Vi ska nu arbeta aktivt så att detta leder till konkreta förbättringar för oss synskadade, säger Urban Fernquist som är sammankallande i SRF Stockholms stads intressepolitiska grupp.

Representanter i funktionshinderråden
 
SRF Stockholms stad har följande representanter i de kommunala funktionshinderråden:

- Bromma-Hässelby-Vällingby, Kaj Nordquist, tfn 070 580 42 94, och Keity Löfgren Klynne, tfn 076 948 40 02.
- Enskede-Årsta-Vantör-Farsta-Skarpnäck, Anne Mondotter, tfn 08-19 10 90, och Lena Nisula Wester, tfn 070-610 60 85.
- Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö-Skärholmen, Margareta Åsén Johansson, tfn 070 747 17 42.
- Norra innerstaden och Kungsholmen, Monicka Zachari, tfn 070 385 60 96.
- Järva, Doaa Zatara, tfn 076 539 92 84, och Tara Aziz, tfn 073 931 05 53.
- Södermalm, Carola Gioti, tfn 073 726 11 46.
- Arbetsmarknadsnämnden, Doaa Zatara, tfn 076 539 92 84, och Sven Zachari, tfn 070 324 83 68.
- Bostadsbolagen, Stefan Mattson, tfn 076 021 20 83.
- Fastighetsnämnden och miljö- och hälsovårdsnämnden, Stefan Mattson, tfn 076 021 20 83.
- Idrottsnämnden, Boris Samuelsson, tfn 076-539 94 40.
- Kommunstyrelsen, Kaj Nordquist, ordinarie, tfn 070-580 42 94, och Håkan Thomsson, ersättare, tfn 08-452 22 07.
- Kulturnämnden, Sara Shamloo Ekblad, tfn 070 171 08 99.
- Kyrkogårdsnämnden, Lillemor Högselius, tfn 070-244 18 10.
- Social-, äldre- och överförmyndarnämnden, Gunnar Sandström, tfn 070 882 48 54.
- Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden, Monicka Zachari, tfn 070 385 60 96.
- Trafiknämnden, Lena Nisula Wester, tfn 070-610 60 85.
- Utbildningsnämnden, Rakel Eriksson, tfn 076 539 92 68.
- Värme, vatten, hamn och Stokab, Pia Stenberg, tfn 073-872 98 67.
- Stockholm Business Region, Gunnar Häger, tfn 070 771 09 69.
- Ekerö, Stig Becker, tfn 070 922 52 35.

Europas synskadade samlades i Lissabon
 
EBU (European Blind Union) höll sin generalförsamling i Portugal i februari. Sverige hade sex ombud: Lukas Appelquist (US), Niklas Mattsson, Sam Motazedi, Tiina Nummi Södergren, Maria Sjötång och Håkan Thomsson. Dessutom deltog Maria Thorstensson i egenskap av styrelseledamot i EBU. Som ledsagare hade vi Victor Adell, Cecilia Ekstrand, Camilla Lindgren och Annica Nyhlén. Några i delegationen anlände på eftermiddagen och kvällen lördagen den 10 februari, och övriga anlände under söndagen. Hemresa skedde torsdag den 15 februari.

EBU håller generalförsamling vart fjärde år, och den här generalförsamlingen skulle ägt rum hösten 2023 i Holland, men eftersom arrangören drog sig ur med relativt kort varsel så flyttades evenemanget till början av 2024 och hölls nu på Lisbon Marriott Hotel i Lissabon, Portugal. EBU firar i år 40-årsjubileum, och det uppmärksammades på olika sätt under mötesdagarna.

Sedan förra generalförsamlingen har EBU drabbats av att tre styrelseledamöter avlidit under den senaste mandatperioden: Presidenten, förste vice presidenten och generalsekreteraren. Lösningen blev att Wolfgang Angermann från Tyskland gick in som tillförordnad president, och Maria Thorstensson blev utsedd till ny generalsekreterare.

