Ansökningstid

Styrelsen har tre sammanträden per år. Ansökningar behandlas vid våra möten i april och oktober.  För att säkert bli behandlade skall ansökningar vara inkomna senast:

30 april Ansökningar inkomna innan 30 april behandlas i maj.

31 oktober Ansökningar inkomna innan 31 oktober behandlas i november.

För enskilda synskadade skall ansökan innehålla

  • Namn, ålder, adress och telefon.
  • Synskadans grad (blind, grav synskada eller synskada)
  • Ändamålet för vilket bidrag söks samt belopp (eventuellt specificerat på kostnader). Gäller det rekreationsresa skall det anges om ledsagare krävs och vem som är ledsagare.
  • Årsinkomst före skatt. Skattemyndigheten förutsätter att enskilda som får bidrag skall vara ”behövande”, vilket betyder en årsinkomst under 182.000 kronor. I årsinkomst ingår lön, pension och kapitalinkomster. Kopia av taxerad inkomst ska alltid bifogas ansökan.
  • Kontonummer, Bankgiro eller Plusgirokonto
  • Om bidrag sökts från annan fond eller stiftelse för samma ändamål.
  • Egenhändig underskrift av den sökande.

Länk till ansökningsblankett