Stiftelsens ändamål

Skall genom bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda och synsvaga eller vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.

Ansökningstid

Styrelsen har två sammanträden per år, en på våren och en på hösten.
För att säkert bli behandlade skall ansökningar vara inkomna senast:

  • 31 mars. Ansökningar inkomna innan detta datum behandlas i april
  • 1 oktober. Ansökningar inkomna innan detta datum behandlas i november

Redogörelse för använt bidrag

Redogörelse för använt bidrag skall lämnas skriftligen senast ett år efter utbetalt belopp.

Förutsättningar för att Din ansökan skall behandlas:

Synskadans grad (blind, grav synskada eller synskada) skall styrkas genom läkarintyg, intyg från kurator/terapeut eller från syncentral.

Till ansökan skall bifogas kopia av specifikation till inkomstdeklaration och slutskattebesked. Detta gäller även för övriga personer som ingår i hushållet. Förmögenhet skall också redovisas.

Stiftelsens bidrag till enskilda behövande synskadade är behovsprövat, vilket innebär att sökandens årsinkomst (taxerad inkomst) med hänsyn till skatteverkets uttalande inte får överstiga 4 prisbasbelopp d.v.s. 210 000 kr för 2023. Om det finns fler personer i hushållet (make/sambo samt hemmavarnade barn) höjs beloppet med ett prisbasbelopp, 52 500 kr per person. Förmögenheten får inte överstiga ett prisbasbelopp per person. Bostad ska tas upp till marknadsvärdet minus skulder.

Ange ändamålet för vilket bidrag söks samt belopp (eventuellt specificerat på kostnader). Gäller det rekreationsresa skall det anges om ledsagare krävs och vem som är ledsagare. Här krävs intyg från läkare/terapeut/kurator att resan ordineras.

Om ansökan är ofullständigt ifylld och/eller om ovan nämnda intyg och slutskattebesked saknas kommer ansökan inte att behandlas.

Ladda hem ansökningsblankett [pdf]