Under söndagen hölls två nätverksträffar, en för kvinnor och en för synsvaga. Generalförsamlingen öppnades på måndagsmorgonen den 12 februari och pågick fram till lunch på onsdagen. Inledningsvis hälsades vi välkommen av den portugisiska synskadeorganisationen ACAPO. Ana Sofia ANTUNES som arbetar för den portugisiska regeringen höll ett anförande. Hon är själv synskadad och valdes in i EBU-styrelsen 2015, men hoppade av då hon fick sin tjänst på Regeringskansliet. I övrigt ägnades förmiddagen åt formaliteter samt rapporter från styrelsen och kassören. Vi fick också information om synskadades situation i Ukraina via en videolänk.

På eftermiddagen gicks den strategiska planen igenom och fastställdes. Några stadgeändringar gjordes. Här fanns ett förslag som byggde på en resolution från senaste generalförsamlingen. Förslaget innebar tydliga tidsbegränsningar av möjligheten att bli omvald till olika styrelseuppdrag. På initiativ från Sverige stoppades dock dessa begränsningar, och den enda posten som nu fick begränsad tid var presidentposten, där man endast kan bli omvald en gång. Ytterligare ett par smärre stadgeändringar gjordes, bland annat för att möjliggöra ett EBU-kontor utanför Frankrike.

Kicki Nordström, som åren 2000-2004 var president i World Blind Union, deltog vid generalförsamlingen i egenskap av hedersmedlem i EBU, och hon medverkade tillsammans med Poul Luneborg, Danmark, i en paneldiskussion om EBU:s första 40 år. Dagen avslutades med rapport och diskussion om en eventuell flytt av EBU-kontoret från Paris till Bryssel. Här tycks nu huvudspåret vara att behålla huvudkontoret i Paris men att öppna en filial i Bryssel. Frågan hanteras framöver av EBU-styrelsen. Efter att generalförsamlingen ajournerats för dagen hade vi ett nordiskt möte där vi stämde av inför resolutioner och val.

Tisdagen inleddes med ett panelsamtal om EBU efter järnridåns fall. Därefter följde ett pass om medelsanskaffning. Innan kafferasten fick vi också en presentation av EBU-kontorets personal.

därefter följde val till EBU-styrelsen. Ingen presidentkandidat fanns så sent som en vecka före generalförsamlingen, men sedan lanserade Finland Tytti Matsinen, som varit ledamot i styrelsen de senaste fyra åren. Hon valdes nu till ny EBU-president. Till första vice president valdes Barbara Martin Muñoz, Spanien, och till andra vice president nyvaldes Kevin Kelly, Irland efter omröstning mot Sinan Tafaj, Albanien. Maria Thorstensson omvaldes som secretary general, och till kassör nyvaldes Roland Studer, Schweiz.

Ytterligare åtta "ordinarie" styrelseledamöter utsågs genom omröstning bland tolv kandidater. Det skedde en stor föryngring i EBU-styrelsen efter den här generalförsamlingen.

Efter lunch hölls ett föredrag om artificiell intelligens - hot och möjligheter. Sedan följde en paneldiskussion med mig (Håkan Thomsson) och Sinan Tafaj om EU- respektive icke-EU-länder inom EBU. Dagen avslutades med en paneldiskussion om den sociala utvecklingen i Europa de gångna 40 åren.

Onsdagen inleddes med en panel på temat "tider med kriser, och hur EBU fortsatt att stärkas". Sedan följde antagande av resolutioner. Tre hedersmedlemmar utnämndes. Det var EBU:s tidigare kansliansvariga Mokrane Boussaid, avgående presidenten Wolfgang Angermann och avgående kassören Philippe Chazal. Sedan avslutades generalförsamlingen med ord från den utgående och den inkommande presidenten samt våra portugisiska värdar.

