Synskadades riksförbund avstyrker Boverkets förslag i sin helhet, eftersom förslaget innebär att staten lämnar över en stor del av sitt ansvar för att säkerställa tillgänglighet och god kvalitet i utformningen av byggnader. De föreslagna förändringarna riskerar att leda till en oacceptabel försämring av tillgängligheten i byggd miljö.

I Boverkets förslag till nya föreskrifter ställs enbart funktionskrav. De allmänna råden och de hänvisningar till standarder som finns i dagens byggregler tas bort. Eftersom mått och detaljregler därför till stor del försvinner från föreskrifterna ges byggaktörerna större frihet att utforma egna lösningar.

Läs remissyttrandet i sin helhet.