SKKF är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening som har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde tillvarata synskadade konstnärers och konsthantverkares intressen samt stimulera till fortsatt yrkesverksamhet.

SKKF är en riksorganisation som leds av en styrelse på 5 personer. Sedan 2010 är vi en av Synskadades Riksförbunds Branschföreningar. Föreningen bildades år 1971 och hade i slutet av år 2023 34 skapande synskadade konstnärer och konsthantverkare bosatta runt om i Sverige, samt 8
stödmedlemmar och 2 hedersmedlemmar.

Medlemmarna skapar konst och konsthantverk i en mängd olika tekniker och material samt skapar även gemensamma konstverk och intressepolitisk konst. Taktil konst uppmuntras.

Ansökan om medlemskap i föreningen ställs skriftligt till styrelsen, som förbereder ärendet och fattar beslut om medlemskap sedan den sökandes yrkeskunnande bedömts av en av styrelsen utsedd opartisk jury.

Tack vare bidrag från olika håll genom åren har SKKF haft den ekonomi som gör att vi kan bedriva vår verksamhet och fortsätta att utvecklas.

Om du vill stödja vår verksamhet och ge ditt bidrag till föreningen kan du använda SKKF:s Plusgirokonto: PG 39 30 49-2