Under generalförsamlingen fanns en utställning med olika företag med inriktning mot synskadade. Det fanns också möjlighet att testa potentiella eurosedlar som var märkta med punktskrift. Europeiska Centralbanken håller på att ta fram ny design för eurosedlar, och i det sammanhanget tittar man också på hur sedlarna ska kunna bli tillgängligare för synskadade.

Välkommen på torsdagscaféer och pubar
 
Ungefär en gång i månaden ordnar vi torsdagscaféer i Gotlandssalen som ligger på Gotlandsgatan 44 på Södermalm.

Tiden är kl. 13.00-15.00. Ingen föranmälan krävs. Fika finns att köpa på plats.

Nästa torsdagscafé äger rum den 16 maj, och sista caféet före sommaren blir den 13 juni.

Vi ordnar dessutom regelbundet pubkvällar i Gotlandssalen kl. 17.00-22.00.

Alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, snacks och pajer finns alltid till försäljning. Inplanerade pubar hålls den 17 maj och den 14 juni.

För mer information om torsdagscaféer och pubar så kontakta Birgitta Lindén, tfn 070 276 38 18 eller e-post birgitta_linden@telia.com

Bussutflykt till Tyresö slott den 9 juni

Nu är det Äntligen dags i försommarens glans med en utflykt till Tyresö Slott! Där möts vi upp av en leende guide som visar oss runt i parken och berättar om slottets historia. Därefter blir det lunch på glasverandan till slottet.

På eftermiddagen är det hopp och lek för var och en att vandra runt i parken, ta en simtur med glada ankor eller bara sitta på en bänk och njuta och lyssna på små fåglarné. Det finns även möjlighet att känna, dofta och handla blommor och örter i Handelsträdgården intill slottet. Ta gärna med en vän!

Fakta om dagen, söndag 9 juni:
Kl. 10:00 utgår bussen från Gotlandsgatan 44.
Kl. 10:30 stannar bussen på Lingvägen.
Kl. 11:00 framme vid Tyresö slott.
Kl. 11:15 guidning.
Kl. 12:30 - 14:30 lunch, kaffe/te och kaka.
Kl. 16:00 återresa med buss.
Kl. 16:30 Lingvägen.
Kl. 17:00 Gotlandsgatan 44.

Mat och dryck:
Det finns möjlighet att välja på gravad lax med dillstuvad potatis eller en vegetarisk rätt. Bröd, sallad och alkoholfri dryck ingår samt kaffe, te och slottskaka.

Pris för denna fina dag:

200 riksdaler för SRF Stockholms stads medlemmar. 350 riksdaler för övriga.

Anmälan senast den 20 maj:
Bokning görs via tfn 08 452 22 00 eller
E-post anmalan@srfstockholm.se

Betalning görs till Plusgiro 967870-7, eller Swisha till 123 577 15 48. Skriv namn och antal personer + Tyresö slott.

Övriga frågor:
Ring Pia Stenberg, tfn 073 872 98 67.

Vi ses!

Pia / aktivitetsgruppen

Information om åldersförändringar i gula fläcken
 
SRF Stockholm Gotland anordnar ett seminarium om Makuladegeneration, det vill säga åldersförändringar i gula fläcken. Överläkare och professor Anders Kvanta, S:t Eriks Ögonsjukhus, föreläser och därefter blir det frågestund. Vi på Synskadades Riksförbund berättar också om vår verksamhet och vad vi kan göra för dig.

Tid: Onsdag den 15 maj kl. 13.00-15.30
Plats: Gotlandsalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm
Entréavgift: 100 kronor, betalas på plats, antingen kontant eller via swish.
Anmäl dig senast måndag den 13 maj till Britta Eskils Janse, SRF Stockholm Gotland, tfn 08-462 45 16 eller e-post britta@srfstockholmgotland.se

Synlinjen ger information och råd
 
Synlinjen erbjuder kostnadsfri rådgivning inom synrelaterade frågor. Här kan du få råd och information om rehabilitering, arbete, studier, hjälpmedel, rättigheter, SRF med mera. Synlinjen är en informations- och rådgivningstjänst för synskadade, anhöriga, skolpersonal, arbetsgivare, myndigheter med flera. Synlinjen drivs av Synskadades Riksförbund. Här kan du ställa stora som små frågor som berör livet som synskadad. Synlinjens rådgivare har egen erfarenhet av att leva med en synskada och har därför god insyn i många av de utmaningar synskadade kan möta genom livet. Alla Synlinjens rådgivare har tystnadsplikt.

Kontakta Synlinjen på Tfn 08-39 93 00, ordinarie öppettider: Måndag till fredag kl. 10:00 - 15:00 (lunchstängt kl. 11:30 - 13:00).

Det går också bra att skicka e-post till synlinjen@srf.nu

Sök fondmedel

Har du ont om pengar? Sök ur föreningens fonder!

En skön och välförtjänt hotellvistelse? Eller något annat du behöver, men inte har riktigt råd med? Då kan du söka ekonomiskt bidrag ur någon av föreningens fonder. Men det är bråttom! Senaste ansökningsdag är 1 maj.

Det är två fonder som du nu kan söka pengar ifrån: Margareta och Stig Jönssons stiftelse och Gudrun Hammars fond. Du behöver ingen ansökningsblankett utan du kan skriva helt fritt, men din ansökan måste innehålla:

•               Namn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.
•               Din senaste inkomstdeklaration och att denna styrker att du har högst 229 200 kr i taxerad inkomst.

Ange också om du sökt eller fått bidrag till samma sak från annan bidragsgivare.

För Jönssons stiftelse gäller:

•               Att du beskriver vad du behöver pengarna till
•               Att du bifogar offert, annons samt prisuppgift
•               Att, om du inte är medlem i SRF, ska intyg bifogas på din synskada.
•               Att du ska vara bosatt och skriven i Stockholms stad.
•               Att du i din ansökan uppger ditt kontonummer.

För Gudrun Hammars fond gäller:

•               Att du ska vara medlem i SRF Stockholms stad.
•               Att du endast kan söka för vistelse vid Almåsa Havshotell och till deras rekreationsperioder. Vistelsen kan vara upp till två veckor.
•               Att du i din ansökan ska ange vilken tidsperiod din ansökan gäller.
•               Att eventuellt beviljat bidrag betalas ut direkt till Almåsa.

Skicka din ansökan och bilagor till:

SRF Stockholms stad, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm.

Du kan också mejla ansökan med bilagorna som bifogade filer till: ansokan@srfstockholm.se.

Har du frågor? Ring gärna handläggare Madeleine Fredriksson på tfn 08-452 22 04.

Alla kan boka Gotlandssalen
 
Gotlandssalen ligger på Gotlandsgatan 44 på Södermalm. Här finns plats för fler! Sprid gärna information till släkt och vänner om att Gotlandssalen hyrs ut. Den lämpar sig för allt möjligt, exempelvis fester, möten med bostadsrättsföreningar, barndop eller minnesstunder.

Den som vill hyra Gotlandssalen kan kontakta Annica Stigson. Hon nås på tfn 08-452 22 01, eller mejla till boka@srfstockholm.se

Bra telefonnummer
 
Ring Kontaktcenter Stockholm för att få hjälp och råd.

Är du över 65 år: Äldre direkt                                     08-80 65 65.
Är du under 65 år: Funktionsnedsättning                   08-508 11 508
Ledsagning i samband med resor
Ledsagarservice, SL, T-bana och pendeltåg                 020-120 20 22
För SJ-tåg, boka biljett och ledsagning                      0771-75 75 75,
och välj 5 (funktionsnedsättning)
Ledsagning vid Cityterminalen (alla bussar)                070-762 25 72
Taltidningar, talböcker, dagstidningar
Ljudbiblioteket, beställning av talböcker                    08-508 311 60
SRF-Perspektiv 08-39 90 00

På Tal om Stockholm:

•               Prenumeration                                          08-615 66 00
•               Redaktion                                                  08-615 66 66
•               Insändartelefon                                        08-615 66 69

Läns- och Riksnytt   

•               Redaktion                                                  08-462 45 27
•               Insändartelefon                                        08-644 34 30

Dagens Nyheter, taltidning                                        08-738 17 77
Svenska Dagbladet (tisdag och torsdag kl. 10-12)                08-13 50 00

Kontakta kansliet
 
Ring på tfn 08-452 22 00 eller mejla till kansli@srfstockholm.se

Anmälningar:
e-post: anmalan@srfstockholm.se, tfn: 08 452 22 00.
Hemsida: www.srf.nu/stockholm
Infotelefonen med aktuellt som är på gång: 08-452 22 06
Du kan också kontakta personalen direkt på personal@srfstockholm.se eller fornamn.efternamn@srfstockholm.se

Du som vill boka Gotlandssalen kan ringa kansliet på 08 452 22 01, eller      e-posta till boka@srfstockholm.se.

Vi som jobbar på kansliet är:

Madeleine Fredriksson, medlemsregister och fonder, 08 452 22 04
Eva Hildursmark, ombudsman medlemsfrågor, studier, 08 452 22 02
Sandra Olofsson, administration och arbetsbiträde, 08 452 22 09
Annica Stigson, administration, Gotlandssalen, 08 452 22 01
Håkan Thomsson, ombudsman intressepolitik 08 452 22 07
Leif Eek finns då och då på kansliet för att sköta vår bokföring och ekonomi. honom når du på ekonomi@srfstockholm.se

Kontakta styrelsen
 
Styrelsens e-postadress är: styrelsen@srfstockholm.se.
Ordförande Kaj Nordquist nås på 070 580 42 94,
e-post: radochforslag@telia.com.
Arbetsledare är Lillemor Högselius, 070 244 18 10.

Övriga styrelseledamöter är:

Urban Fernquist, 072 506 81 81
Marie Bergström, 070 816 60 89
Joakim Centervik, 070 325 67 25
Carola Gioti, 073 726 11 46
Mattias Lundberg, 070 523 52 95
Pia Stenberg, 073 872 98 67
Gunilla Thomsson, 070 209 92 98

Sommarstängning av kansliet
 
Veckorna 28-30 kommer kansliet att vara semesterstängt. Det innebär att vi stänger vid 16-tiden fredagen den 5 juli, och öppnar igen måndag den 29 juli.

Vid brådskande ärenden hänvisas då till ordförande Kaj Nordquist, tfn 070 580 42 94.

Bidra gärna till kommande Brokiga Blad
 
Om det är någonting du vill ha med i kommande Brokiga Blad, eller om du själv vill skriva en artikel, får du gärna höra av dig till redaktören Håkan Thomsson. Du kan mejla, skriva eller läsa in.

OBS! Vi kan inte ta emot anonyma bidrag. Du kan vara anonym i tidningen, men vi måste alltid veta vem du är.

Av utrymmesskäl kan vi inte garantera att alla bidrag kan komma med i sin helhet. Manusstopp för nästa nummer är den 8 augusti 2024.

Redaktionella uppgifter
 
Brokiga Blad är en medlemstidning för Synskadades Riksförbund Stockholms stad, Gotlandsgatan 44, 1 halvtrappa ned, 116 65 Stockholm.

SRF Stockholms stad är en lokalförening som omfattar kommunerna Stockholm och Ekerö.

Ansvarig utgivare: Kaj Nordquist

Redaktör: Håkan Thomsson, 08-452 22 07

Layout: Sandra Olofsson

Produktion av detta nummer: EMB-Konsult AB (punktskrift), Tundell & Salmson (daisy), SRF Stockholms stad (svartskrift samt e-post och webb).